Akty prawne

Internetowy System Aktów Prawnych

Ustawy Sejmu

Konstytucja dla Nauki (Ustawa 2.0)

Ustawa o stopniach i tytułach

Ustawa z 18 marca 2011 o zmianie ustawy o stopniach i tytułach

Ustawa z 5 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenia Ministra

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (link)

Rozporządzenie ministra z dnia 5 września 2017 (poz. 1696) w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Obowiązuje od 1 października 2017. (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 10 lutego 2017 (Dz.U.2017.256) w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 1 lipca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 22 wrzesnia 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 1 września 2011 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie nostryfikacji stopni naukowych (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 19 lipca 2011 w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (pdf)

Rozporządzenie ministra z dnia 18 maja 2010 w sprawie kredytów i pożyczek studenckich (pdf)

Komunikaty Ministerstwa – punktacja czasopism

http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

Uchwały Senatu UP Poznań

Uchwala 353/2012 – Efekty kształcenia na studiach doktoranckich

Regulamin studiów – obowiązuje od 1 października 2015.

Rozporządzenia Rektora UP Poznań

 

Regulaminu przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich (09.07.2012)

Opłata za niestacjonarne studia doktoranckie

Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie 129/2014 – Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów … oraz zakwaterowania w domach studenckich

 

Uchwały Rady Wydziału

Uchwała RW z 28 marca 2014 w sprawie zalecanych kryteriów przy wszczynaniu przewodu doktorskiego w dyscyplinach zootechnika i biologia oraz przy dopuszczeniu do publicznej obrony (pdf).

Uchwała RW w sprawie kryteriów przy wszczynaniu przewodu doktorskiego i dopuszczeniu do publicznej obrony – dotyczy doktorantów bez wszczętego przewodu doktorskiego przed 1.10.2013 (opublikowano 10.10.2013)

Stopień doktora – kryteria WHiBZ – dotyczy doktorantów z wszczętym przewodem doktorskim przed 1.10.2013 (01.03.2011)

Warunki wyróżniania prac doktorskich na WHiBZ (09.07.2012)

Prezentacja założeń pracy dr przed Radą Wydziału – zasady (04.04.2012)

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu