Prof. dr hab. Janusz Nowacki

prof dr hab Janusz Nowacki

Przebieg pracy naukowej:

 • 1982 – magister inżynier, AR w Poznaniu, Wydział Rolniczy
 • 1987 – doktor nauk rolniczych, AR w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy
 • 1994 – doktor habilitowany nauk rolniczych, AR w Poznaniu, Wydział Ogrodniczy
 • 2000 – tytuł profesora nauk rolniczych, Prezydent RP
 • 2004 – stanowisko profesora zwyczajnego, Minister Szkolnictwa Wyższego

 

Zainteresowania i główne kierunki badawcze:

Problematyka badawcza prof. Nowackiego łączy zagadnienia z zakresu nauk podstawowych: systematyka, ekologia i zoogeografia wybranych grup owadów w Palearktyce, z badaniami stosowanymi dotyczącymi ochrony różnorodności biologicznej poprzez ochronę naturalnych zasobów fauny owadów Polski. W ramach prowadzonych prac badawczych przyczynił się do poznania zasobów fauny sówkowatych Polski. Wykazał w ostatnim 30-to leciu, występowanie 23 nowych dla fauny Polski gatunków motyli z rodziny sówkowatych. Efektem tych badań było opracowanie modelowych struktur zgrupowań sówkowatych występujących w różnych naturalnych ekosystemach w Polsce. W ramach problematyki dotyczącej ochrony naturalnych zasobów fauny owadów Polski wykonał wiele prac badawczych o charakterze poznawczym jak również ekspertyz naukowych niezbędnych dla tworzenia planów ochrony fauny w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, czy oceny populacji gatunków chronionych. Prof. Nowacki był inicjatorem rozpoczęcia w 1999 roku cyklu konferencji naukowych nt.: „Ochrona owadów w Polsce” (dotychczas odbyło się 7 takich konferencji).

W ramach realizowanej tematyki badawczej zorganizował i kierował kilkoma entomologicznymi wyprawami naukowymi w tym: do północnej Afryki, w tundrowe  rejony Laponii, w Góry Półwyspu Bałkańskiego czy w tajgowe rejony Syberii w okolice Bajkału. Część badań prowadził w ramach współpracy międzynarodowej z placówkami naukowymi z Finlandii, Bułgarii, Danii i Węgier.

Diachrysia-zosimi

 

zjazd_pte_2008


Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z okazji 85-lecia (2008) – spotkanie Prezesów we Lwowie (od lewej): prof. dr hab. Vitalij P. Fedorenko Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz prof. dr hab. Janusz Nowacki Prezes Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, w tle prof. dr hab. Jurij Czornobaj Dyrektor Państwowego Muzeum Przyrodniczego we Lwowie (tam w 1923 roku powstały pierwsze struktury dzisiejszego PTEnt.)

 • Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego od 1976 r.
 • Tytuł „Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Entomologicznego” nadany w 2010 r.
 • Członek Societas Europea Lepidopterologica (SEL)
 • Członek Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterologia
 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (cztery kadencje) od 1998 – 2010
 • Redaktor Naczelny czasopisma „Wiadomości Entomologiczne” w latach 1995 – 2002,
 • Redaktor Naczelny wydawnictwa ciągłego „ Polish Entomological Monographs” od 2006  nadal
 • Prezes Stowarzyszenia „Zakole” od 1996 – nadal
 • Przewodniczący Sekcji Lepidopterologicznej PTEnt, 1989 – 1992
 • Członek Komisji Ochrony Środowiska i Architektury Krajobrazu  Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie od 2010 – 2016
 • Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Architektury Krajobrazu Regionalnej Rady Łowieckiej w Poznaniu od 2011 – 2018
 • Członek Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego od 2007 – nadal
 • Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu od 2010 – 2016

Na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. Nowacki jako wieloletni Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, które jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce i powstało we Lwowie w 1923 r, przeniósł na teren Wielkopolski do Poznania oficjalną siedzibę tego Towarzystwa, która od 1998 r. znajduje się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Działalność organizacyjna w macierzystej Uczelni:

 

 • Prodziekan ds. nauki na Wydziale Ogrodniczym w okresie 1996 – 2002
 • Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni w okresie 2002 – 2008
 • Kierownik Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego 2006 – 2011
 • Kierownik Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska od 2011 – nadal
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ogrodniczym, 1988 – 1989
 • Członek Rady Wydziału Ogrodniczego od 1993 – nadal
 • Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych, 1993 – 1996
 • Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji w Marcelinie, 1999 – 2002
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Stacji Doświadczalnych w Marcelinie, 1999 – 2002
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, 1999 – 2002
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych 2009 – 2012
 • Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008 -2009
 • Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu od 2009 – 2016
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. opracowania Statutu UP w Poznaniu 2010
 • Członek Rektorskiej Kapituły Nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną i doktorską od 2008 – 2016
 • Prezes Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 2011 – 2016
 • Vice Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  od 2011 – nadal
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Opracowania Strategii Rozwoju Wydziału 2009 – 2010

 

Staże i wyprawy naukowe: nowacki_chiny

 • Zakład Ekologii Zwierząt UMK w Toruniu, 1984, 1 miesiąc
 • Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w Budapeszcie, 1992, 1997, 2 tygodnie
 • Instytut Zoologii Uniwersytetu w Helsinkach, 1995, 4 miesiące
 • Maghreb 89 – wyprawa naukowa do Afryki Północnej, 1989, 3 miesiące
 • Laponia w Finlandii – wyprawa naukowa, 1995, 2 tygodnie
 • Muzeum Zoologii Uniwersytetu w Helsinkach – wizyta naukowa, 1997, 1 tydzień
 • Góry Bułgarii (Bałkany, Belasica, Piryn, Riła, Rodopy): 1998, 2001, 2002, 2003 razem 2 miesiące
 • Rosja, Syberia okolice Bajkału: 2006, 2008, 2010, razem 1 miesiąc
 • Ukraina, Zakarpacie, badania naukowe od 2009 (wielokrotny pobyt)

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Rzeczpospolitej, 2009
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2002
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 1997
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005
 • Tytuł „Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego”, 2010
 • Medal za zasługi dla rozwoju PTEnt., 1998
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, 2012
 • Medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, 2013
 • Nagroda JM Rektora UP w Poznaniu (wcześniej AR w Poznaniu) około 20 razy

 

Dorobek naukowy:

 • Oryginalne prace twórcze

Nowacki J., Wąsala R. (2023): Materiały do poznania rozmieszczenia sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) na obszarze Polski. Wiadomości Entomologiczne, 42 : online 15A: 99-102.

Nowacki J., Oscar Mahecha-J., Wąsala R., A. Zubek (2023): The taxonomic separateness of the species Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) and Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775) occurring in Poland (Lepidoptera: Noctuidae). SHILAP Revista de lepidopterología, 51 (201), 37-50.

Nowacki J., Wąsala R. (2021): The noctuids (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of the Świętokrzyskie Mountains in Poland. Polish Entomological Monographs Vol. 19, 1-93. Poznań.

Nowacki J., Wąsala R. (2021): The Noctuoidea of the Świętokrzyski National Park (Poland) (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae). SHILAP Revista de Lepidopterología, 49 (195): 447-470. (Publikacja PDF)

Nowacki J., Wąsala R. (2021): Changes in the noctuid moth fauna (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) of the Karkonosze National Park (SW Poland) at the turn of the 20th century. Polish Journal of Entomology 90 (1): 41–47.

Górecki K., Nowacki J. (2020): Nowe stanowisko Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w północno-wschodniej Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 39 (4): online 18N: 7–8.

Wąsala R., Nowacki J. (2020): Desertoplusia bella (Christoph, 1887) – a new noctuid moth species from Armenia (Lepidoptera, Noctuidae). Shilap Revista de Lepidopterología, 48 (190): 285-287.

Nowacki J., Wąsala R. (2020): Revisional notes on the distribution of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) from the xerothermic hills above the River Nida valley, southern Poland. Polish Journal of Entomology 89 (1): 20-25.

Nowacki J., Hołowiński M. (2020): Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. Wiad. entomol., 39(1): 3-4.

Nowacki J., Dawidowicz Ł., Sudoł D., Wąsala R. (2019): Episema glaucina (ESPER, [1789]) in Poland (Lepidoptera: Noctuidae). Polish Journal of Entomology 88 (2): 129–136.

Nowacki J., Panagiotopoulou-Stawnicka H., Rutkowski R., Wąsala R. (2019): Taxonomic separateness of the subspecies of Noctua interjecta Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) inhabiting central Europe. Entomologica Fennica (vol. 30): 33-42.

Nowacki J., Wąsala R., Zydlik P. (2018): Noctuid moths of xerothermic habitats in the Chorna Hora Botanical Reserve in Transcarpathia (Ukraine) (Lepidoptera: Nolidae, Erebidae, Noctuidae). SHILAP Revista de Lepidopterología, 46 (184): 593-614.

Nowacki J., Pałka K. (2016): Xylomoia strix Mikkola, 1980 in Poland withcomments on its biology and ecology (Lepidoptera: Noctuidae). SHILAP Revista de Lepidopterología 44, 271-279.

Nowacki J., Pałka K. (2015): Nowe dane o występowaniu Noctua interjecta (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. entomol., 34: 76-77.

Nowacki J., Wąsala R. (2015): Protarchanara brevilinea FENN, 1864 – a moth species new to Poland (Lepidoptera: Noctuidae). Pol. Journal of Entomol. 84: 3-7.

Nowacki J., Pałka K. (2015): Nowe dane o występowaniu Eucarta amethystina (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. entomol., 34: 59-72.

Nowacki J., Pałka K. (2015): Noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae) of the Nowa Dęba Military Training Area in the Sandomierz Primeval Forest (south-eastern Poland). Frag. Faunistica 58(1), 21-36.

Hurej M., Twardowski J., Nowacki J., Sienkiewicz P., Trzciński P.,  Łykowski W. (2015): Porównanie występowania owadów pożytecznych z rodzin Carabidae i Syrphidae na mieszance kwitnących roślin w dwóch miejscowościach Polski. Progress in Plant Protection 55 (1), 30-39.

Nowacki J., Pałka K. (2014): Nowe stanowisko Xylomoia strix Mikkola, 1980 (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce. Wiad. entomol., 33: 38-41.

Dąbrowski Z., Hurej M., Nowacki J., Łykowski W., Borkowska M. (2013): Wzbogacanie różnorodności biologicznej agrocenoz poprzez wysiewanie wybranych gatunków roślin kwitnących. Progress In Plant Protection 53: 844-849.

Nowacki J., Pałka K. (2013): Materiały do poznania rozsiedlenia sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) wschodniej Polski. Wiad. entomol., 32: 139-146.

Nowacki J., Nowacka J. (2012): Materiały do poznania sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) Gór Świętokrzyskich. Wiad. entomol., 31: 35 – 40.

Buszko J., Nowacki J. (2010): Fauna motyli (Lepidoptera) polskich gór na tle pasm górskich Europy. Wiad. entomol., 29, suplement: 27 – 38.

Nowacki J. (2010): Zmiany w faunie sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) naskalnych, kserotermicznych ekosystemów w Pieninach ze szczególnym uwzględnieniem efektu oddziaływania zbiorników wodnych czorsztyńskiego i Sromowieckego. Monografie Pienińskie 2: 195 – 205.

Nowacki J., Frackiel K. (2010): The influence of anthropogenic factors on the biodiversity of noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae) in marsh habitats of the Biebrza valley. Pol. Journal of entomol., 79. 307 – 318.

Nowacki J., Bidychak R., Pałka K. (2010): Callopistria latreillei (Duponchel, 1827) nowy dla fauny Ukrainy oraz kilka rzadkich gatunków sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Pol. Journal of Entomol. 79: 77 – 80.

Nowacki J., Hołowiński M. (2009): Eublema parva (Hubner, 1808) – a noctuid moth New to the Polish fauna (Lepidoptera, Noctuidae). Pol. Journal of. Entomol. 78: 277 – 279.

Nowacki J., Bidychak R. (2009): Noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae) new and rare for the fauna of Zakarpatie, Ukraine. Pol. Journal of Entomol. 78: 319 – 322.

Nowacki J., Wąsala R. (2008): Changes in Groups of Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of xerothermic rock swards in the Pieniny Mountains, caused by operation of Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne water reservoirs. Polish J. of Environ. Stud., 17: 71-77.

Nowacki J. (2008): Ochrona owadów jako istotny element ochrony różnorodności biologicznej. Wiad. Entomol., 27, suplement: 77 – 88.

Nowacki J. (2006): Apamea syriaca Osthelder, 1933 – a noctuid moth New to the Polish fauna (Lepidoptera, Noctuidae). Pol. Pismo Entomol., 75: 505-509.

Nowacki J. (2006): Materiały do poznania sowek (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Noctuidae) wschodniej Polski. Wiad. entomol., 25: 175-178.

Nowacki J., Wąsala R. (2006): Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae) środowisk naskalnych w okolicy Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiad. entomol., 25: 105-124.

Nowacki J., Wąsala R. (2006): Konieczność ochrony naskalnych muraw w Mirowie na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako ostoi kserotermofilnej fauny na przykładzie sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae). Wiad. entomol., 25 suplement 2: 163-168.

Nowacki J., Beshkov S. (2004): Hadena persimilis Hacker, 1996 (Lepidoptera: Noctuidae), new for Bulgaria. Pol. Pismo entomol., 73: 73 – 78.

Nowacki J., Wasiluk D. (2004): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) środkowego Podlasia. Wiad. Entomol., 23, Suplement 1: 3 – 54.

Nowacki J., Sosiński J., Śliwa W. (2003): Catocala nymphagoga (Esp.) (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland. Pol. Pismo entomol., 72: 331 – 333.

Nowacki J. (2002): Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae). Wiad. Entomol., 21: 167 – 171.

Nowacki J., Wąsala R. (2001): Calyptra thalictri (Borkhausen) (Lepidoptera: Noctuidae) a new species for the Polish fauna. Pol. Pismo entomol., 70: 267 – 269.

Nowacki J., Hołowiński M., Pałka K. (2001): Athetis lepigone (Möschler) (Lepidoptera: Noctuidae) a noctuid moth new to the Polish fauna. Pol. Pismo entomol., 70: 271 – 275.

Buszko J., Mikkola K., Nowacki J. (2000): Motyle (Lepidoptera) Tatr Polskich. Część I. Wstęp, przegląd gatunków, geneza fauny. Wiad. entomol., 19, Suplement: 3 – 44.

Nowacki J., Palot K. (2000): Owady odwiedzające kwiaty różaneczników w  Wielkopolsce. Erica pol., 11: 19 – 31.

Buszko J., Nowacki J. (2000): Zagrożenia i możliwości ochrony motyli (Lepidoptera) w Polsce. Wiad. entomol., 18, Suplement 2: 213 – 220.

Nowacki J. (2000): Konieczność ochrony owadów jako niezbędny element ochrony przyrody. Wiad. entomol., 18, Suplement 2: 7 – 14.

Nowacki J., Hołowiński M. (1999): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. Wiad. Entomol., 18 (Suplement 1):1 – 60.

Beshkov S., Nowacki J., Pałka K. (1999): Contribution to the knowledge on the distribution of Macrolepidoptera in Bulgaria. Wiad. Entomol.,18: 135 – 142.

Beshkov S., Nowacki J. (1998): New records of Macrolepidoptera from Bulgaria. Roczn. Muz. górnośl. (Przyr.), 15: 45 – 51.

Nowacki J. (1998): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Karkonoszy Polskich.Wiad. entomol. , 16: 177 – 188.

Nowacki J., Pałka K., Sosiński J. (1997): Agrotis desertorum Boisduval, 1840 – a noctuid new to the Polish fauna (Lepidoptera: Noctuidae). Pol.Pismo Entomol., 66: 121 – 124.

Nowacki J. (1997): Autographa buraetica (Staudinger, 1892) nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae).Wiad. Entomol., 16: 39 – 42.

Buszko J., Kaitila J. P., Junnilainen J., Nowacki J., Nupponen K., Pałka K. (1996): Nowe i rzadko spotykane gatunki motyli w faunie Polski. Wiad. Entomol., 15: 105 – 115.

Nowacki J. (1996): Luperina nickerlii (Freyer) nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Wiad. Entomol., 15: 167 – 170.

Nowacki J. (1995): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) odłowione na światło w Maroku, w miesiącu maju i czerwcu 1989 roku. Wiad. Entomol., 14: 173 – 176.

Nowacki J. (1995): Preparowanie wewnętrznych części narządów kopulacyjnych motyli na przykładzie sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Wiad. Entomol., 14: 113 – 117.

Baraniak E., Bąkowski M., Nowacki J. (1994): A contribution to the knowledge of the  Lepidoptera of European Turkey. Part I Macrolepidoptera. Miscellaneous Papers, 19: 1 – 8.

Nowacki J. (1994): Struktura zasięgów sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) w pasie wydm nadmorskich polskiego wybrzeża Bałtyku. Wiad. Entomol., 12 Suplement: 1 – 127.

Nowacki J., Sekuła W. (1994): Xylomoia strix Mikkola, 1980 – nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Wiad. Entomol., 13: 195 – 196.

Nowacki J., Pałka K., Sosiński J. (1993): Nowe dla fauny Bieszczadów Zachodnich gatunki motyli (Lepidoptera). Wiad. Entomol., 12: 45-49.

Bunalski M., Buchholz L., Nowacki J. (1993): Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. 1. Teren badań i metody. Wiad. Entomol., 12: 71-79.

Buchholz L., Bunalski M., Nowacki J. (1993): Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. 6. Ocena stanu ekosystemów i perspektyw ich kształtowania się, na podstawie obserwacji entomologicznych oraz wnioski dotyczące ochrony biocenoz. Wiad. Entomol., 12: 125 – 136.

Nowacki J. (1993): Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. 5. Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae). Wiad. Entomol., 12: 115 – 124.

Nowacki J. (1993): Noctuid moths of the Bielinek Reserve (NW Poland) (Lepidoptera, Noctuidae). Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology, 4: 5 – 11.

Nowacki J., Sosiński J. (1993): Spaelotis clandestina (Harris, 1841) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Wiad. Entomol., 12: 223 – 226.

Nowacki J. (1993): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) ekosystemów wydmowych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol., 12: 273 – 292.

Nowacki J. (1992): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Roztocza. Fragm. Faun., 35: 397-414.

Nowacki J. (1992): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) rezerwatu „Parkowe” w Potoku Złotym koło Częstochowy. Wiad. Entomol., 11: 27-35.

Nowacki J. (1992): Materiały do poznania sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) Puszczy Rominckiej. Wiad. Entomol., 11: 113-119.

Nowacki J. (1992): Motyle dzienne Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol., 11: 221-227.

Nowacki J., Rudny J. (1992): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Puszczy Augustowskiej. Wiad. Entomol., 11:37-57.

Buszko J., Nowacki J. (1991): Aktywność zimowa sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Wiad. Entomol., 10: 35-41.

Nowacki J. (1991): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) rezerwatu „Meteoryt” w Morasku k. Poznania. Wiad. Entomol., 10: 89-99.

Nowacki J. (1991): Rewizja danych na temat występowania sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) na terenie polskiej części Tatr. Wiad. Entomol., 10: 157-161.

Nowacki J. (1991): Systematic and synonimic check-list of Polish Noctuidae (Lepidoptera). Roczn. Muz. Górnośl., Bytom, Entomology 2: 127-153.

Buszko J., Nowacki J. (1990): Łowność sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) na światło i przynętę pokarmową w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.  Wiad. Entomol., 9: 13-20.

Nowacki J. (1990): Xylocampa areola (Esper, 1789) nowy dla fauny Polski oraz kilka rzadkich gatunków sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Wiad. Entomol., 9: 21-25.

Nowacki J. (1990): Stan znajomości rozsiedlenia sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 9: 53-59.

Nowacki J., Rudny J. (1990): Nowe dla fauny Polski oraz rzadko spotykane gatunki sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Przegląd Zool., 34: 507-509.

Nowacki J. (1989): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Kotliny Kolskiej w dolinie środkowego biegu Warty. Fragm. Faun., 32: 415-444.

Nowacki J. (1989): New records of some rare Noctuidae in Poland (Lepidoptera). Pol. Pismo Ent., 59: 397-399.

Nowacki J. (1989): Xylomoia graminea (Graeser, 1888) nowy dla fauny Polski i Europy przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Przegląd Zool., 33: 445-447.

Nowacki J. (1989): Nowy dla fauny Polski oraz kilka rzadkich w kraju gatunków sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Przegląd Zool., 33: 575-577.

Nowacki J., Ostafin T. (1989): Ciekawe gatunki motyli (Lepidoptera) z torfowiska wysokiego na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.Parki Narod. i Rez. Przyr., 9: 21-25.

Nowacki J., Szpor R. (1989): Apamea illyria (Freyer, 1852) nowy dla fauny Polski oraz kilka rzadkich w kraju gatunków sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Przegląd Zool., 33: 101-104.

Nowacki J. (1988): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) odłowione na światło lampy rtęciowej w Przybrodzie k. Poznania. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., seria C, 37: 47-55.

Nowacki J. (1985):  Mesapamea secalella Remm, 1983 (Lepidoptera, Noctuidae) nowy dla  fauny Polski gatunek motyla. Przegląd Zool. 29: 79-81.

Nowacki J. (1985): Cosmia trapezina L. (Lepidoptera, Noctuidae) mało znany szkodnik  jabłoni. Roczn. AR w Poznaniu, 156: 169-176.

Nowacki J., Buszko J. (1985): Gynandromorfizm u Laothe populi (L.) (Lepidoptera, Sphingidae). Przegląd Zool. 29: 121-124.

Nowacki J. (1983): Nowe stanowisko Laelia coenosa (Hubner, 1808) (Lepidoptera, Lymantridae) w Polsce. Przegląd  Zool. 27: 329-332.

 

 • Książki i monografie

Wilkaniec B., Bunalski M., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H. (2023): Entomologia stosowana. wyd. VI. red. B. Wilkaniec, Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań, 256 ss.

Bunalski M., Nowacki J., Sienkiewicz P. (red.) (2023): Księga Jubileuszowa na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Wyd. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań, 324 ss.

Nowacki J., Buszko J. (2019): Atlas motyli Polski. Część IV. Sówki – Erebidae, Euteliidae, Nolidae, Noctuidae. Grupa Image, Warszawa 564 ss.

Nowacki J., Wąsala R. (2018): The noctuids (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of Wielkopolska (west-central Poland). Polish Entomological Monographs Vol. 15. 1-96. Poznań.

Buszko J., Nowacki J.  (2017): A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomological Monographs, 13: 222 ss.

Nowacki J., Bunalski M., Sienkiewicz P. (2017): Fauna jako istotny element hortiterapii (rozdział). Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Poznań, 117-143.

Nowacki J., Wąsala R. (2017): Nolidae, Eutelidae, Noctuidae [in] Buszko J., Nowacki J., [eds.] A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomol. Monographs, 13: 124-144.

Przybyłowicz Ł., Nowacki J., Wąsala R. (2017): Erebidae [in] Buszko J., Nowacki J., [eds.] A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomol. Monographs, 13: 119-124.

Nowacki J. , Skorupski M. (red.) (2016): Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu. Poznań 160ss.

Buszko J., Nowacki J. (2012): Rząd Motyle – Lepidoptera, w: Zoologia Tom 2, część 2. (red. Cz. Błaszak). PWN, Warszawa: 348 – 372.

Frąckiel K., Nowacki J. (2010): The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of marsh ecosystems in the Biebrza National Park. Pol. Entomol. Monographs 7: 1 – 67.

Nowacki J., Wasala R. (2008): The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of xerothermic rock swards in the Pieniny Mts. Pol. Entomol. Monographs 4: 1 – 60.

Nowacki J. (2007): Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. AR w Poznaniu. 170 ss.

Nowacki J., Buchholz L., Sienkiewicz P. (2006) (redakcja): Ochrona owadów w Polsce. Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody. Wiad. entomol, suplement 2: 218 ss.

Głowaciński Z., Nowacki J. (2004) (redakcja): Polska czerwona księga zwierząt – Bezkręgowce. Kraków. 447 ss.

Buszko J., Nowacki J. (2002): Lepidoptera Motyle, str. 80 – 87, w: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – Z. Głowaciński redakcja. Inst. Ochrony Przyr. PAN, Kraków

Bunalski M., Lipa J.J., Nowacki J. (2001) (redakcja): Almanach entomologów Polskich XX wieku. Wiad. Entomol., 20, Suplement: 240 ss.

Buszko J., Nowacki J. (2000) (redakcja): The Lepidoptera of Poland. Pol. Entomol. Monographs, 1: 176 ss.

Buchholz L., Nowacki J. (2000): (redakcja pracy zbiorowej) Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. Wiad. Entomol., Suplement 2: 302 ss

Nowacki J. (1998) (2002 drugie wydanie): Entomologia Stosowana pod red. B. Wilkaniec: Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 233 ss. (autorstwo trzech rozdziałów: Rząd Motyle – Lepidoptera; Owady pożyteczne; Ochrona owadów;)

Nowacki J. (1998): The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Bratislava, 140 ss.

Bunalski M., Nowacki J. (1996): Szkodniki roślin uprawnych. Medixplus, Poznań: 149 ss.

Nowacki J., Fibiger M. (1996): Noctuidae, Pantheidae, Nolidae. – in: O. Karsholt & J. Razowski: The Lepidoptera Europae: 251 – 295. Apollo Books, Stenstrup.

Nowacki J. (1996): Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 27 – Motyle (Lepidoptera), Podrodzina: Piętnówki – Hadeninae. Oficyna Wydawnicza Turpress, Toruń: 88 ss.

 

 • Komunikaty i doniesienia naukowe:

Nowacki J., Pałka K. (2015): Nowe dane o występowaniu Eucarta amethystina (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. entomol., 34: 72-76.

Nowacki J., Hołowiński M. (2015): Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. Wiad. entomol., 33: 75-76.

Nowacki J., Wasiluk D. (2010): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) nowe dla Środkowego Podlasia. Wiad. entomol., 29: 218.

Nowacki J., Hołowiński M. (2010): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. Wiad. ento mol., 29: 300

Nowacki J. (2003): Nowe stanowisko Cucullia balsamitae Boisduval, 1840 (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 22: 119.

Nowacki J., Hołowiński M. (2002): Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. Wiad. Entomol., 21: 187.

Bunalski M., Nowacki J., Sienkiewicz P., Wąsala R. (2001): Działalność naukowa pracowników Katedry Entomologii AR w Poznaniu, Cz. II. Badania faunistyczno-ekologiczne, zoogeograficzne i taksonomiczne. Materiały 44 Zjazdu PTEnt., Poznań: 22 – 24.

Nowacki J., Wąsala R. (2001): Hydraecia petasitis (Doubleday) (Lepidoptera: Noctuidae) gatunek nowy dla fauny Tatr Polskich. Wiad. Entomol., 20: 95.

Nowacki J., Sosiński J. (1998): Nowe stanowiska rzadkich gatunków sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) z zachodniej Polski. Wiad. entomol., 16: 234.

Frąckiel K., Hołowiński M., Nowacki J. (1997): Obserwacje Prodotis stolida (F.) (Lepidoptera, Noctuidae) na terenie wschodniej Polski. Wiad. Entomol.,15: 254.

Kordy J., Nowacki J., Pałka K.,  Wasiluk D. (1997): Nowe stanowiska Eremobia ochroleuca (Den. et Schiff.) w Polsce. Wiad. Entomol., 15: 254.

Nowacki J., Hołowiński M., Wasiluk D. (1997): O występowaniu Yigoga signifera (Den. et Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) na terenie wschodniej Polski. Wiad. Entomol., 16: 56.

Nowacki J., Fuglewicz E. i S. (1997): Nowe stanowiska interesujących gatunków sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) w zachodniej Polsce. Wiad. Entomol.,16: 57.

Nowacki J. (1996): Nowe stanowisko Nycteola asiatica (Krulikovsky) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 15: 60.

Nowacki J. (1996): Distribution dynamics of noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae) in Central Europe, X European Congres of Lepidopterology, Miraflores (Madrid): 31.

Nowacki J., Pałka K. (1996): Nowe stanowisko Euchalcia consona (F.) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 15: 192.

Nowacki J., Śliwa W. (1996): Nowe stanowisko Euxoa vitta (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 15: 124.

Nowacki J., Sosiński J. (1996): Nowe stanowisko Xestia alpicola (Zett) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 15: 60.

Nowacki J. (1995): Nowe stanowiska Hydraecia ultima (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 14: 255.

Nowacki J. (1994): Structure of distribution ranges of noctuid moths in the coastal dune belt of Polish Baltic Shore (Noctuidae), IX European Congres of Lepidopterology, Lednice: 41 – 42.

Nowacki J., Pałka K. (1994): Nowe stanowisko Oria musculosa (Hubner, 1808)  (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 13: 136.

Nowacki J. (1993): Nowe stanowiska sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 12: 62.

Nowacki J. (1992): Interesujące gatunki motyli (Lepidoptera) z Roztocza. Wiad. Entomol., 11: 255.

Nowacki J. (1991): Nowe stanowiska Noctua interjecta (Hbn.) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 10: 188.

Nowacki J. (1991): Nowe stanowiska rzadkich sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 10: 255.

 

 • Prace popularno-naukowe

Nowacki J. (2002): 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Spała 14 – 16 września 2001 r. Wiad. Entomol., 20: 185 – 192.

Nowacki J. (2002): List skierowany przez Zarząd Główny PTEnt. do Ministra Środowiska, w związku z rozporządzeniem z dnia 26 IX 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą. Wiad. Entomol., 21: 61 – 63.

Nowacki J. (1998): 43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 4 – 6 września 1998 r. Wiad. entomol., 17: 201 – 205.

Bunalski M., Buchholz L., Nowacki J. (1997): Informator Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z wykazem członków. Wiad. entomol., Suplement: 96 ss.

Nowacki J. (1997): Buszko J., 1997: Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986 – 1995. Turpres, Toruń. 170ss. Wiad. entomol.,16: 78.

Nowacki J. (1997): Rakosy L., 1996: Die Noctuiden Rumaniens (Lepidoptera, Noctuidae). Linz. 648 ss. Wiad. entomol., 16: 98.

Nowacki J. (1995): „Workshop” na temat Noctuidae na IX Kongresie SEL-u. Lednica na Morawach, 7 IX 1994 r., Wiad. Entomol., 14: 63.

Nowacki J. (1995): 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 8 – 10 września 1995 r. Wiad. Entomol., 14: 127 – 128.

Nowacki J. (1995): Ronkay G., Ronkay L., 1994 i 1995: Noctuidae Europaeae. Cuculliinae I i II. Entomological Press, Soro, Vol. 6: 282 ss. Vol. 7: 224 ss. Wiad. Entomol., 14: 229 – 230.

Nowacki J. (1995): Entomologia w Fińskim Muzeum Historii Naturalnej. Wiad. Entomol., 14: 119 – 122.

Nowacki J. (1992): Skou P., 1991, Nordens Ugler, Danmarks Dyreliv, Bind 5, Apollo Books, Stenstrup, 566 ss., Wiad. Entomol., 11: 35-36.

Nowacki J. (1992): VIII Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Lepidopterologicznego, SEL, Helsinki 19-23 kwietnia 1992 r., Wiad. Entomol., 11: 125-126.

Nowacki J. (1992): „Workshop” na temat Noctuidae na VIII Kongresie SEL-u w Helsinkach, 21 kwietnia 1992 r., Wiad. Entomol., 11: 126-127.

Nowacki J. (1992): Pool R. W., 1989, Noctuidae (część 1-3), w: Lepidopterorum  Catalogus (118). E. J. Brill, Flora & Fauna Publications. Leiden – New York – Kobenhavn – Koln, 1314 ss. Wiad. Entomol., 11: 168.

Nowacki J. (1992): XV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTEnt., Laski koło Kępna 3-4 pażdziernika 1992 r. Wiad. Entomol., 11: 190 – 191.

Nowacki J. (1991): Fibiger M., 1990, Noctuidae Europaeae, Noctuinae I. Entomological  Press, Soro, 208 ss. Wiad. Entomol., 10: 162.

Nowacki J. (1991): XIV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE, Bachotek koło Brodnicy 17-19 maja 1991 r.. Wiad. Entomol., 10: 191-192.

Nowacki J. (1991): Fibiger M., Hacker H., 1991, Systematic list of the Noctuidae of  Europe. Esperiana, Schwanfeld, 2: 1-109, Wiad. Entomol., 10: 238.

Nowacki J. (1990): M. R. Gomez Bustillo, M. Arroyo Varela, J. L. Yela Garcia, 1986, Mariposas de la Peninsula Iberica. Heteroceros (III), Superfamilia Noctuoidea. Madrid, 263 ss. Wiad. Entomol., 9: 59-60.

Nowacki J. (1990): XIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Puszczykowo 15-16 IX 1990. Wiad. Entomol., 9: 94-95.

 

 •  Opracowania niepublikowane

Nowacki J. (2002): Uwagi dotyczące krajowych gatunków owadów podlegających ścisłej ochronie w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. Ogólnopolska Konferencja: Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków. Olsztyn, 21 – 23 września 2002.

Nowacki J. (2001): Propozycja krajowych gatunków owadów do objęcia ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Opracowanie dla Ministerstwa Środowiska: 8 ss.

Nowacki J. (1998): Waloryzacja przyrodnicza obszaru lasów Sobiborskich w oparciu o faunę motyli z rodziny sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae). Opracowanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Chełmie: 16 ss.

Bunalski M., Nowacki J. (1995): Populacja Jelonka rogacza (Lucanus cervus) i jej ochrona w Leśnictwie Michałów w Nadleśnictwie Pińczów. Opracowanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kielcach: 7 ss.

Nowacki J., Buchholz L., Bunalski M., Łabędzki A., Raj A., Stachowiak. P. (1994): Fauna i ekologia wybranych grup owadów (Insecta) Karkonoskiego Parku Narodowego i terenów przyległych. Sprawozdanie końcowe dla Karkonoskiego Parku Narodowego: 34 ss.

Buchholz L., Bunalski M., Nowacki J. (1992): Fauna i ekologia wybranych grup owadów (Insecta) Gór Bukowych koło Szczecina. Opracowanie dla Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 29 ss.

Nowacki J. (1990): Fauna sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) występująca na obszarze Roztocza. Sprawozdanie końcowe w ramach tematu CPBP 04.06 –  Poznanie i wykorzystanie zasobów fauny Polski. 27 ss.

 

 • Inne – Realizowane projekty badawcze
 • Badania zlecone:

1997 – 1998: Badania waloryzacyjne – zlecone przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Chełmie – kierownik tematu: „ Waloryzacja przyrodnicza obszaru Lasów Sobiborskich w oparciu o faunę motyli z rodziny sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae)”

1993 – 1994: Badania waloryzacyjne – zlecone przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kielcach. – kierownik tematu: „Populacja Jelonka rogacza (Lucanus cervus) i jej ochrona w Leśnictwie Michałów w Nadleśnictwie Pińczów”

1989 – 1994: Badania waloryzacyjne- zlecone przez Karkonoski Park Narodowy. – kierownik tematu: „Fauna i ekologia wybranych grup owadów (Insecta) Karkonoskiego Parku Narodowego i terenów przyległych”

1987 – 1990: Badania waloryzacyjne – zlecone przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. „Fauna i ekologia wybranych grup owadów (Insecta) Gór Bukowych koło Szczecina (Szczecińskiego Parku Krajobrazowego)”

 

 • Badania finansowane centralnie z budżetu

2004 – 2007: Badania waloryzacyjne „Zmiany w faunie motyli środowisk naskalnych muraw kserotermicznych w Pieninach wywołane funkcjonowaniem zbiorników wodnych, na przykładzie sówkowatych i zwójkowatych (Lepidoptera: Noctuidae, Tortricidae) – kierownik tematu realizowanego w ramach Grantu Min. Edukacji i Nauki

1996 – 1999: „Geneza fauny motyli (Lepidoptera) Tatr” – kierownik tematu wykonywanego we współpracy z prof. dr hab. Jarosławem Buszko z UMK w Toruniu i prof. dr Kauri Mikkola z Uniwersytetu w Helsinkach – realizowany w ramach Grantu KBN

1986 – 1990: Badania waloryzacyjne „Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Roztocza” – kierownik tematu realizowanego w ramach: CPBP 04.06 „Poznanie i wykorzystanie zasobów fauny Polski” – koordynowane przez Instytut Zoologii PAN w Warszawie.

 

Powrót do PRACOWNICY