Formularze i procedury

Sprawozdanie z działalności doktoranta
Najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu semestru doktorant składa sprawozdanie do sekretariatu SD. wzór doc

 

Prośba o udzielenie zgody na wyjazd na staż naukowy
Jeśli pobierasz stypendium, dołącz własną prośbę o kontynuowanie wypłacania stypendium w czasie stażu. wzór doc

 

Urlopy związane z rodzicielstwem
Informacja i formularze

 

Stypendium doktorskie
O stypendium doktorskie doktorant może wystąpić 6 miesięcy przed planowaną obroną. wzór

 

Wszczęcie przewodu doktorskiego
wzór doc
Uwaga. Jeśli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego nastąpiła zmiana nazwiska, należy dostarczyć akt ślubu do dziekanatu. Dotyczy  to osób, które ubiegają się o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz osób, którym już biegnie przewód doktorski.

 

Forma rozprawy doktorskiej przygotowanej na podstawie kompilacji publikacji
 Zalecenia RW

 

Przedłożenie rozprawy doktorskiej do recenzji
W Dziekanacie składamy:

 • 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej
 • Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej (płyta/pendrive/email)
 • Opinię promotora
 • Propozycję 3 potencjalnych recenzentów spoza Wydziału, wraz z adresami (Rada Wydziału wskazuje 2 recenzentów, niekoniecznie z przedłożonych propozycji)
 • Na potrzeby procedury antyplagiatowej składamy
  • Rozprawę doktorską w formie elektronicznej (płyta/pendrive/email) wraz z oświadczeniami (wzory oświadczeń – patrz zarządzenie Rektora 125_13)
  • Oświadczenie autora pracy doktorskiej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich
  • Oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną
  • Oświadczenie autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy  w systemie antyplagiatowym

 

Publiczna obrona

Przygotowanie do obrony pracy doktorskiej
wzór doc

Dobre praktyki związane z organizacją publicznej obrony pracy doktorskiej – pdf

 

Karta obiegowa
Dla osób, które ukończyły uczestnictwo w studiach doktoranckich (wzór pdf). Pierwszą osobą podpisującą kartę jest kierownik SD.


 

Ankietyzacja absowentów studiów doktoranckich
Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów doktoranckich
Procedura    Ankieta (dla doktorantów)    Raport

 

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu