Kandydat

Studium Doktoranckie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu prowadzi 4-letnie studia doktoranckie w trybie stacjonarnym i  niestacjonarnym.

Doktorant przeprowadza eksperyment naukowy, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami (pensum 60h rocznie), dokształca się w ramach serii wykładów, odbywa krajowe i zagraniczne staże naukowe.

Słuchacz studium doktoranckiego ma prawo występowania  o stypendia oraz ubiegania się w trybie konkursowym o finansowanie realizacji własnych projektów badawczych, np. w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki.

Uwieńczeniem studiów doktoranckich jest uzyskanie stopnia doktora w jednej z dwóch dyscyplin:

  • w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika
  • w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia

W dyscyplinie zootechnika doktorant otrzymuje stopień doktora w wybranej specjalności (np. żywienie zwierząt, hodowla, genetyka, fizjologia, biochemia, anatomia, zoologia, rozród, zoohigiena).

Badania wykonane z zakresu weterynarii mogą być podstawą do nadania stopnia doktora przez inne jednostki naukowe.

Przy przyjęciu w poczet słuchaczy Studium Doktoranckiego kandydat składa ślubowanie.

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu