Wspierane aktywności naukowe

Często o przyznaniu stypendium decyduje ocena aktywności i osiągnięć naukowych. Za pomocą kryteriów przyznawania stypendiów Wydział wskazuje, do jakich osiągnięć naukowych należy dążyć.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach wspiera dążenia do podniesienia jakości pracy badawczej. Szczególnie wysoko ocenia starania na rzecz publikacji wyników badań w prestiżowych czasopismach i  pozyskiwania grantów, które z reguły przekładają się na jakość badań.

Reguły oceny dorobku doktorantów przy ubieganiu się o stypendium doktoranckie, stypendium ‚projakościowe’ oraz stypendium dla najlepszych doktorantów – regulamin zatwierdzony na przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 z późniejszymi zmianami.

 

Przyszły stypendysta powinien rozważyć następujące cele:

   • Publikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych.  Publikowanie wyników swoich badań w czasopismach o uznanej   światowej renomie ułatwia przyszłą karierę naukową, wyjazd na staż podoktorski do uznanych ośrodków naukowych oraz zdobywanie stypendiów i grantów. Prestiż czasopisma odzwierciedlony jest w punktacji czasopism przygotowanej przez MNiSW (0-50 pkt). Przy podobnym sumarycznym dorobku punktowym (np. [50 pkt+10 pkt] oraz [30pkt+30pkt]), pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają osoby, w dorobku których pojawiają się prace w czasopismach o wysokim prestiżu (50pkt+10pkt). Warto łączyć siły na rzecz przygotowania lepszej publikacji, opisującej dane zagadnienie kompleksowo, niż publikować wyniki cząstkowe w wąskim gronie autorów.
   • Starania o ocenę własnych badań przez recenzentów prestiżowych czasopism. Krytyczne recenzje są często najlepszą nauką, a ich pozyskanie od wnikliwych recenzentów wymaga dobrej jakości badań. Stąd uzyskanie recenzji z prestiżowych czasopism jest wyżej punktowane, niż opublikowanie wstępnych wyników badań w słabych periodykach .
   • Wiodąca rola w przygotowaniu publikacji. Zakłada się, że autor na pierwszej pozycji na liście autorów odegrał najważniejszą rolę w przygotowaniu publikacji. Razem z autorem korespondencyjnym, który zazwyczaj jest liderem zespołu badawczego, pierwszy autor miał udział w opracowaniu koncepcji i metodyki opisanych badań oraz przygotował najważniejsze fragmenty manuskryptu. Tylko wiodący autor może w pełni zadbać o jakość manuskryptu.
   • Pozyskanie środków na badania. Pozyskiwanie funduszy na realizację badań w ramach konkursów o granty jest podstawową umiejętnością współczesnego badacza. Słuchacz studium doktoranckiego może aplikować np. o grant Preludium Narodowego Centrum Nauki. Warto zabiegać o fundusze by móc podwyższyć jakość i poszerzyć zakres badań oraz ostatecznie zwiększyć szanse publikacji wyników w światowych periodykach. Grant podwyższa także bezpieczeństwo finansowe realizatorów badań.
   • Aktywny udział w konferencjach naukowych. Dla osoby rozpoczynającej karierę naukową konferencja to okazja do zaprezentowania swoich wstępnych wyników badawczych, zamierzeń naukowych, zasięgnięcia porady i nawiązania kontaktów. Warto starać się o możliwość wyjazdu na konferencję, na której będzie okazja spotkania doświadczonych badaczy z wartościowym dorobkiem naukowym. Z kolei wyjazdy na wszelkie okazjonalne konferencje lokalne, dalekie od udziału naukowej elity, są z reguły mało inspirujące, dekoncentrujące i odciągają od własnych celów naukowych.

Nie wszystkie z powyższych celów są osiągalne na I lub II roku studiów doktoranckich. Opublikowanie oryginalnej pracy twórczej  jest ukoronowaniem kilkuletniej pracy badawczej i rzadko możliwe dla osoby rozpoczynającej badania naukowe. Jednak staranie się o możliwość wyjazdu na dobrą konferencję, złożenie podania o grant NCN Preludium lub innego projektu badawczego, czy zgłoszenie manuskryptu pracy przeglądowej typu ‚mini review’ są przykładami możliwych aktywności od wczesnych lat kariery.

Liczba aktywności/osiągnięć naukowych, które można przedstawić do oceny przez komisję stypendialną jest ograniczona (np. do 5 osiągnięć). Ma to sprzyjać koncentrowaniu się na jakości osiągnięć zamiast na ich ilości.

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu