Źródła pomocy

Uczestnik studiów doktoranckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach ma możliwość ubiegania się o stypendia szeregu typów i z wielu źródeł, a także zakwaterowanie w domu studenckim i zapomogi.

Pomoc materialna 2016/2017 –  informator Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Stypendium doktoranckie Podstawowe stypendium przyznawane w corocznym konkursie na następny rok akademicki. Fundowane z dochodów własnych UP. Podstawą przyznania stypendium są osiągnięcia doktoranta z poprzedniego roku akademickiego.

 

Podwyższenie lub przyznanie stypendium z dotacji projakościowej Środki pochodzą z dotacji podmiotowej na działanie projakościowe. Stypendium jest przyznawane z początkiem każdego roku akademickiego (lub później, w zależności od wpływu dotacji) na dany rok akademicki, za osiągnięcia w poprzednim roku akademickim. Stypendia dostaje co najwyżej 30% najlepszych (wg pewnych kryteriów) doktorantów danego roku na wydziale (rok 1-5). Jeśli doktorant nie ma stypendium doktoranckiego, przyznane stypendium z dotacji projakościowej staje się jego stypendium doktoranckim. Stypendium jest przyznawane na 12 miesięcy. O liczbie stypendiów i kwocie decyduje Rektor (w 2012 r. do 1100 zł/miesiąc). Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu wniosków i decyzji Rektora, po zaopiniowaniu wniosków przez wydziałową komisję stypendialną.
Zarządzenie Rektora…

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów Przyznawane z początkiem każdego roku akademickiego na dany rok akademicki, za osiągnięcia w poprzednim roku akademickim. Stypendia przeznaczone dla studentów z lat 1-4. Wypłacane przez 9 miesięcy. W roku akademickim 2013/2014 miesięczna kwota wyniosła co najmniej 300 zł.  Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu wniosków i decyzji Rektora, po zaopiniowaniu wniosków przez wydziałową komisję stypendialną.
Regulamin – Zarządzenie Rektora 129/2014

 

Stypendium doktorskie Przeznaczone dla doktorantów, którym wszczęto przewód doktorski.
Rozporządzenie Ministra z 19 lipca 2011 / Procedura i wzór wniosku / Zasady obowiązujące od 2018r.

 

Stypendium socjalne
Regulamin – Zarządzenie Rektora 129/2014
Formularz wniosku

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Regulamin – Zarządzenie Rektora 129/2014
Formularz wniosku

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego łącznie za postępy w pracy naukowej i wyniki egzaminów. Wniosek doktoranta opiniuje Rada Wydziału.
Regulamin – Zarządzenie Rektora 129/2014

 

Stypendium FNP – program START Stypendia roczne przyznawane przez Fundusz na rzecz Nauki Polskiej doktorantom z dorobkiem publikacyjnym i planami badawczymi. Termin składania wniosków w 2012 roku: 31.10.2012.
Program START…

 

Stypendium EFS Wypłacane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendium to przyznawane jest na rok i w skali roku może wynieść nawet 30’000 zł. Uczelnia nie pośredniczy w przydziale tych stypendiów. Zainteresowany doktorant powinien systematycznie śledzić informacje pojawiające się na stronie EFS.
Informacje EFS…

 

Stypendium z grantu Wypłacane ze środków przeznaczonych na realizację konkretnego projektu badawczego, jeżeli w takim projekcie przewidziano środki na stypendium. Doktorant może również sam składać wnioski o finansowanie projektów badawczych w ramach kolejnych edycji konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki. Zdobycie grantu Preludium jest doceniane przez komisje stypendialną.
Informacje NCN…

 

Stypendium z konkursu NCN ETIUDA Ten konkurs po raz pierwszy został ogłoszony w 2012 roku. Przeznaczony jest dla doktorantów, którzy już mają wszczęty przewód doktorski lub dla których przewód będzie wszczęty wkrótce. Stypendium wynosi 3000 zł/mc przez 12 miesięcy oraz uwzględnia dodatkowe środki na odbycie stażu.
Informacje NCN…

 

Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców Młody naukowiec ma nie więcej niż 35 lat. Stypendium przyznawane jest przez MNiSW na wniosek Rady Wydziału złożony do 31 marca. Stypendium wypłacane nie dłużej niż 3 lata. Doktorant w momencie składania wniosku musi być również pracownikiem Uczelni.
Informacje MNiSW…

 


Zakwaterowanie w domach studenckich
Regulamin – Zarządzenie Rektora 129/2014

 


Zapomogi
Regulamin – Zarządzenie Rektora 129/2014
Formularz wniosku

 

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu