Zespół

Kierownik SD – Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
ul. Wołyńska 33, pok. 47A
Email: maciej@up.poznan.pl
Web: http://merlin.up.poznan.pl/~mcszyd/ 

E.PruszynskaSekretarz – dr Ewa Pruszyńska-Oszmałek
ul. Wołyńska 35, pokój 106
Email: ewaprusz@up.poznan.pl
Prosimy o zwracanie się w sprawach dotyczących Studium Doktoranckiego w piątki w godzinach 9-13.

 

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: dr hab. Jan Mazurkiewicz – przewodniczący, Dr hab. Tomasz Szkudelski, Dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw., Dr hab. Ryszard Steppa, Prof. Maciej Szydłowski, Przedstawiciel samorządu SD


Wydziałowa Komisja ds. Stypendiów Doktoranckich: Prof. Maciej Szydłowski – przewodniczący, Dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw., Dr hab. Jan Mazurkiewicz, Dr hab. Ryszard Steppa, Dr hab. Tomasz Szkudelski,  oraz Przedstawiciel samorządu SD.

Komisja powołana przez Rektora na podstawie decyzji nr 71/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012r.
(Regulamin przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich
uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu). Pismo DRU-C/225/2017 z 19 czerwca 2017.

Sprawy: stypendia doktoranckie, stypendia projakościowe, stypendia dla najlepszych doktorantów


Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów: Dr hab. Jan Mazurkiewicz (przewodniczący), Prof. Maciej Szydłowski, Doktoranci: Mateusz Rawski, Barbara Stefańska, Agnieszka Graclik.

Powołana przez Dziekana na podstawie zarządzenia 129/2014 (Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UP w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich)

Sprawy: zapomogi


Zespół ds. oceny studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających: PRACOWNICY: Prof. Maciej Szydłowski – kierownik studium doktoranckiego, Prof. Marek Świtoński, Prof. Andrzej Rutkowski, Prof. Bożena Szymaś, Dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw.
DOKTORANT: —
INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI: Dr Jan Śmiełowski – kierownik studium podyplomowego z zakresu konwencji waszyngtońskiej CITES, Lek wet. Ireneusz Sobiak – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu.


Poprzedni Kierownicy SD – Dziękujemy!
Prof. dr hab. Dorota Cieślak (2008-2012)
Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak (2004-2008)
Prof. dr hab. Marian Urbaniak (1999-2004)
Prof. dr hab. Janusz Buczyński (1995-1999)

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu