O studiach

Studium Doktoranckie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu prowadzi nowe 4-letnie interdyscyplinarne studia doktoranckie stacjonarne Nauki o zwierzętach.

Nowe studia otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 1’303’281 zł z programu funduszy europejskich Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Studia Nauki o zwierzętach przygotowują do

  • uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika. Doktorant otrzymuje stopień doktora w wybranej specjalności (np. żywienie zwierząt, hodowla, genetyka, fizjologia, biochemia, anatomia, zoologia, rozród, zoohigiena).
  • uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia
  • uzyskania stopnia doktora z zakresu weterynarii, który będzie nadany poza Wydziałem, w innej uprawnionej jednostce naukowej.

Elastyczny program kształcenia
Indywidualnie dopasowany do zainteresowań doktoranta program i duża zajęć fakultatywnych zwiększa zaangażowanie w studia.

Interdyscyplinarność
Doktorant wybiera swoją dyscyplinę i decyduje, w jakim stopniu chce zgłębić inne. Zwiększa szansę sukcesu swojej kariery naukowej poprzez łączenie zagadnień i metod badawczych różnych dziedzin nauki.

Nowoczesne metody dydaktyczne
Indywidualne zajęcia z nauczycielem (tutoring) i praktyczne kursy zaawansowanych metod badawczych realizowane w małych grupach (2-4 osoby) gwarantują wysoką efektywność kształcenia.

Nowoczesne  i praktyczne kursy
Szerokie kursy prowadzone przez nauczycieli akademickich z wybitnym dorobkiem naukowym pomagają opanować trudne umiejętności pisania  projektów badawczych i artykułów naukowych.

Paleta aktywności
Doktorant przeprowadza eksperyment naukowy, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami (pensum 60h rocznie), kształci się poprzez udział w kursach teoretycznych i praktycznych, odbywa krajowe i zagraniczne staże naukowe.

Umiędzynarodowienie
Studia są otwarte dla uprawnionych cudzoziemców. W ich obecności zajęcia dydaktyczne prowadzone są w języku angielskim.

Bezpośrednie wsparcie finansowe
Wydział gwarantuje atrakcyjne wsparcie finansowe. Doktorant ma prawo ubiegania się  o:
+ stypendium z funduszy europejskich, ok 1700 zł/mc
+ stypendium doktoranckie,  ok. 1500 zł/mc
+ stypendium ‚projakościowe’, ok. 1000 zł/mc
+ stypendium dla najlepszych doktorantów, 200-600 zł /mc.
Stypendia nie wykluczają się.

Dofinansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych
Doktorant otrzymuje wsparcie finansowe, a nawet pokrycie całości kosztów związanych z wyjazdem na międzynarodową konferencję i kilkutygodniowy staż w czołowych jednostkach naukowych.

Prawo występowania z wnioskami o stypendia i granty
Doktorant ma prawo występowania  o stypendia oraz ubiegania się w trybie konkursowym o finansowanie realizacji własnych projektów badawczych, np. w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki i konkursu wydziałowego.

Przy przyjęciu w poczet słuchaczy Studium Doktoranckiego kandydat składa ślubowanie.

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu