PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KTW

dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska

 • Graja S., Spychała A., 2002, Możliwości rozwoju ekoturystyki w „Polskiej Amazonii”, [w:] Zielona Planeta 4.
 • Graja S., 2002, Blindzia na eksport, [w:] Farmer 24.
 • Graja S., 2002, Nowotomyskie wikliną stoi… Wierzba – rdzeniem produktu agroturystycznego, [w:] Regionalne produkty agroturystyczne, Materiały Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM, Poznań, 26-30.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Jak rozumieć ekoturystykę, [w:] Pietrzak M. (red.) Krajobraz – Turystyka – Ekologia, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom IX, Leszno.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Parki narodowe w świadomości młodego człowieka, [w:] Szwichtenberg A. (red.) Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 10, Międzyzdroje.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Tworzenie regionalnych produktów turystycznych w oparciu o walory obszarów wiejskich, [w:] Gambusi F. (red.) Turystyka wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie nr 402, Kraków.
 • Graja S., 2003, Dawne rzemiosło jako atrakcja turystyczna polskiej wsi, w: Łęczycki K. (red.) Wybrane zasoby i produkty w gospodarstwie agroturystycznym, Akademia Podlaska, Siedlce.
 • Graja S., 2003, Turystyka edukacyjna w Parku Narodowym „Ujście Warty”, [w:] Parki Narodowe 1.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Po co nam agroturystyka?, w: BOSS. Rolnictwo nr 4.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Pieniądze na agroturystykę, [w:] Farmer nr 11 (wkładka agroturystyczna).
 • Graja S., 2004, Rzeczpospolita Ptasia, [w:] Parki Narodowe nr 4.
 • Graja S., 2004, Ekoturystyka w parkach narodowych – na drodze do integracji potrzeb przyrody i człowieka, [w:] Telus J. (red.) Gospodarka regionalna i turystyka, Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką, Kielce.
 • Graja S., Spychała A., 2004, Podlasie – region predysponowany do rozwoju specjalistycznych produktów turystyki wiejskiej, [w:] Przychodzeń J.Z. (red.) Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu, t. VI, SGGW, Warszawa. 
 • Graja S., 2005, Śladami historii, [w:] Farmer 24.
 • Graja S., 2005, Z życia drobiu. Zwierzęta gospodarskie jako atrakcja turystyczna, w: Farmer 17.
 • Graja S., 2005, Obszary chronione w świadomości potencjalnych organizatorów turystyki, [w:] Parki Narodowe 4.
 • Graja S., Spychała A., 2005, Turystyka a lokalne władze. Przykład Parku Narodowego „Ujście Warty”, [w:] Bergier J., Sawicki B. (red.) Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, 2 (27). Biała Podlaska, 11-15.
 • Graja S., Spychała A., 2005, Turystyka a samorząd lokalny. Studium przypadku – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, [w:] Panasiuk A. (red.) Polityka turystyczna, 2 (4), Szczecin – Kopenhaga, 157-163.
 • Graja S., 2006, Turystyka aktywna na terenach wiejskich. Jak organizować gościom czas wolny, Akademia Kletta, Warszawa, ss. 56.
 • Graja S., 2006, Kraina Otwartych Okiennic, [w:] Top Agrar 3.
 • Graja S., 2006, Edukacja ekologiczna w żłobku, [w:] Aura 10 (dodatek ekologiczny).
 • Graja S., 2006, Niekonwencjonalne formy terapii w agroturystyce, [w:] Terapie w agroturystyce, Materiały Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM, Poznań..
 • Graja S., Spychała A., 2007, Gospodarstwo agroturystyczne jako miejsce edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, [w:] Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 75-78.
 • Graja S., 2007, Swojskie akcenty, [w:] Top Agrar 7-8.
 • Graja S., Jęczmyk A., Karczewska M., Sikora J., Spychała A., 2008, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi, [w:] Bosiacki S. (red.) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, AWF, Poznań.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2008, Tourism function and chosen protected areas in Poland. The example of "Warta's Estuary" National Park and "Barycz Valley” Landscape Park, [w:] Cистемная трансформация общества: исторический oпыт, современность и перспективы, Сьорник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук, Выпуск V, Брестский Государственный Технический Универснтет, Министерство Образования Республики Беларусь, Brześć.
 • Graja-Zwolińska S., 2009, Rola wskaźnika chłonności turystycznej w kształtowaniu przestrzeni turystycznej parków narodowych, [w:] Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 4(23), Rogów, 187-192.
 • Graja-Zwolińska S., 2009, Znaczenie bazy gastronomicznej w ofercie turystycznej, [w:] Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.) Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa, 58-67.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2009, Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywność turystyczną Wielkopolan, [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E. (red.) Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, Monografie WSHiG w Poznaniu,  nr 6, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 389-396.
 • Graja-Zwolińska S., Uglis J., 2010, Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Szczecin, 609-620.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., 2010, Oferta edukacyjna realizowana w ramach specjalności „agroturystyka” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, [w:] Tanaś S. (red.) Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 213-224.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2010, Percepcja obszarów chronionych przez młodzież akademicką kierunków turystycznych, [w:] [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E. (red.) Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, Monografie WSHiG w Poznaniu, nr 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 121-130.
 • Graja-Zwolińska, S., 2010, Przestrzeń turystyczna Parku Narodowego „Ujście Warty”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2011, Funkcja turystyczna jako element konkurencyjności gmin. Studium przypadku obszarów chronionych, [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, Wrocław, 236-247.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., Sikora J., 2011, Stan wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, 155-158.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2011, Sylwaturystyka w świadomości potencjalnych kreatorów ruchu turystycznego, [w:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, nr 3(28), Rogów, 227-231.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Poznań – destynacja turystyczna przyjazna seniorom? [w:] Stasiak A. (red.) Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, 281-294.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Aktywność turystyczna wielkopolskich rodzin, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.) Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, PTTK „Kraj”, Warszawa,  141-148.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Dynamika i kierunki zmian funkcji turystycznej województwa wielkopolskiego w latach 1995-2009, [w:] Włodarczyk B. (red.) Turystyka polska w latach 1989-2009, Warsztaty z Geografii Turyzmu, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 81-93.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Atrakcyjność turystyczna Krakowa w opinii Wielkopolan, .) [w:] Drużkowski M. (red.) Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa, Kraków, 129-140.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., Wlekła E., 2012, Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego. Przykład Rzeczpospolitej Ptasiej, [w:] Panasiuk A., Buko J. (red.) Popyt turystyczny. Uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 698, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 83, Szczecin, 251-264. 
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2012, Aktywność turystyczna wielkopolskich seniorów, [w:] Rapacz A. (red.) Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, Wrocław, 54-63.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2012, Rower – alternatywa poznańskiego studenta? [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.) Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, PTTK „Kraj”, Warszawa, 281-294.
 • Graja-Zwolińska S., 2012, Kierunki rozwoju oferty wielkopolskiego hotelu trzygwiazdkowego w perspektywie najbliższych pięciu lat, [w:] Borodako K., Nowosielski M. (red.) Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem,  Instytut Zachodni, Poznań, 203-217.
 • Maćkowiak P., Maćkowiak M., Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Spychała A., Uglis J., 2013, Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy „Weekend Forteczny” w Poznaniu – sylwetka uczestnika, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 2, 5-32. 
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2013, Nadgoplański Park Tysiąclecia – ocena atrakcyjności turystycznej w aspekcie jednakowej toponimii, [w:] Włodarczyk B. (red.) Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii turyzmu, nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 257-270.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2013, Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej, Turyzm 1 (23), 2013, Łódź.
 • Graja-Zwolińska S., Rączkiewicz E., Spychała A., 2013, Fauna sposobem podnoszenia przyrodniczej atrakcyjności turystycznej obszaru, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 15, z. 37/4.
 • Szczepanowska E., Majewski J., Spychała A., Graja-Zwolińska S., Rycicka-Kwaśniewska I., Dobosiewicz N., 2013, Windsurfing – atrakcyjna oferta sportowo-rekreacyjna, „Zeszyty Naukowe ALMAMER”, z. 1 (67), Warszawa.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2013, Specyfika turystyki edukacyjnej na obszarach chronionych. Studium przypadku parków narodowych, [w:] Rapacz A. (red.), „Gospodarka turystyczna w regionie”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, Jelenia Góra.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2014, Turystyka na obszarach parków krajobrazowych. Studium przypadku Zespołu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, S.J. Snarski, M. Jalinik (red.) Przedsiębiorczość w turystyce, EkoPress, Białystok, 291-305.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w parkach narodowych, „Barometr Regionalny”, t. 12, nr 4.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Graja-Zwolińska S.,Maćkowiak M., Spychała A., Sikora J., 2015, Economic benefits of agritourism development in Poland - an empirical study, Tourism Economics, vol. 21, no. 5.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2015, Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 847, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1 (29), Szczecin
 • Andrzejewski W., Graja-Zwolińska S., Spychała A., Urbańska M., Mazurkiewicz J., 2015, Czym jest „Szlak karpia”? Percepcja przez Wielkopolan, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 17, z. 45/4, Rogów
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2015, Using biodiversity in creating the tourism offer of rural areas, [w:] T. Păduraru, D. Ugureanu, G. Tacu (eds) Romanian rural tourism in the context of sustainable development, vol. 36.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2016, Dziedzictwo kulturowe a turystyka w polskich parkach narodowych, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 1.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., Kasprzak K. (red.). 2016, Turystyka wiejska. Tom II. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe. Wydawnictwo Wieś Jutra (Warszawa), Poznań, 150 str., ISBN 978-83-62815-30-2.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 1). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 2). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 9-10 (216-217): 11-12.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 1), Wieści Akademickie, Poznań, 5-6 (212-213), 14-16.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 2), Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215),18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016.Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 11-12 (218-219): 18-19.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., Krajoznawstwo w obliczu nowych form interpretacji przestrzeni miejskiej. Studium przypadku Poznania,  [w:] A. Stasiak, J. Sledzińska, B. Włodarczyk,  „Współczesne oblicza krajoznawstwa”, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 283-300.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2016, Turystyka kajakowa w województwie wielkopolskim, [w:] M. Prochorowicz, B. Stankiewicz (red.), Turystyka wodna dla regionu, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 93-102.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2015, Turystyka przyrodnicza w miastach, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (potwierdzenie przyjęcia do druku)
 • Graja-Zwolińska, Kulińska M., Spychała A., 2015, Rzeczpospolita Ptasia" jako przykład produktu ekoturystycznego kreowanego w Euroregionie "Pro Europa Viadrina", "Europa Regionum", z. 24, Uniwersytet Szczeciński, 161-17.
 • Maćkowiak M. , Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2017, Aktywność lokalnych grup działania jako wsparcie rozwoju turystyki na obszarach chronionych, "Folia Turistica", AWF w Krakowie, nr 42, 183-200,
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., Maćkowiak M. 2018, Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych : Zbiór dobrych praktyk / Pr. zbior. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 105.

 

dr Anna Jęczmyk

 • Dach A., Karczewska M., 2000, Rola agroturystyki w przemianach społeczności wiejskich [w:] Bosiacki S. (red.) Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, 115-121.
 • Karczewska M., Dach A., 2000, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, nr 6(8), Poznań, 80-90.
 • Dach A., Dach J., Zbytek Z., 2000, Gospodarstwa ekologiczne a działalność agroturystyczna, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, PIMR Poznań, Vol. 45, Nr 2, Poznań.
 • Dach A., Lipiński M., 2000, Rozwój usług agroturystycznych a poziom techniczny i infrastruktura gospodarstw wiejskich w województwach wielkopolskim i świętokrzyskim, Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, Instytut Zootechniki, z. 9, Kraków, 37-41. 
 • Dach A., Karczewska M., 2000, Agroturystyka w parkach krajobrazowych. Wielkopolski Informator Przyrodniczy, nr 3, Poznań, ss. 24. 
 • Dach A., Lipiński M., 2001, Wpływ stanu środowiska na atrakcyjność turystyczną gospodarstw agroturystycznych, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, PIMR Poznań, Vol. 46, Nr 2, Poznań, 32-33.
 • Dach A., Dach J., Lipiński M., 2001, Działalność turystyczna gospodarstw wiejskich powiatu nowotomyskiego, [w:] Majewski J. (red.)  IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów 9-12 września 2001, KCDRRiOW, Kraków, 47-55.
 • Dach A., Karczewska M., 2001, Oczekiwania osób niepełnosprawnych wobec oferty gospodarstw agroturystycznych, [w:] Majewski J. (red.) Specjalizacja w agroturystyce sposobem pozyskiwania klienta, Materiały Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM, Poznań, 57-62.
 • Dach A., Dach J., 2001, Agroturystyka a gospodarstwa ekologiczne, Technika Rolnicza,  Tom 50/ nr 5 s. 6-7.
 • Dach A., Lipiński M., Dach J., Czarnociński F., 2001, Gospodarka obornikiem w wybranej letniskowej wsi Wielkopolski na tle uregulowań formalno-prawnych, [w:] Konferencja IBMER, , 228-234.
 • Dach A., Lipiński M., Dach J., Czarnociński F., 2001, Aktualnyje probliemy naucznogo obiezpieczienija uwieliczienija proizwodstwa, powyszienija kacziestwa kormow i effiektiwnogo ich ispolzowanija. Primienienije organiczieskich udobrienij na dacznych tierritoriah ocobogo rieżima ziemliepolzowaniaw wolnopolskom wojewodstwies toczki zrienija formalno-prawowych otnoszienij, , [w:] A.A. Bagmut, Krasnodar.
 • Dach A., Lipiński M., 2002, Produkcja rolnicza i wyposażenie techniczne w gospodarstwach agroturystycznych powiatu nowotomyskiego, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, PIMR Poznań, Vol. 47, Nr 1, Poznań, 58-61.
 • Jęczmyk A., 2003, Rozwój zrównoważony turystyki na terenach wiejskich, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, PIMR Poznań, Vol. 48, Nr 2, Poznań, 51-54.
 • Jęczmyk A, 2003, Co stanowi prawo?, Farmer, nr 11 (dodatek specjalny – wkładka agroturystyczna).
 • Jęczmyk A., 2003, Produkt specjalistyczny w gospodarstwie agroturystycznym, [w:] Przychodzeń J.Z. (red.) Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu, tom V, Roczniki Katedry Nauk Humanistycznych, SGGW, Warszawa – Sztabin – Wilno – Biała Waka – Soleczniki Wielkie, 112-121.
 • Jęczmyk A., 2004, Kredyt na agroturystykę, Top Agrar Polska, nr 6. 
 • Jęczmyk A., Krysztofiak E., 2004, Pożyczki i kredyty, Top Agrar Polska, nr 6.
 • Jęczmyk A., 2005, Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych w świetle badań własnych, [w:] Majewski J., Graja S. (red.) Zwierzęta i goście w agroturystyce – kształtowanie wzajemnych relacji, Materiały Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM, Poznań, 52-55.
 • Jęczmyk A., Sikora J., 2005, Finansowanie aktywności modernizacyjno-inwestycyjnej gospodarstw agroturystycznych i konwencjonalnych, [w:] Panasiuk A. (red.) Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 5, Zeszyty Naukowe nr 402, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 82-102.
 • Sikora J., Jęczmyk A., 2005, Inwestowanie w gospodarstwach agroturystycznych i w konwencjonalnych gospodarstwach rolnych, [w:] Plichta M. (red.) Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich, Monografia nr 59, Akademia Podlaska, Siedlce, 200-215.
 • Sikora J., Jęczmyk A., 2005, Czynniki wspierające i bariery ograniczające rozwój agroturystyki, [w:] Sawicki B., Bergier J. (red.) Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, 37-45.
 • Sikora J., Jęczmyk A., 2006, Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich, [w:] Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk, 394-403. 
 • Sikora J., Jęczmyk A., 2006, Przychody i wydatki gospodarstw agroturystycznych, [w:] Meyer B. (red) Ekonomiczne Problemy Turystyki, ZN nr 439, nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 285-307.
 • Jęczmyk A., 2007, Gospodarstwa agroturystyczne jako element zagospodarowania turystycznego, [w:] Meyer B., Panasiuk A. (red) Ekonomiczne Problemy Turystyki, Uniwersytet Szczeciński, ZN nr 466, nr 9,  Szczecin, 117-122.
 • Karczewska M., Jęczmyk A., 2007, Udział właścicieli gospodarstw agroturystycznych w szkoleniach, [w:] Sikora J. (red.) Turystyka wiejska a edukacja, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań, 86-92.
 • Jęczmyk A., Karczewska M., 2007, Agroturystyka jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, [w:] Mickiewicz A. (red.) Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, t. 1, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 146-151. 
 • Jęczmyk A., Spychała A., 2008, Agroturistic Farms – an Alternative Accommodation Base for Euro 2012, Географія і туризм: європзйський досвід, Bicник Лвiвского Үнівеситетy, Серія mіжнародні відносини, Випуск 24, Львів, Львівський Національний Универсітет іміені Івана Франка, Міністерство Освіти і Науки України.
 • Graja S., Karczewska M., Sikora J., Jęczmyk A., Spychała A., 2008, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi, [w:] Bosiacki S. (red.) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, AWF, Poznań, 279-281. 
 • Jęczmyk A., Karczewska M., 2008, Szkolenia jako element rozwoju zawodowego właścicieli gospodarstw agroturystycznych, [w:] A. Panasiuk (red) Ekonomiczne Problemy Usług, nr 19, ZN nr 496, Uniwersytet Szczeciński,  Szczecin, 31-39.
 • Jęczmyk A., Tworek N., 2009., Znajomość certyfikatów związanych z produktami regionalnymi wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, [w:] Dolatowski Z.J, Kołożyn-Krajewska D. (red.) Rozwój regionów a tradycyjna żywność, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa, 294-304.
 • Jęczmyk A., Tworek N., 2009., Wpływ produktów regionalnych na atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4, 129-132.
 • Uglis J., Jęczmyk A., 2009, Agroturystyka szansą ożywienia obszarów wiejskich, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4, 341-346.
 • Jęczmyk A., 2010, Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 3, 157-160.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., 2010, Oferta edukacyjna realizowana w ramach specjalności „agroturystyka” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, [w:] Tanaś S. (red.) Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 213-224.
 • Jęczmyk A., Uglis J., 2011,  Atrakcyjność turystyczna powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego a aktywność turystyczna turystów zagranicznych, [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, Wrocław, 757-767.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., Sikora J., 2011, Stan wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, 155-158.
 • Szczepanowska E., Jęczmyk A., Maćkowiak M., Uglis J., Urbańska I., 2011, Turystyka i wypoczynek osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu – możliwości i ograniczenia, [w:] Mogiła-Lisowska J., Nowak D., Czarniecka-Skubina E. (red.) Turystyka i rekreacja w promocji zdrowia, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa, 24-40
 • Maćkowiak M., Jęczmyk A., 2011, Turystyka w strategiach rozwoju lokalnego powiatów województwa wielkopolskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 1, 209-212. 
 • Jęczmyk A., 2012, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych w woj. wielkopolskim w perspektywie 2025 r., [w:] Borodako K., Nowosielski M. (red.) Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza i studia przypadków, Instytut Zachodni, Poznań, 171-188. 
 • Uglis J., Jęczmyk A., Spychała A., 2012, Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych, Turystyka Kulturowa, nr 9, www.turystykakulturowa.org, 5-35.
 • Jęczmyk A., Sammel A., 2012, Ceny usług agroturystycznych w województwie wielkopolskim, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 3, 136-139.
 • Maćkowiak M., Jęczmyk A., 2012, Publikacje zwarte jako forma komunikacji marketingowej w turystyce wiejskiej w zmieniających się warunkach rynkowych, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 1, 294-298.
 • Jęczmyk A., Piotrowska A., 2012, Oferta wybranych skansenów w opinii zwiedzających, [w:] Panasiuk A. (red.) Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki, Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, Szczecin, 607-617.
 • Sammel A., Jęczmyk A., 2012, Oferta edukacyjne gospodarstw agroturystycznych w opinii nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie, [w:] Panasiuk A. (red.) Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług nr 86, Szczecin, 317-327.
 • Sammel A., Jęczmyk A., 2012, Usługi edukacyjne w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w sieci „Zagroda Edukacyjna”, [w:] Iwankiewicz-rak B., Panasiuk A., Rogoziński K., (red.), Usługi w Polsce 2012. Teoria usług – funkcjonowanie sektora usługowego – kształcenie w usługach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 722, Ekonomiczne Problemy Usług 95, Szczecin, 389-399.
 • Jęczmyk A., Sammel A., 2012, Europejska sieć regionalnego dziedzictwa kulinarnego jako element promocji turystycznej regionów, [w:] Ożdziński J. (red.) Strategiczne założenia rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, 106-116.
 • Jęczmyk A., 2012, Zarządzanie turystyką zrównoważoną w gminie, Przegląd Komunalny, nr 244, 18-19.
 • Jęczmyk A., Sammel A., 2012, Ochrona tradycyjnych produktów regionalnych jako czynnik rozwoju turystyki kulinarnej, [w:] Meyer B. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 4(20), Szczecin, 215-226.
 • Jęczmyk A., Sammel A., 2012, Cena jako czynnik wpływający na zachowanie agroturysty, [w:] Grochowicz J. (red.) Szanse i bariery rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, 147-160.
 • Maćkowiak P., Maćkowiak M., Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Spychała A., Uglis J., 2013, Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy „Weekend Forteczny” w Poznaniu – sylwetka uczestnika, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 2, 5-32.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., Uglis, J., 2013, Food products as an element influencing agritourism farms’ attractiveness, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, . XV, z. 3, 136-141 .
 • Uglis J., Jęczmyk A., Maćkowiak M. 2013, Развитиe агротуризма: на материале иccледoaния в Польшe, [w:] Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы. Коллективная монография. Под ред. д.э.н., проф. Е.Е. Шарафановoй. СПб.: Изд-вo СПбГУСЭ, Санкт-Петербург, 274-295.
 • Jęczmyk A., Sammel A., 2013, Turystyka muzealna, Turystyka i Rekreacja, Tom 10/2013 nr 1, Warszawa, 21-27. 
 • Sammel A., Jęczmyk A., 2013, Euroregionalne projekty turystyczne w województwie zachodniopomorskim dofinansowane w ramach programu INTERREG III A i INTERREG IV A, [w:] Meyer B. (red) Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubelskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 783, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (22), Szczecin, 25-40.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., 2013, Lokalne grupy działania jako przykład współpracy sieciowej sprzyjającej tworzeniu produktu turystycznego,  [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, Jelenia Góra, 114-123.
 • Maćkowiak M., Jęczmyk A., 2013, Strategia hands-on activity w turystyce wiejskiej i agroturystyce i jej wykorzystanie w tworzeniu edukacyjnych programów turystycznych,  [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, Jelenia Góra, 134-143.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., 2014, Przedsiębiorczość w agroturystyce, [w:] Snarski S.J., Jalinik M., (red.) Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo EkoPress, Białystok, 47-59.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., Uglis. J., 2014, Dziedzictwo kulinarne elementem przewagi rynkowej w ofercie gospodarstw agroturystycznych [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI, z. 2, 103-108. 
 • Jęczmyk A., Uglis J., 2014, Organizacyjno-prawne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, (w:). Zarzecka K., Kondracki S. (red. nauk.), Współczesne Dylematy Polskiego Rolnictwa III cz. I, Biała Podlaska, Wydawnictwo PSW JPII, 2014, 283-292.
 • Uglis J., Steppa R., Jęczmyk A., 2014, Przyrodnicza różnorodność elementem uatrakcyjniającym ofertę agroturystyczną, (w:) Współczesne dylematy polskiego rolnictwa (red.) Zarzecka K., Kondracki S., III, Tom II, Biała Podlaska, 333-341.
 • Jęczmyk A., 2015, Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe jako element rozwoju gospodarstw agroturystycznych, (w:) Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, red. Wioletty Kamińskiej, Stud. Komitetu Przestrz. Zagospod. Kraju PAN nr 163, 143-154.
 • Uglis J., Jęczmyk A., 2015, Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju, (w:) Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc, 379, 57-66. 
 • Uglis J., Jęczmyk A., 2015, Agritourism, a driver of sustainable development: appeal of Wielkopolska region, Romanian rural tourism in the context of sustainable development. Present and prospects, vol. 36, Coordinators Teodor Păduraru, Dănuţ Ugureanu, Georgiana Tacu, Institute of Economic and Social Research, Iaşi Department of Economic Research, Editura Pim, 135-148. 
 • Jęczmyk, A., Uglis, J., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A.,  & Sikora, J., 2015, Research note: Economic benefits of agrotourism development in Poland: an empirical study. Tourism Economics, 21 (5), 1120-1126.
 • Jęczmyk A., 2016, Turystyka kulinarna jako element rozwoju lokalnego. Culinary tourism as an element of local development. Hradecké ekonomické dny Recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2016 Hradec Králové 2. a 3. února 2016, 90-97.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Maćkowiak M (red.) 2016. Turystyka wiejska. Tom I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Wydawnictwo Wieś Jutra (Warszawa), Poznań, 202 str., ISBN 978-83-62815-29-6 .
 • Jęczmyk A. 2016, Konkursy jako element edukacji właścicieli gospodarstw agroturystycznych [w:]  Jęczmyk A., Uglis J., Maćkowiak M (red.) 2016. Turystyka wiejska. Tom I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Wydawnictwo Wieś Jutra (Warszawa), Poznań, s. 51-60.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 1). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 2). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 9-10 (216-217): 11-12.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 1), Wieści Akademickie, Poznań, 5-6 (212-213), 14-16.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 2), Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215),18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016.Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 11-12 (218-219): 18-19.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M. 2016, Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej, Turystyka i Rozwój Regionalny/Journal of Tourism and Regional Development,  No. 6, 35-45
 • Jęczmyk A., Bogusz M. 2017, Educational farms as an example of the Polish agritourism farms specialization, Hradec Economic Days Vol. 7(1) Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017 January 31 st and February 1 st, 2017, 356-362. http://fim2.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_en_17.pdf.
 • Jęczmyk A., Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., Uglis J. 2017, Economic aspects of education and tourism activity of Międzychód Forest District, Intercathedra 33/3, 37-42.
 • Jęczmyk A. 2017, Konkurs jako przykład tworzenia sieci współpracy w turystyce na terenach wiejskich, [w:] Sieci współpracy w turystyce wiejskiej, stan obecny i nowe wyzywania, Wojciechowska J. (red.), Kraków – Łódź, 215-232.
 • Jęczmyk A., Kasprzak K., 2017, Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, Polish Journal for Sustainable Development, nr 21 (1), 7-14.
 • Maćkowiak M., Jęczmyk A., Uglis J. 2017, Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialność uczelni w kształceniu kadr turystycznych, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 38/2, 61-71.
 • Uglis J., Jęczmyk A. 2017, Development of the tourist function within areas of Lower Silesian Landscape Parks Rozwój funkcji turystycznej obszarów Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 10, No. 2, 16-27.
 • Jęczmyk A., Kasprzak K., Uglis J. 2017. Przedmowa. W: J. Uglis, A. Jęczmyk (red.), Agroturystyka w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 7-9.  (płyta CD).
 • Jęczmyk A., 2018. Agritourism as a form of slow tourism. International Scientific Days 2018. "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems": May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic, Conference Proceedings / Ed. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová. Prague: Wolters Kluwer ČR, 1696-1707.
 • Jęczmyk A., Kasprzak K., 2018. Zastosowanie środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w turystyce. Polish Journal for Sustainable Development, 22(2), 35-42.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Fedorczuk A, 2018. Wykorzystanie środków unijnych w gospodarce turystycznej - studium przypadku sektora holetarskiego w województwie wielkopolskim, INTERCATHEDRA No 35/2, 135.142. 
 • Uglis J., Jęczmyk A., Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. 2019. Economic aspects of forest education for general public in Poland. Case study of Promotional Forest Complexes. Baltic Forestry, 25 (1), 152-160. 
 • Wartecka-Ważyńska A., Jęczmyk A., Jalinik M., Sikora J., Łuniewski S., Uglis J., 2019, The Context of Sustainable Development: Funding Society’s Nature and Forest Education through Promotional Forest Complexes in Poland in 2012–2016, Sustainability, vol.11, iss. 15, art. 4058.
 • Jęczmyk A. 2019, Winnice jako element polskiego dziedzictwa kulturowego na terenach wiejskich, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3, 19 (97), 127-138.
 • Jęczmyk A. 2019, Agroturystyka jako element rozwoju zrównoważonego obszarów chronionych (w:) Raszka B., Hełdak M. (red.) Człowiek a środowisko – koegzystencja czy konkurencja. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, 167-177.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Kasprzak K. 2019. Zanieczyszczenie powietrza a turystyka. Polish Journal for Sustainable Development, 23(2), 10.15584/pjsd.2019.23.2.2
 • Niedbała, G.; Jęczmyk, A.; Steppa, R.; Uglis, J. Linking of Traditional Food and Tourism. The Best Pork of Wielkopolska—Culinary Tourist Trail: A Case Study. Sustainability 202012, 5344.

 

 

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak

UWAGA!
W związku z zakończeniem pracy Autora na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z dniem
1 września 2017 r. spis publikacji oraz podstawowych informacji biograficznych został zamknięty
i nie będzie już uzupełniany.
Informacje o nowych publikacjach i pozycjach biograficznych Autora, a także działalności eksperckiej i edytorskiej można uzyskać poprzez pocztę internetową: kasprzakjk@poczta.onet.pl.
 

Spis publikacji zawiera wyłącznie pozycje, które ukazały się drukiem od 2007 roku, tj. od początku stałej współpracy a od 2008 roku etatowej pracy autora na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wykazy publikacji wydanych drukiem w latach 1969-2006 oraz nieopublikowanych opracowań,  informacji, opinii, planów, prognoz, ekspertyz, projektów (w tym aktów prawnych), operatów, koncepcji i raportów znajdują się w archiwum autora. Wybrane prace (książki) i artykuły z zakresu zoologii i ekologii (pierwotnie rozpowszechniane w formie papierowej) dostępne są na Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych rcin.org.pl (internetowa baza pełnych tekstów publikacji naukowych), zgodnie z licencją udzieloną przez autora Muzeum i Instytutowi Zoologii PAN w Warszawie. Wybrane artykuły publikowane na łamach "Przeglądu Komunalnego" dostępne są na stronie internetowej firmy ABRYS Spółka z o.o. (http://www.abrys.pl/wydawnictwa/) w Poznaniu oraz na oddzielnym portalu portalkomunalny.pl.

Podstawowe informacje biograficzne, dotyczące m.in. różnych zakresów działalności zawodowej (m.in. autorskiej) i społecznej (stowarzyszenia naukowo-techniczne, naukowe) autora, zawarte są w następujących pozycjach (publikacje, filmy):

 • Banaszak J. 2008. Czas nie przeszedł obok. Wspomnienia przyrodnika. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz, 351 str. (informacje na str.: 12, 112, 115, 138, 140, 142, 148, 150, 154, 160, 161, 265).
 • Banaszak J. 2011. Wybrałem Bydgoszcz. Dzienniki 1989-2009. Bydgoski Dom Wydawniczy "Margrafsen" s.c., 782 str. (informacje na str.: 17, 18, 376, 423, 53, 65, 75, 98, 137, 139, 141, 156, 317, 705, 718).
 • Banaszak J. 2014. Pochwała codzienności. Dziennik 2009-2013. Związek Literatów Polskich Oddział Bydgoski, Bydgoszcz, Biblioteka “Tematu” nr 78, 627 str. (informacja na str.: 619).
 • Banaszak J. 2017. Mój Poznań. Dzienniki 1975-1988. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 480 str. (informacje na str.: 7, 9, 14, 15, 25, 28, 33, 56, 59, 81, 89, 104, 107, 112, 116, 117, 128, 163, 201, 204, 225, 230, 2457, 250, 255, 260, 265, 283, 313, 330, 353, 358, 382, 387, 399, 422, 428, 435, 437, 449, 450, 452).
 • Banaszak J., Bzdawka U. 1990. Stowarzyszenie Autorów Polskich. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny, Poznań, 23, 4/91, str. 36-40.
 • Biuletyn Zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu. Poznań, 1995, 48 str.
 • Biuletyn Zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu. Poznań, 1996, 48 str.
 • Bogucki J. (red.) 1994. Dwudziestolecie Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. AWF, Poznań, 123 str. (informacje na str.: 28, 64, 88).
 • Bosiacki S., Stuczyński M. 2015. 40 lat kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. AWF, Poznań, 90 str. (informacje na str.: 9-15, 19-29, 48-53, 54-59, 60-66).
 • Directory of Polish Hydrobiologists Institutions, scientific workers, subject index. Polish Hydrobiological Society, Ecological Committee of Polish Academy of Sciences, Warszawa, 1980, 133 str. (informacja na str.: 61, poz. 198).
 • Drozdowska Z. 1995. Bibliografia zawartości "Kroniki Wielkopolski". Spis Publikacji Biblioteki "Kroniki Wielkopolski" 1973-1995. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Poznań, 112 str.
 • EKOINDEKS’91. Narodowa Fundacja Ochrony  Środowiska, Komitet "Człowiek i Środowisko" PAN, Warszawa, 1991, 219 str. (informacja na str.: 48).
 • EKOINDEKS’93. Narodowa Fundacja Ochrony  Środowiska, Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej, Warszawa, 270 str. (informacja na str.: 61).
 • Hipolit Cegielski. Pomnik i dzieło. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, P.W. INTERFUND Sp. z o.o., Poznań, 2010, 281 str. (informacje na str.: 38, 100).
 • Ignacy Jan Paderewski. Pomnik i dzieło. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Poznań, 2015, 347 str. (informacja na str.: 43).
 • Informator Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Poznański. Poznań, 1999 (informacje na str.: 9-10).
 • Informator Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu. Poznań, 2001.
 • Jubileuszowy Biuletyn Zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu. 60 lat 1938-1998 O/Poznań. Poznań, 1998, 188 str.
 • Inżynieria sanitarna i ochrona środowiska w Wielkopolsce. 65 lat Oddziału Wielkopolskiego PZITS. Biuletyn, Poznań, 2003, nr PZITS 819/2003, 201 str.
 • Kasprzak K., Dutka M. 2007. Wojciech Dutka - dla ludzi i środowiska. Wydawnictwo ABRYS, Poznań, 375 str.
 • Kasprzak K., Lemański J., Zabawa S. (red.) 2008. Inżynieria sanitarna. Inżynieryjna ochrona środowiska. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 255 str. (informacje na str.: 29, 51, 249, 251, 274).
 • Kto jest Kim w inżynierii ekologicznej. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa, 1992 (informacja: sygnatura AS2) oraz 1997 (informacja: sygnatura A-94).
 • Kto jest Kim w inżynierii ekologicznej. Tom I: Specjaliści inżynierii ekologicznej.  Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa, 1993 (informacja: sygnatura A-188) oraz 1999 (informacja na str.: str. 77-78).
 • Kto jest Kim w Polsce Nowego Millenium (2000-2002). Pol-Euro-Business, Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, Polsko-Europejskie Towarzystwo Finansowe S.A., Maciej Roman Bombicki, Encyklopedia Artus Prus, Poznań, 768 str. (informacja na str.: 240).
 • Kto jest kim w Wydawnictwach Komunalnych? Przegląd Komunalny, Poznań, 2006, 3 (174), str. 32-33.
 • Liderzy Pracy Organicznej 2009-2016. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Poznań, 2016, 215 str. (informacja na str.: 92).
 • Ludwiczak K., Twardowski T. 2004. Kto jest kim w polskiej biotechnologii. Biotechnologia, Poznań, 4 (67), str. 31-162 (informacja na str.: 77).
 • Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska (film-wywiad). http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/nagroda-pracy-organicznej; http://www.youtube.com.watch?v=ifqgQPCp4GE (film).
 • Nowak B. (red.) 2001. Bibliografia zawartości "Kroniki Wielkopolski" 1996-2001.Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Biblioteka "Kroniki Wielkopolski", Poznań, 76 str.
 • Nowak B. (red.) 2009. Bibliografia Regionalna Wielkopolski. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań, 2, 185 str. (informacje na str.: 450-451).
 • Nowak B. (red.) 2011. Bibliografia zawartości "Kroniki Wielkopolski" 2002-2010. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Biblioteka "Kroniki Wielkopolski", Poznań, 216 str.
 • Piotrowski M. (red.) 1997. Kto jest Kim w Poznaniu. ITAKA Spółka z o.o., Poznań, 744 str. (informacja na str.: 259).
 • 60 lat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. WBPiCA, Poznań, 2016, 105 str. (informacje na str.: 23, 37, 44, 53, 54, 97).
 • Spacerkiem po Poznaniu. Turystycznym Traktem. Ratajska Telewizja Kablowa, Poznań, 2008 (film - realizacja: Jerzy Bogdanowski, Marek Rezler).
 • Szwaczkowski T. (red.) 2011. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Dzieje akademickich studiów w Poznaniu 1951-2011. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, 446 str. (informacja na str.: 199-202).
 • Twardowski T. 1991. Who is Who? kto jest kim w polskiej biotechnologii.  Biotechnologia – Przegląd Informacyjny, Poznań, 5 (15), str. 5-50.
 • Twardowski T., Ludwiczak K. 1993. Kto jest kim w polskiej biotechnologii. Biotechnologia – Przegląd Informacyjny, Poznań: 1993, suplement, 4 (23), 60 str.; 1995, 4 (31), str. 59-143; 1998, 4 (43), str. 49-141.
 • WHO IS WHO W POLSCE. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Hübners blaues Who is Who, Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, Zug (Schweiz): 2002, wyd. I (informacja na str.: 797-798); 2003, wyd. II (informacja na str.: tom I, str. 797-798, t. I); 2005, wyd. IV (informacja na str.: 1584, t. A-Maj); 2006, wyd. V (informacja na str.: 1503-1504, t. A-Mak).
 • Woltman B. (red.) 2003. Kronika Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, zeszyt trzydziesty ósmy za lata 1996/1997 - 1998-1999. Poznań, 361 str. (informacje na str.: 5, 6, 14, 258-262, 262-266, 285-290, 291-296, 311-318, 333, 354).
 • Wypoczynek na wsi czyli Wielkopolska Agroturystyka. Palmfilmstudio, Poznań, 2010 (film).
 • Złota Księga Nauk Technicznych 2003. Polski Instytut Biograficzny. Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2003, 511 str. (informacja na str.: 163-164).
 • Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2009. Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 416 str. (informacja na str.: 143-144).
 • Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2017. Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2017, 556 str. (informacja na str.: 191-193).

*     *     *

 
Prace i artykuły naukowe
 • Kasprzak K., Raszka B. 2007. Directions of tourist development in the Euroregion Pro Europa Viadrina on the example of the district Sulęcin. [in:] W.J. Cynarski, K. Obodyński, A. Nizioł (eds), Border and transborder tourism for European integration. Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 100-106.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2007. Analiza zmian użytkowania otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego w granicach gminy Mosina w latach 2002-2006. [w:] S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 379-389.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2007. Konkurs na temat działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów wiejskich w Wielkopolsce. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Rzeszów, 6, 41-54.  
 • Kasprzak K., Raszka B. 2007. Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni terenów wiejskich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, 13, 181-190.
 • Raszka B., Błaszkowiak J., Kasprzak K. 2007. Szanse rozwoju agroturystyki w Rogalińskim Parku Krajobrazowym (przykład sołectwa Czmoniec i Trzykolne Młyny, gmina Kórnik). [w:] Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 8, Szczecin, 256-264.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2008. Kobiety dla idei rozwoju zrównoważonego. Część I. Zeszyty Naukowo Południowo-Wschodniego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Rzeszów, 10, 41-51.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2008. Kobiety dla idei rozwoju zrównoważonego. Część II. Zeszyty Naukowo Południowo-Wschodniego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Rzeszów, 10, 53-60.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2009. Poznański Obszar Metropolitalny w systemie przyrodniczym region. [w:] T. Markowski., D. Drzazga (red.). System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 123, 149-161.
 • Kasprzak K. 2010. Konflikty przestrzenne w planowaniu funkcji turystycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań,19, 13-27.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2010. Zabudowa otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego (Studium przypadku). Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 242, 199-207.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2010. Świadczenia środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym na obszarach chronionych, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1, 124-133.
 • Kasprzak K. 2011. Environmental impact of Mrzeżyno fishing port modernization within the NATURA 2000 area. [in:] K. Furmańczyk, A. Giza, P. Terefenko, Proceedings of the 11th International Coastal Symposium ICS 2011, Journal of Coastal Research, West Palm Beach (FL, USA), SI 64, 2, 1238-1244.
 • Kasprzak K. 2011. Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury. Turystyka Kulturowa, Poznań, 2, 1-14, (czasopismo elektroniczne; www.turystykakulturowa.org).
 • Kasprzak K. 2011. Bezpieczeństwo zdrowotne kąpielisk w krajach Wspólnoty Europejskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, 8, 25-42.
 • Kasprzak K., Awedyk M. 2011. Czynniki kształtujące globalną przestrzeń turystyczną Polaków – wiek i płeć. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, 22, 229-244.
 • Kasprzak K., Awedyk M. 2011. Factors Influencing Global Tourism Space of Polish Tourists: Age and Gender, [in.:] K. Androtis, A. Theocharous, F. Kotsi (eds) ,Proceedings of the International Conference on Tourism (ICOT 2011) "Tourism in an Era of Uncertainly", Rhodes Island, Greece, 381-394.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2012. Ecosystem Services in Spatial Planning – Study Case of the Wielkopolska National Park, Ekologia Bratislava, 31, 2, 182-194.
 • Szwajkowski P., Graclik A., Kasprzak K. 2013. Behawior garbacza hełmiastego Steatocranus casuarius Poll, 1939 w zasiedlonym akwarium. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Rzeszów, 16, 81-86.
 • Kasprzak K. 2014. Etyczne podróżowanie edukacyjne. [w:] M. Kazimierczak (red.), Etyczny wymiar podróżny kulturowych. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, 67-77.
 • Kasprzak K. 2014. Ochrona krajobrazu kulturowego - teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Rzeszów, 17, 37-47.
 • Kasprzak K. 2015. Inwestycje sportowe i turystyczno-rekreacyjne mogące potencjalnie pogorszyć stan środowiska. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 19, 31-38.
 • Kasprzak K. 2015. Upraszczanie procesu budowlanego a ochrona zasobów przyrodniczych. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 19, 39-48.
 • Kasprzak K., Kostecka J. 2015. Encyklika kryzysu i nadziei. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 19, 49-60.
 • Jęczmyk A., Kasprzak K. 2015. Ekostrategia w działalności przedsiębiorstw turystycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, 30, 175-185.
 • Kasprzak K. 2016. Polskie uzdrowiska jako atrakcja dla turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, Poznań, 1, 131-156 (czasopismo elektroniczne; www.turystykakulturowa.org).
 • Kasprzak K. 2016. Wydawnictwa oficyny ABRYS jako zadanie edukacyjne. Upowszechnianie idei retardacji jako element alternatywnej edukacji.  Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 20: 85-92.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2016. Turystyka w planie ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego - studium przypadku. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 20: 161-168.
 • Jęczmyk A., Kasprzak K. 2017. Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 21 (1), 7-14.
 • Kasprzak K. 2017. Wydawnictwa oficyny ABRYS jako zadanie edukacyjne. Upowszechnianie retardacji jako element alternatywnej edukacji. Część II. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 21 (1), 15-24.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2017. Park krajobrazowy – możliwości ochrony przestrzeni. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 21 (1), 57-68.
 • Jęczmyk A., Kasprzak K., 2018. Zastosowanie środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w turystyce. Polish Journal for Sustainable Development, 22(2), 35-42.
 • Kasprzak K., Kostecka J. 2018. „Polish Journal for Sustainable Development” – 20 lat promowania zrównoważonego rozwoju,  Polish Journal for Sustainable Development, 22(2), 9-18.

Książki (samodzielne + rozdziały w zbiorowych)

 • Kasprzak K., Raszka B. 2007. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Wydawnictwo Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań, 35, 330.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2008. Zmiany użytkowania przestrzeni w sąsiedztwie obszarów chronionych. [w:] S. Kaczmarek (red.), Krajobraz i bioróżnorodność. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 62-81.
 • Kasprzak K. 2008. Rezerwat im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim – refugium bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. [w:] S. Kaczmarek (red.), Krajobraz i bioróżnorodność, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 315-349.
 • Kasprzak K., Lemański J., Zabawa S. (red.) 2008. Inżynieria sanitarna. Inżynieryjna ochrona środowiska. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 860/2008, 255;w tym:
          - K. Kasprzak, J. Lemański: Ochrona zasobów przyrody a inwestycje. Wdrażanie sieci ekologicznej                  NATURA 2000, 63-69.
 • Kasprzak K. 2008. Oddziaływanie na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, 43-50.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2008. Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne. Nauka, Przyroda, Technologia, Dział: Ogrodnictwo, Poznań, 2, 1-9.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2008. Park Krajobrazowy Promno. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań, 37, 341.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2008. Zagospodarowanie i użytkowanie obszarów Natura 2000 w granicach miast na przykładzie Wrocławia i Poznania. [w:] S. Bródka (red.), Problemy środowiska przyrodniczego miast. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 22, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 315-322.
 • Kasprzak K., Sobczak J. 2009. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań, 38, 326.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2009. Równoważenie rozwoju turystyki na obszarach chronionych. [w:] K. Michałowski (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 149-155.
 • Kasprzak K. 2009. Rozwój turystyki do 2015 r. [w:] W. Siwiński , R.D. Tauber , E. Mucha-Szajek (red.), Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce. BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 23-34.
 • Kasprzak K. 2009. Potencjalny wpływ realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego na  środowisko przyrodnicze. [w:] S. Piechota (red.), Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego – stan i perspektywy badań. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 25, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Polska Asocjacja Krajobrazu, Warszawa, 5-10
 • Kasprzak K. 2009. Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do 2013 roku. [w:] W. Siwiński,  R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji. BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 285-296.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2009. Eksploatacja i rekultywacja złoża kruszywa mineralnego „Luboń” w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. [w:] S. Bródka, I. Markuszewska (red.) Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 49-57.
 • Kasprzak K., Kucharski B. 2010. Przemęcki Park Krajobrazowy. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,  Poznań, 39, 421.
 • Kasprzak K. 2010. Zagospodarowanie przestrzenne terenów rekreacyjnych. [w:] W. Siwiński, B. Pluta (red.), Teoria i metodyka rekreacji. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 197-254.
 • Kasprzak K. 2010. Park krajobrazowy – miejsce turystyki czy podróży edukacyjnej? [w:] M. Kazimierczak (red.), Współczesne podróże kulturowe. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, 142-151.
 • Kasprzak K., Szwajkowski P. 2010. Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w obszarze zadań publicznych w zakresie turystyki, rekreacji i sportu. [w:] W. Siwiński, R.D. Tauber , E. Mucha-Szajek (red.), Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji. BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 19-40.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2010. Powidzki Park Krajobrazowy. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań, 40, 356.
 • Bereszyński A., Prange K., Kasprzak K. 2011. Bóbr europejski (Castor fiber Linnaeus, 1758) w Puszczy Zielonka. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 159.
 • Kasprzak K. 2011. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w turystyce. [w:] A. Wartecki (red.), Vademecum menedżera turystyki i rekreacji. BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 55-134.
 • Kasprzak K., Kurczewski R., Wartecki A. (red.) 2011. Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych. BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 180.
 • Kasprzak K., Kucharski B. 2011. Pszczewski Park Krajobrazowy, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,  Poznań, 41, 296.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2011. Rogaliński Park Krajobrazowy, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury,  Poznań, 42, 299.
 • Kasprzak K. 2012. Tourism and recreation vs nature conservation, [in:] R. Kęder, M. Hyska, K. Komornik (eds), Polish Nature – Our Heritage and Duty. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, Warszawa, 119-121.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2012. Nadwarciański Park Krajobrazowy. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań, 43, 302.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2013. Non-economic ecosystem services in landscape parks. Essay: Ecology and environmental protection – permeation. [in:] Malina G. (red.) Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, 901/2013, 31-36, Poznań.
 • Cieśliński M., Kasprzak K., Lemański J.F., Zabawa S. (red.) 2013. 75 lat działalności na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska. Monografia. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 399;
  w tym:
            - K. Kasprzak, J.F. Lemański: 75 lat działalności Wielkopolskiego Oddziału PZITS na rzecz ochrony                  środowiska - uwarunkowania historyczne i perspektywy rozwoju współczesnego, 91-127;
            - K. Kasprzak, B. Raszka: Konflikty przestrzenne w planowaniu funkcji turystycznych i w gospodarce                  wodnej, 129-173.
 • Łyczkowska G., Raszka B., Kasprzak K. (red.) 2014. Planowanie i zagospodarowanie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wybór problemów. BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 131;
  w tym:
              - K. Kasprzak, B. Raszka: Historia utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego, 11-21;
              - B. Raszka, K. Kasprzak, G. Łyczkowska: Rozwój planowania przestrzeni Wielkopolskiego Parku                     Narodowego, 23-41;
              - K. Kasprzak, B. Raszka: Turystyka w Wielkopolskim Parku Narodowym, 97-107;
              - Z. Kurzawa, B. Raszka, K. Kasprzak: Zasoby kulturowe Wielkopolskiego Parku Narodowego, 109-                124.
 • Kasprzak K. 2014. Mit wielkopolski. [w:]  Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, M. Nowak (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 59-65.
 • Kasprzak K. 2014. Etyczne podróżowanie edukacyjne. [w:] M. Kazimierczak (red.), Etyczny wymiar podróży kulturowych. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, seria: monografie, 435, 67-77.
 • Kasprzak K. 2015. Miejsce inwestycji sportowych w przestrzeni przyrodniczo-kulturowej. [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, 152-161.
 • Kasprzak K., Majewski J. 2015. Problematyka turystyczna w programach studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. [w:] S. Bosiacki (red.), Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji. Stan obecny z prognozy. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, seria: monografie, 438, 49-58.
 • Raszka B., Krajewski P., Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., Kasprzak K. 2015. Parki krajobrazowe  w Polsce. Piękno polskiej przyrody. Wydawnictwo Dragon, Bielsko Białą, 447.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2015. Metodologiczne aspekty rewitalizacji i rekultywacji w kontekście planowania przestrzennego - Esej. [w:] G. Malina (red.), Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 83-99.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., Kasprzak K. (red.) 2016. Turystyka wiejska. Tom II. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe. Wydawnictwo Wieś Jutra (Warszawa), Poznań, 150. 
 • Raszka B., Kasprzak K. 2016. Kompensacja przyrodnicza w krajobrazie - Esej. [w]: G. Malina (red.), Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 103-116. 
 • Raszka B., Kasprzak K. 2016. Ochrona zasobów wód powierzchniowych poprzez formy ochrony przyrody - esej. [w]: Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, A. Urbaniak (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań - Kudowa Zdrój, 371-384. 
 • Kalbarczyk E., Kalbarczyk R., Kasprzak K., Krajewski P., Raszka B. 2016. Parki Narodowe w Polsce. Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała, 448.
 • Raszka B., Kalbarczyk E., Kasprzak K., Kalbarczyk R. 2016. Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, 172.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2017. Remediacja, restytucja, retardacja i zrównoważony rozwój – analiza krytyczna. W: G. Malina (red.), Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, str. 39-66.

 

Artykuły popularnonaukowe

 • Kasprzak K. 2007. Meteoryt Morasko. Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (122),  63-69.
 • Kasprzak K. 2007. Nowy rezerwat przyrody „Bukowy Ostrów”. Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (122),130-137.
 • Kasprzak K. 2007. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kronika Wielkopolski, Poznań, nr 4 (124), 76-84.
 • Kasprzak K.,2007. Pamięci Przewodniczącego Rady Naukowej WPN Profesora Ryszarda Siweckiego. Morena, Jeziory, 13, 75-82.
 • Kasprzak K. 2008. Nowe obszary chronione „NATURA 2000”, Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (126), 135-142.
 • Kasprzak K. 2008. Nagrody dla wielkopolskich samorządów, Kronika Wielkopolski, Poznań, 3 (127), 157-160.
 • Kasprzak K. 2008. „Wrzosowiska w Okonku” – nowy rezerwat przyrody, Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (128), 148-151.
 • Kasprzak K. 2009. Wdrażanie sieci ekologicznej NATURA 2000 w Polsce, Przegląd Komunalny, Poznań, 3 (210),  67-71.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2009. Zmiany użytkowania przestrzeni w sąsiedztwie obszarów chronionych, Przegląd Komunalny, Poznań, 3 (210), 71-74.
 • Kasprzak K., 2009. Studium przypadku. Jezioro Zgierzynieckie obszarem NATURA 2000, Przegląd Komunalny, Poznań, 3 (210), 79-82.
 • Kasprzak K. 2009. Stan gospodarki turystycznej w Wielkopolsce, Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (130), 147-152.
 • Kasprzak K. (red.) 2009. Planowanie przestrzenne - stare i nowe problemy. Przegląd Komunalny, Poznań, 9 (216), 67-85 [Zeszyty Komunalne 9 (81)]
  w tym:
            - K. Kasprzak: Planowanie przestrzenne - stare i nowe problemy, 67-71;
            - K. Kasprzak, B. Raszka: Realizacja wybranych zagadnień rozwoju zrównoważonego w przestrzeni               regionu, 72-76;
            - K. Kasprzak: Ochrona przestrzeni publicznej w aspekcie zrównoważonego rozwoju, 76-81;
            - B. Raszka, K. Kasprzak: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w planowaniu                             przestrzeni obszarów wiejskich, 81-82;
            - K. Kasprzak: Problemy rozwoju zrównoważonego w województwie opolskim, 83-85.
 • Kasprzak K., Kurczewski R. 2009. Słoniarnia w Poznaniu. Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (132),  83-85.
 • Kasprzak K. 2010. Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Kronika Wielkopolski, Poznań, 3 (135), 164-166.
 • Kasprzak K. 2011. Program zagospodarowania doliny Noteci. Kronika Wielkopolski, Poznań, 3 (139),  5-21.
 • Kasprzak K, 2013. Kolejny meteoryt znaleziony pod Moraskiem. Kronika Wielkopolski, Poznań, nr 1 (145), 129-131.
 • Kasprzak K. 2013. Protesty przeciwko wydobyciu węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce. Kronika Wielkopolski,  Poznań, 2 (146), 122-128.
 • Łyczkowska G., Kasprzak K. 2013. Rzeźba terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Informator Miasta Luboń, Luboń, 3 (159), 8-9.
 • Kasprzak K., Spychała A. 2013. Agroturystyka – rola i znaczenie dla ekologicznej turystyki. Czysta Energia, Poznań, 5 (141), 34-35.
 • Kasprzak K. 2013. Północno-zachodni klin zieleni. Kronika Miasta Poznania, Poznań, 3, 52-63.
 • Kasprzak K. 2013. Rezerwat przyrody "Czeszewski Las" - zagrożenia i ochrona. Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (148), 5-20.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2013. Gospodarka wodna w dorzeczu Warty. Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (146), 5-19.
 • Kasprzak K., Spychała A. 2014. Gospodarstwo agroturystyczne jako miejsce edukacji. Czysta energia, Poznań, 5 (153): 14-15.
 • Kasprzak K. 2014. Abrys inicjatorem edukacji ekologicznej. 25 lat w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Przegląd Komunalny, Poznań, 1 (265): 18-19.
 • Kasprzak K. 2014. Alternatywna edukacja. Przegląd Komunalny, Poznań, 5 (270,): 30.
 • Kasprzak K. 2014. Mit wielkopolski. [w:] Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, M. Nowak (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 59-65.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2014. Pozorowana działalność ochronna. Przegląd Komunalny, Poznań, 3 (268), 21-23.
 • Ratajczak M., Raszka B., Kasprzak K. 2014. Profesor Ryszard Siwecki - leśnik z Kórnika. Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (150), 28-38.
 • Kasprzak K. 2014. Wielkopolski mit obalony ? Kronika Wielkopolski, Poznań, 1 (149), 130-132.
 • Kasprzak K. 2014. Węgiel brunatny zagrożeniem dla przyszłości Wielkopolski. Cz. I. Przegląd Komunalny, Poznań, 12 (279), 26-29.
 • Jęczmyk A., Kasprzak K. 2015. Strategia ekologiczna przedsiębiorstw turystycznych. Przegląd Komunalny, Poznań, 5 (284),87-89.
 • Kasprzak K. 2015. Węgiel brunatny zagrożeniem dla przyszłości Wielkopolski. Cz. II. Przegląd Komunalny, Poznań, 1 (280), 38-41.
 • Kasprzak K. 2015. Ochrona przyrody przed 60 laty. Stefan Jarosz i jego działalność. Kronika Wielkopolski, Poznań, 1 (153), 72-78.
 • Kasprzak K. 2015. Rezerwat przyrody "Dębina". Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (154), 72-78.
 • Kasprzak K. 2015. Andrzej Szołkowski - hodowca roślin z Kopaszewa. Kronika Wielkopolski, Poznań, 3 (155), 87-92.
 • Kasprzak K. 2015. Parki krajobrazowe w ochronie krajobrazu - rys historyczny. [w:] K. Kasprzak (red.), Ochrona pejzażu przyrody. Cz. I. Przegląd Komunalny, Poznań, 12 (291), 46-49 [Zeszyty Komunalne 11 (122)].
 • Kasprzak K. 2015. Park krajobrazowy jako forma ochrony przyrody. [w:] K. Kasprzak (red.), Ochrona pejzażu przyrody. Cz. I. Przegląd Komunalny, Poznań, 12 (291), 50-51 [Zeszyty Komunalne 11 (122)].
 • Raszka B., Kasprzak K. 2015. Planowanie działań ochronnych w parku krajobrazowym. [w:] K. Kasprzak (red.), Ochrona pejzażu przyrody. Cz. I. Przegląd Komunalny, Poznań, 12 (291), 52-54 [Zeszyty Komunalne 11 (122)].
 • Kasprzak K., Raszka B. 2015. Regina Pawuła-Piwowarczyk  - projektantka miast. Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (156), 86-94.
 • Raszka B., Kasprzak K. 2016. System ochrony krajobrazu w aglomeracjach. [w]: K. Kasprzak (red.), Ochrona pejzażu przyrody. Cz. II. Przegląd Komunalny, Poznań, 2 (293), 44-48 [Zeszyty Komunalne 2 (124)].
 • Kasprzak K., Raszka B. 2016. Ustawa "krajobrazowa" - koszty i chaos. [w]: K. Kasprzak (red.), Ochrona pejzażu przyrody. Cz. II. Przegląd Komunalny, Poznań, 2 (293), 53-54 [Zeszyty Komunalne 23 (124)].
 • Kasprzak K. 2016. Jak powstawał "Przegląd Komunalny"? Przegląd Komunalny, Poznań, 3 (294), 13-15.
 • Kasprzak K. 2016. Wielkopolska przeciw nowym odkrywkom węgla brunatnego. Przegląd Komunalny, Poznań, 4 (295), 56-57.
 • Kasprzak K. 2016. Rezerwat przyrody "Wrzosowiska w Okonku". Kronika Wielkopolski, Poznań, 1 (157), 72-82.
 • Kasprzak K., Majewski J. 2016. Kształcenie akademickie w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - ujęcie historyczne (część 1). Wieści Akademickie, Poznań, 1-4, 12-14.
 • Kasprzak K. 2016. Strategia rozwoju turystyki w regionie. Przegląd Komunalny, Poznań, 7 (298), 66-68.
 • Kasprzak K., Majewski J. 2016. Kształcenie akademickie w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - ujęcie historyczne (część 2). Wieści Akademickie, Poznań, 5-6 (212-213): 16-18.
 • Kasprzak K., Majewski J. 2016. Kształcenie akademickie w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - ujęcie historyczne (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 16-18.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 1). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 2). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 9-10 (216-217): 11-12.
 • Kasprzak K. 2016. Diagnoza i strategia rozwoju turystyki w Wielkopolsce. Wieści Akademickie, Poznań, 9-10 (216-217): 12-14.
 • Kasprzak K. 2016. Mit równowagi przyrodniczej. Przegląd Komunalny, Poznań, 12 (303): 18-19.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016.Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 11-12 (218-219): 18-19.
 • Kasprzak K. 2016. Uchwalenie strategii rozwoju turystyki przez Sejmik  Województwa Wielkopolskiego.Wieści Akademickie, Poznań, 11-12 (218-219): 21-22.
 • Kasprzak K. 2017. Grozi nam masowa wycinka drzew. Przegląd Komunalny, Poznań, 1 (30-4): 45-46.
 • Kasprzak K. 2017. Gospodarowanie przestrzenią gminy. Przegląd Komunalny, Poznań, 5 (308): 71-73.
 • Kasprzak K., Raszka B. 2017. Przyszłość rozwoju zrównoważonego i retardacji. Przegląd Komunalny, Poznań, 6 (309): 57-59.
 • Kasprzak K. 2017. Wycinka drzew po nowemu. Przegląd Komunalny, Poznań, 6 (309): 76-78.
 • Dutka M., Kasprzak K. 2017. Wojciech Dutka – samorządowiec, przedsiębiorca, wydawca. Kronika Wielkopolski, Poznań, 1 (161): 65-75.
 • Uglis J., Kasprzak K. 2017. Agroturystyka w teorii i praktyce. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Wieści Akademickie, Poznań, 5-6 (224-225): 14-15.

 

Publikowane omówienia książek

 • Kasprzak K. 2007. Wielkopolskie ostoje przyrody, Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (124), 118-120.
 • Kasprzak K. 2009. Stare drzewa w Wielkopolsce, Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (132), 130-132.
 • Kasprzak K. 2012. Miasto i jego twarz, Kronika Wielkopolski, Poznań, 1 (141), 126-128.
 • Kasprzak K. 2012. Promocja małych ojczyzn, Turystyka Kulturowa, Poznań, 2 9 czasopismo elektroniczne www.turystykakulturowa.org). 
 • Kasprzak K. 2012. Dęby w Rogalinie. Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (142),  114-118.
 • Kasprzak K. 2015. Stare polskie drzewa. Kronika Wielkopolski, Poznań, 1 (153), 122-125.
 • Kasprzak K. 2015. Niezwykłość przyrody. Kronika Wielkopolski, Poznań, 3 (155), 115-118.
 • Kasprzak K. 2017. Nowy pomnik historii w województwie wielkopolskim. Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (162), 139-144.
 • Kasprzak K., Krystianiak St. 2017. Arboretum leśne w Zielonce. Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (164): 56-68.
 • Kasprzak K. 2017. 70 lat stowarzyszeń naukowo-technicznych w Poznaniu. Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (164): 105-108.

Inne publikacje

 • Kasprzak K. 2009. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego. Biotechnologia, Poznań, 3 (86), 217-223.

 • Kasprzak K. 2012. Przedmowa, [w:] H. Błachnio,  Pobiedziska i okolice. Przenikanie. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski – Poznań, Studio „Foto-Video”, Swarzędz (w j. polskim, angielskim i niemieckim).

 • Kasprzak K. 2012. Przedmowa, [w:] H. Błachnio,  H. Dziszyńska-Błachnio, Dolina Cybiny. Przenikanie. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski – Poznań, Studio „Foto-Video”, Swarzędz (w j. polskim, angielskim i niemieckim).
 • Kasprzak K. 2013. Przedmowa, [w:] J. Sikora, A.Wartecka-Ważyńska  Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej. BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 7-8.
 • Kasprzak K. 2013. Przedmowa, [w:] H. Błachnio, Kostrzyn i okolice. Przenikanie. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski – Poznań, Studio „Foto-Video”, Swarzędz (w j. polskim, angielskim i niemieckim).
 • Kasprzak K. 2013. Widzenie Kostrzyna, Turystyka Kulturowa, Poznań 4, 1-8, (czasopismo elektroniczne www.turystykakulturowa.org).
 • Kasprzak K. 2013. Prof. Beata Raszka Liderem Pracy Organicznej. W gronie przyjaciół Towarzystwa im. H. Cegielskiego. Głos Uczelni, Wrocław, 213, 28-30.
 • Kasprzak K. 2013. Korytarze ekologiczne. [w:] K. Terek, P. Strzyżyński (red.), Korytarze ekologiczne - co dalej ? Przegląd Komunalny, Poznań, 3 (258), 16.
 • Kasprzak K. 2013. Współodpowiedzialność za krajobraz. Przegląd Komunalny, Poznań, 7 (261), 15.
 • Kasprzak K. 2013. Szansa na "obejście" procedur. Przegląd Komunalny, Poznań, 8 (262), 14.
 • Kasprzak K. 2013. Srebrny jubileusz - 25 lat w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Przegląd Komunalny, Poznań, 12 (267): 20-23.
 • Kasprzak K. 2014. Czy turystyka jest dyscypliną naukową? Turystyka Kulturowa, Poznań, 4, 91-96 (czasopismo elektroniczne; www. turystyka kulturowa.pl). 
 • Kasprzak K. 2014. Czy i kiedy artykuły naukowe tracą swoją aktualność w kontekście prezentowanych badań? Turystyka Kulturowa, Poznań, 7, 103-109, (czasopismo elektroniczne;www. turystyka kulturowa.pl).
 • Dutka M., Kasprzak K. 2015. Wojciech Dutka. Patron Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska. Wieści Lubońskie, Luboń, 10: 46-47.
 • Kasprzak K. 2014.  Głos w dyskusji - Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowe. Pytanie 52: Czy i kiedy artykuły naukowe tracą swoją aktualność w kontekście prezentowanych badań? Turystyka Kulturowa, Poznań, 7, 103-109 (czasopismo elektroniczne; www.turystykakulturowa.org).
 • Dutka M., Kasprzak K. 2015. Wojciech Dutka. Patron Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska. Przegląd Komunalny, Poznań, 10 (289), 129.
 • Kasprzak K. 2015. Głos w dyskusji: Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 55: Wpływ pokolenia baby-boomer na turystykę (kulturową). Turystyka Kulturowa, Poznań 1, 101-106(czasopismo elektroniczne www.turystykakulturowa.org).
 • Kasprzak K. 2015. Głos w dyskusji: Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 58: Czy należy zmierzać do ujednolicenia najważniejszych terminów i pojęć stosowanych w opracowaniach naukowych ? Turystyka Kulturowa, Poznań 4, 112-113, (czasopismo elektroniczne www.turystykakulturowa.org).
 • Kasprzak K. 2015. Od redaktora. [w:]  K. Kasprzak (red.), Ochrona pejzażu przyrody. Cz. I. Przegląd Komunalny, Poznań, 12 (291), 45 [Zeszyty Komunalne 11 (122)] .
 • Kasprzak K. 2015. Przedmowa. [w:]  E. Gonda-Soroczyńska, Wielofunkcyjność uzdrowisk dolnośląskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, Monografie CXCI, 7-11. 
 • Kasprzak K. 2016. Od redaktora. [w]: K. Kasprzak (red.), Ochrona pejzażu przyrody. Cz. II. Przegląd Komunalny, Poznań, 2 (293): 43 [Zeszyty Komunalne 23 (124)].
 • Kasprzak K. 2016. Głos w dyskusji - Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 65: Potencjał turystyki kulturowo-przyrodniczej w Polsce. Turystyka Kulturowa, Poznań, 1 (styczeń-luty): 214-216 (czasopismo elektroniczne; www.turystykakulturowa.org).
 • Kasprzak K. 2016. Głos w dyskusji - Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 66: Powieść turystyczna. Przykłady, oferta turystyczna, znaczenie promocyjne i gospodarcze. Turystyka Kulturowa, Poznań, 2,167-169 (czasopismo elektroniczne; www.turystykakulturowa.org).
 • Kasprzak K., Raszka B. 2016. Głos w dyskusji - Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 67: Wpływ "polityki historycznej" na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce. Czy "polityka historyczna" istnieje? Turystyka Kulturowa, Poznań, 2, 176-178 (czasopismo elektroniczne; www.turystykakulturowa.org).        
 • Kasprzak K., Raszka B. 2016. Głos w dyskusji - Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 68: Turystyka kulturowa w miejscowościach wypoczynkowych. Turystyka Kulturowa, Poznań, 4, 126-130 (czasopismo elektroniczne; www.turystykakulturowa.org).         
 • Kasprzak K. 2016. Wstęp. [w]: S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak (red.), Turystyka wiejska. Tom II. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe. Wydawnictwo "Wieś Jutra" (Warszawa), Poznań, 5-6.
 • Kasprzak K. 2016. Wstęp. W: H. Błachnio, W. Błachnio, Józef Błachnio. Z kart historii Grudziądza i regionu. Studio Foto Video - Henryk Błachnio, Grudziądz, s. 8-9.
 • Dutka M., Kasprzak K. 2016. To już trzysta "Przeglądów"! Przegląd Komunalny, Poznań, 9 (300): 12-13.
 • Kasprzak K. 2016. Głos w dyskusji – Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 69: Czy należy opracować i upowszechnić kryteria i standardy dostępności obiektów sakralnych dla turystyki kulturowej? Turystyka Kulturowa, Poznań, 6: 153-156 (czasopismo elektroniczne: www.turystykakulturowa.org).
 • Kasprzak K. 2017. Od redaktora. W: K. Kasprzak (red.), Oszczędniej gospodarujemy zasobami. Zeszyty Komunalne, 4 (135): 51 (Przegląd Komunalny, Poznań, 6 (309): 51).
 • Kasprzak K. 2017. Głos w dyskusji. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 70: Odrębność i specyfika zarządzania w turystyce kulturowej. Turystyka Kulturowa, Poznań, 1/2017: 225-228 (czasopismo elektroniczne:www.turystykakulturowa.org)
 • Awedyk M., Kasprzak K. 2017. Głos w dyskusji. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 71: Przyszłość biur podróży jako organizatorów turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, Poznań, 2/2017: 209-212 (czasopismo elektroniczne: www.turystykakulturowa.org)
 • Kasprzak K., Raszka B. 2017. Głos w dyskusji. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 72: Turystyka religijna: czy pogłębia religijność i otwiera na tolerancję? Turystyka Kulturowa, Poznań, 3/2017: 179-183 (czasopismo elektroniczne: www.turystykakulturowa.org)
 • Kasprzak K., Raszka B. 2017. Głos w dyskusji. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Pytanie 73: Wpływ eventów na destynacje turystyczne w obszarze turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, Poznań, 4/2017: 158-161 (czasopismo elektroniczne: www.turystykakulturowa.org)
 • Jęczmyk A., Kasprzak K., Uglis J. 2017. Przedmowa. W: J. Uglis, A. Jęczmyk (red.), Agroturystyka w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 7-9.  (płyta CD)

 

 

dr. inż. Stanisława Krystianiak

 • Krystianiak S., Torgowski J. 1998. Wpływ dwóch systemów żywienia na wyniki odchowu bażantów łownych (Phasianus colchicus L.) odmiany polskiej i francuskiej. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. PTZ, 36, 201-209.
 • Krystianiak S., Nowaczewski S., Kontecka H., Torgowski J. 1999. Cechy reprodukcyjne bażantów łownych utrzymywanych w wolierach. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn, PTPN, 87, 171-177.
 • Krystianiak S., Kontecka H. 2002. Jakość skorupy jaj w zależności od jej barwy i okresu nieśności bażantów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16, 131-135.
 • Krystianiak S., Kożuszek R., Kontecka H., Nowaczewski S. 2005. Quality and ultrastructure of eggshell and hatchability of eggs in relation to eggshell colour in pheasants. Anim. Sc. Papers and Reports, 23 (1), 5-14.
 • Krystianiak S., Kontecka H., Nowaczewski S., Rosiński A. 2007. Laying characteristics of one- and two-year old pheasants (Phasianus colchicus, L.). Folia Biologica (Kraków), 55 (1-2), 65-72.
 • Nowaczewski S., Witkiewicz K., Frątczak M., Kontecka H., Rutkowski A., Krystianiak S., Rosiński A. 2008. Egg quality from domestic and french guinea fowl. Nauka Przyroda Technologie, 2, 2, 1- 8.
 • Nowaczewski S., Witkiewicz K., Kontecka H., Krystianiak S., Rosiński A. 2010. Eggs weight of Japanese quail vs. eggs quality after storage time and hatchability results. Archiv Tierzucht, 53 (6), 720-731.
 • Nowaczewski S., Kontecka H., Krystianiak S. 2012. Effect of in ovo injection of vitamin C during incubation on hatchability of chickens and ducks. Folia Biologica 60 (1-2), 93-97.
 • Nowaczewski, S., Kolanoś B., Krystianiak S., Kontecka H., Górecki M. T. 2014. Body weight and some biometrical traits of grey partridges (Perdix perdix) at different ages. Bulg. J. Agric. Sci., 20 (4), 962-966.
 • Kontecka H., Nowaczewski S., Krystianiak S., Szychowiak M., Kupś K. 2014. Effect of housing system on reproductive results in ring-necked pheasants (Phasianus colchicus L.). Czech Journal of Animal Science, 59 (7), 319-326.
 • Krystianiak S.,  Nowaczewski S., Kontecka H. 2016. How important is eggshell colour in ringnecked pheasant (Phasianus colchicus L.) reproduction?. Part 1, Morphological, physical feature of egg and eggshell quality. Worlds Poultry Sci. J., 72 (2), 323-332.
 • Krystianiak S.,  Nowaczewski S., Kontecka H. 2016. How important is eggshell colour in ringnecked pheasant (Phasianus colchicus L.) reproduction?. Part 2, Biochemical, microbiological feature of egg and hatchability results. Worlds Poultry Sci. J., 72 (3), 597-604.
 • Kasprzak K., Krystianiak St. 2017. Arboretum leśne w Zielonce. Kronika Wielkopolski, Poznań, 4 (164): 56-68.

 

dr Magdalena Maćkowiak

 • Karczewska M., Sikora J., 2000, Miejsce agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i obszarów wiejskich, w: Prace naukowe Studium Doktoranckiego przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt AR im A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Roczniki Naukowe Zootechniki, Kraków 2000.
 • Karczewska M., Dach A., 2000, Uwarunkowanie rozwoju turystyki na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Poznań.
 • Karczewska M., Dach A., 2000, Rola agroturystyki w przemianach społeczności wiejskiej, w: Bosiacki S. (red) Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, AWF, Poznań.
 • Karczewska M., Dach A., 2000, Agroturystyka w parkach krajobrazowych, Wielkopolski Informator Przyrodniczy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Karczewska M., 2001, Agroturystyka szansą społeczno-gospodarczego rozwoju wsi, w: Turystyka szansą rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju, Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej, Biała Podlaska.
 • Karczewska M., 2001, Prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Poznań.
 • Karczewska M., 2001, Turystyka w parkach krajobrazowych na przykładzie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Zielona Planeta nr 6 (39).
 • Karczewska M., Dach A., 2001, Oczekiwania osób niepełnosprawnych wobec oferty gospodarstw agroturystycznych w: Specjalizacja w agroturystyce sposobem na pozyskanie klienta, Materiały Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM, Poznań.
 • Karczewska M., 2002, Udział społeczności lokalnych w ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego wsi, jako elementu rozwoju turystyki w: Problemy Turystyki i Hotelarstwa, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia.
 • Karczewska M., 2002, Współpraca Samorządu Terytorialnego I Stowarzyszenia Agroturystycznego Jako Czynnik Sprzyjający Rozwojowi Agroturystyki (Studium Przypadku Gminy Międzychód) W: Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk.
 • Karczewska M., 2003, Potrzebna współpraca, Farmer nr 11, Dodatek Specjalny (wkładka agroturystyczna).
 • Karczewska M. Sikora J. Wpływy i wydatki środków pieniężnych w gospodarstwach agroturystycznych (w): Bosiacki S., Grell J. (red.) Gospodarka turystyczna w XXI w. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, AWF, Poznań 2004, s. 81-88. 
 • Karczewska M., Sikora J., Agroturystyka w opiniach radnych gminy (w): Sikorska- Wolak I. (red.) Turystyka w rozwoju lokalnym, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s.125-137.
 • Karczewska M., Aktywność samorządów terytorialnych jako czynnik stymulujący rozwój agroturystyki (w:) Problemy turystyki 3-4/2004 , s.89-99.
 • Karczewska M., Sikora J., Działalność lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w opinii kwaterodawców (w:) Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Prace Naukowo - Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Zeszyt 15, Krosno, 2005, s.193-203.
 • Karczewska M., Sikora J., 2006, Agroturystyka w strategiach rozwoju 
 • społeczno-gospodarczego gmin, [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna 
 • w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Jelenia Góra.
 • Karczewska M., Jęczmyk A., 2007, Udział właścicieli gospodarstw agroturystycznych w szkoleniach, [w:] Sikora J. (red.) Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Karczewska M., Jęczmyk A., 2007, Agroturystyka jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, [w:] Mickiewicz A. (red.) Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, t.1, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin. 
 • Graja S., Karczewska M., Sikora J., Jęczmyk A., Spychała A., 2008, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi, [w:] Bosiacki S. (red.) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo AWF Poznań, Poznań. 
 • Karczewska M., Jęczmyk A., 2008, Szkolenia jako element rozwoju zawodowego właścicieli gospodarstw agroturystycznych, [w:] Panasiuk A. (red.) Kadry w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Szczecin. 
 • Maćkowiak M., Seelieb P., 2009, Wioski tematyczne jako forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, [w:] Sikorska-Wolak I. (red.) Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 
 • Maćkowiak M., Seelieb P., 2009, Wioski tematyczne jako produkt turystyczny i ich rola w rozwoju społeczności lokalnych, [w:] Terra incognita w turystyce, Leniartek M.K. (red.) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław.
 • Maćkowiak, M., 2010, Postawy mieszkańców jako czynnik warunkujący aktywizację turystyczną obszarów wiejskich. Studium przypadku wiosek tematycznych. [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, s. 191-201. 
 • Maćkowiak, M., 2010, Stowarzyszenia agroturystyczne – fikcja czy skuteczna forma współpracy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XII, Zeszyt 2, s. 190-194.
 • Graja-Zwolińska, S., Jęczmyk, A., Maćkowiak, M., Spychała, A., Uglis, J., 2010, Oferta edukacyjna realizowana w ramach specjalności "agroturystyka" na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji. Red. nauk. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 213-224.
 • Maćkowiak, M., Uglis, J., 2011, Turystyka w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego [w:] Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Red. nauk. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 157, s. 790-800.
 • Jęczmyk, A., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A., Uglis, J., Sikora, J., 2011, Stan wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 2, s. 155-158.
 • Maćkowiak, M., Jęczmyk, A., 2011, Turystyka w strategiach rozwoju lokalnego powiatów województwa wielkopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII, Zeszyt 1, s. 209-212.
 • Maćkowiak M., Maćkowiak P., 2011, Koncepcja wykorzystania XIX i XX- wiecznych fortyfikacji jako elementu produktu turystycznego Poznania. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom VIII Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, seria Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace, UAM w Poznaniu: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, nr 8, s. 127-141.
 • Szczepanowska, E., Jęczmyk, A., Maćkowiak, M., Uglis, J., Urbańska I., 2011, Turystyka i wypoczynek osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu – możliwości i ograniczenia. [w:] Turystyka i rekreacja w promocji zdrowia, red. nauk. J. Mogiła-Lisowska, D. Nowak i E. Czarniecka-Skubina, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa, s. 24-40.
 • Maćkowiak, M., Budych-Tomkowiak, E., 2012, Łowiectwo jako forma aktywności w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty zachowań konsumentów, [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja-Segmentacja-Rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług 84, s. 53-64. 
 • Maćkowiak M., Jęczmyk A., 2012, Publikacje zwarte jako forma komunikacji marketingowej w turystyce wiejskiej w zmieniających się warunkach rynkowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa – Poznań – Wrocław, Tom XIV, Zeszyt 1, s. 294-298.
 • Maćkowiak P., Maćkowiak M., Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Spychała A., Uglis J., 2013, Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu – sylwetka uczestnika, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 2, 5-32.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., Uglis, J., 2013, Food products as an element influencing agritourism farms’ attractiveness, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, zeszyt 3, s. 136-141.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Maćkowiak M. 2013, Развитиe агротуризма: на материале иccледoaния в Польшe, [w:] Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы. Коллективная монография. Под ред. д.э.н., проф. Е.Е. Шарафановoй. СПб.: Изд-вo СПбГУСЭ, Санкт-Петербург, 274-295.
 • Maćkowiak M., Jęczmyk A., 2013, Strategia hands-on activity w turystyce wiejskiej i jej wykorzystanie w tworzeniu edukacyjnych produktów turystycznych [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju. Red. nauk. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 304, s. 134-143
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., 2013, Lokalne grupy działania jako przykład współpracy sieciowej sprzyjającej tworzeniu produktu turystycznego, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju. Red. nauk. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 304, s.114-123
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., Uglis. J., 2014, Dziedzictwo kulinarne elementem przewagi rynkowej w ofercie gospodarstw agroturystycznych [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI, z. 2, 103-108
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., 2014, Przedsiębiorczość w agroturystyce, [w:] Snarski S.J., Jalinik M., (red.) Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo EkoPress, Białystok, 47-59.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Maćkowiak M (red.) 2016. Turystyka wiejska. Tom I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Wydawnictwo Wieś Jutra (Warszawa), Poznań, 202 str., ISBN 978-83-62815-29-6.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 1). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 2). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 9-10 (216-217): 11-12.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 1), Wieści Akademickie, Poznań, 5-6 (212-213), 14-16.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 2), Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215),18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016.Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 11-12 (218-219): 18-19.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M. 2016, Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej, Turystyka i Rozwój Regionalny/Journal of Tourism and Regional Development,  No. 6, 35-45
 • Maćkowiak M., Chojnacka A., 2015, Doświadczenia sensoryczne w wiejskim produkcie turystycznym. Uczta sześciu zmysłów we wsi Krzyszkowo [w:] Kamińska W. (red.) Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, PAN, Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, STUDIA Tom CLXIII, Warszawa 2015, 267-276
 • Jęczmyk A., Uglis J., Graja-Zwolińska, Maćkowiak M., Spychała A., Sikora J. Research note: Economic benefits of agritourism development in Poland – an empirical study, Tourism Economics, 2015, 21 (5), 1120–1126
 • Maćkowiak M., 2016, Kształtowanie wybranych elementów postaw studentów kierunków turystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w: Jęczmyk A., Uglis J., Maćkowiak M. (red.) Turystyka wiejska. Tom I Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Poznań, s. 42-50
 • Maćkowiak M., Parki krajobrazowe a idea CSR, Przegląd Komunalny 2/2016, 56-57
 • Maćkowiak M., 2017, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu produktów turystyki wiejskiej;  Hradecké ekonomické dny Roč. 2(1) Recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny, 31.01-01.02. 2017, Univerzita Hradec Králové
 • Maćkowiak M., Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2017 Aktywność lokalnych grup działania jako wsparcie rozwoju turystyki na obszarach chronionych w Folia Touristica 42/2017, 183-200.
 • Maćkowiak M., Graja-Zwolińska S. 2017, Znaczenie zaufania w budowaniu współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej, [w] Wojciechowska J. (red.) Sieci współpracy w turystyce wiejskiej, stan obecny i wyzwania, CDR Kraków, Kraków-Łódź, 57-70.
 • Maćkowiak M., Jęczmyk A., Uglis J. 2017, Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialność uczelni w kształceniu kadr turystycznych, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 38/2, 61-71.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., Maćkowiak M. 2018, Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych : Zbiór dobrych praktyk / Pr. zbior. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 105.
 • Grabowska-Chenczke O., Kozera-Kowalska M., Maćkowiak M. 2018, A contribution to research on the socio-economic profile of female residents of rural farming areas In Poland. Intercathedta, 1 (34), 13-20.
 • Maćkowiak M. 2019, Odpowiedzialne społecznie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego wsi w turystyce, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3, 19 (97), 117-126.

dr Janusz Majewski

Książki naukowe
 • J. Majewski, Lane B., Turystyka wiejska i rozwój lokalny,  Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001,   ss. 340, wydanie 2, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 2003, ss. 361 (autor ok. 40%)                                               
 • Rozdział 1    Turystyka zrównoważona: koncepcja i rzeczywistość, ss. 11-29 (współautor)
 • Rozdział 3    Turystyka i ożywienie gospodarcze wsi, ss. 49-67 (autor)
 • Rozdział 4    Wprowadzenie do problematyki produktu turystycznego, ss. 69-82 (autor)
 • Rozdział 5    Baza noclegowa na terenach wiejskich, ss. 83-100 (współautor)
 • Rozdział 6    Atrakcja turystyczna jako produkt, ss. 101-115 (autor)
 • Rozdział 8    Szlaki turystyczne, ss. 135-145 (współautor)
 • Rozdział 9    Wioski turystyczno-handlowe, ss.147-156 (autor)
 • Rozdział 12  Istota brandingu w turystyce wiejskiej, ss. 193-209 (autor)
 • Rozdział 14  Szkolenia – przykłady polskie, ss. 231-243 (autor)
 • Rozdział 16  Tworzenie i wdrażanie strategii zrównoważonej turystyki wiejskiej, ss. 263-280
 • (współautor)
 • Rozdział 17  Rola społeczności lokalnych w rozwijaniu turystyki wiejskiej i budowaniu 
 • Strategii, ss. 281-298 (współautor)
 • Zakończenie  Tendencje w turystyce wiejskie początku 21 wieku, ss. 331-340 (współautor)

Artykuły naukowe

 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016.Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 11-12 (218-219): 18-19.
 • Kasprzak K., Majewski J. 2016. Kształcenie akademickie w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - ujęcie historyczne (część 2). Wieści Akademickie, Poznań, 5-6 (212-213): 16-18.
 • Kasprzak K., Majewski J. 2016. Kształcenie akademickie w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - ujęcie historyczne (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 16-18.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 1). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 2). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 9-10 (216-217): 11-12.
 • Czarnecka B., Majewski J., 2014, Agroturystyka edukacyjna uczniów szkoły podstawowej. Analiza efektywności nauczania, (w:) Wyleżałek J. (red. nauk.), Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie. T. 1.  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, ss. 193-200. 
 • Majewski J. (2014) Wellbeing as a core of rural tourism product and regional brands, (w:) Marak J., Wyrzykowski J., &  Szymczyk M. (reds) Tourism in the regional economy. Vol. 5. Health, wellness & spa tourism as the regional tourism product – theory and practice, University of Business, Wrocław, pp. 28-38.
 • Majewski J.  Zmyślony P. (2014) Wiejski charakter – podmiejska lokalizacja. Turystyka wiejska na obszarze metropolitalnym Poznania, Turystyka i Rekreacja, 120-126.
 • Majewski J. 2012, Nowa generacja turystyki wiejskiej (w) Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania (2012) Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 • Majewski J. 2011, Społeczne aspekty wiejskiego produktu turystycznego (w) Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście (2011) Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesis 288, Oeconomica 64, ss. 73-80.
 • Galor Z., Majewski J. 2011, Po co turystyce polityka społeczna? (w)  Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście (2011) Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesis 288, Oeconomica 64, ss. 33-44.  
 • Majewski J. 2011, Specyfika agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych (w) Kasprzak K., Kurczewski R., Wartecki A. Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 77-90. 
 • Majewski J. 2010, Wiejskość jako rdzeń produktu turystycznego – użyteczność podejść geograficznego i ekonomicznego, (w) Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 287-294. 
 • Majewski J. 2009, Tożsamość turystyki wiejskiej – poziomy: ogólnokrajowy, regionalny, lokalny, (w) Sikorska-Wolak (red.) Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 9-22.  
 • Dziasek. E., Majewski J. 2009, Системи якості в агротуризмі, (w) Управлінна зеленим туризмом: Українські Карпати та Станиця Луганська, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków. ss. 38-49.
 • Dziasek E., Majewski J., 2009, Успіх сільского туризму, (w)  Управлінна зеленим туризмом: Українські Карпати та Станиця Луганська, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków, ss. 50-84
 • Majewski J. 2008, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona? (w) Wodejko S. (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, ss. 185-198.
 • Majewski J. 2008, Turystyka wiejska i kreowanie marki obszaru, (w) Rocznik Naukowy Wyższej szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, Tom 7, Warszawa, ss. 127-132.
 • Majewski J., 2008, Podejście produktowe w polskiej turystyce wiejskiej, (w) Nowe Problemy Turystyki, Nr 1, ss. 61-72.
 • Majewski J., 2008, Branding in Rural Tourism. Lessons from western to central european Countries, (w) Tourism in The New Eastern Europe. Global Challenges – regional Answers, College of Tourism and Hospitality Management, Warsaw, pp. 83-92.
 • Majewski J., 2007, Struktury organizacyjne dla brandingu produktów terytorialnych, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji,  t. 6, Warszawa
 • Majewski J., 2007, The concept of authenticity of tourism, (in) Систємная трансформация общества: исторический опыт, современность иперспективы, Министерство Οбразования Республики Беларусь, Брест
 • Majewski J. 2007, Turystyka przyrodnicza narzędziem lokalnego rozwoju, (w) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju, Akademia Rolnicza, Poznań.   
 • Majewski J., 2006, Rural tourism as a factor of social transformation, (in) Системная траисформчия общества: исторыческий опыт исовременность, Министерство Οбразования Республики Беларусь,  Брест
 • Majewski J., 2006, Partnership structures for tourism products development, (in) Tourism and regional development, Publishing House Universum, Smolensk
 • Majewski J. 2005, Wprowadzenie do agroturystyki. Jak znaleźć najlepszy pomysł na własny biznes?  Akademia Kletta sp. Z o.o., Warszawa 
 • Majewski J., 2005, Агротурізм,   Љвівьский  Державний Аграрний Уніберситет , Љвів
 • Majewski J., 2005, Kreowanie wizerunku turystyki wiejskiej, (w) Walasek J. (red.), Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, POT Warszawa
 • Majewski J., 2005, Definiowanie terminu agroturystyka, (w) Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska
 • Majewski J., 2003, Wybrane zagadnienia z zakresu planowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, (w) Burzyński T., Łabaj R., Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Eurecna, Warszawa
 • Majewski J., 2003, Specjalizacja kluczem do zwiększenia zysku – powiązanie turystyki, rolnictwa i rzemiosła, (w) Burzyński T., Łabaj R., Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Eurecna, Warszawa
 • Majewski J. 2003, W kierunku wspólnych kryteriów jakości w turystyce wiejskiej, (w:) Gołembski G. Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, PWN, Warszawa,  195-204  
 • Majewski J. 2003, Turystyka wiejska w programie PHARE TOURIN – kierunki strategiczne i ich realizacja. (w:) Turystyka wiejska – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, 33-48
 • Majewski J., 2002, Interpretacja dziedzictwa kulturowego w turystyce wiejskiej, (w) Problemy turystyki i hotelarstwa, Gdynia, ss. 24-34.
 • Majewski J., 2000, Turystyka wiejska w Polsce - warunki rozwoju w perspektywie wymagań XXI wieku, (w) S. Bosiacki (red.) Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, ss. 91-98.
 • Majewski J., 2000, Technika kreowania marki w marketingu turystycznym (w) Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, Politechnika Koszalińska, Koszalin, ss. 104-122.
 • Majewski J., 2000, Hotelarstwo i gastronomia a inne dziedziny gospodarcze, (w) Gałecki R., (red.), Skuteczne prowadzenie obiektu hotelarskiego i gastronomicznego, Verlag Dashofer, Warszawa, ss. 20.
 • Majewski J., 1998, Turystyka wiejska – między rozwojem a ochroną dziedzictwa, (w) Kaleta A., (red.) Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UMK, Toruń, ss. 133-148. 
 • Majewski J., 1998, Budowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, (w) Świetlikowska U., (red.) Agroturystyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 522-533. 

Podręczniki i poradniki

 • Majewski J., 2005, Wprowadzenie do agroturystyki. Jak znaleźć najlepszy pomysł na własny biznes? Akademia Kletta, Warszawa, ss. 83.
 • Majewski J., 2005, Agroturyzm, Lwowski Państwowy Uniwersytet Agrarny, ss. 80
 • Majewski J., 2003, Agroturystyka to tez biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa,       ss. 75 (wyd. 5, zmienione,), 2001, 1999, 1997, 1996.
 • Majewski J., 2000, Przyjmujemy turystów, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Szepietowo 2000, ss. 20 (wyd. 2, zmienione), 1997. 
 • Majewski J., Kmita E., 1998, Jak podjąć decyzję o założeniu gospodarstwa agroturystycznego, (w) J. Powichrowski (red.) Gospodarstwo agroturystyczne. Poradnik, Warszawa, 
 • Majewski J., 1997, Smak polskiej wsi, Tourism International Development, Warszawa, ss. 20.                        
 • Majewski J., 1995. Turystyka wiejska, (w) L. Strzembicki, B. Brejwo, Wczasy pod gruszą, Zachodnie Centrum Organizacji,   Zielona Góra, 
 • Majewski J., Bimberg H., 1993, Wakacje na wsi. Poradnik dla rolników rozpoczynających biznes turystyczny, Fundacja Macieja Rataja, Warszawa, ss. 56. 

Redakcja podręczników i materiałów konferencyjnych 

 • Majewski J. (red.) (2005) (2006) Agroturystyka (seria 10 zeszytów dydaktycznych, ok. 700 stron), Akademia Kletta, Warszawa. 
 • Majewski J. (red.) 2008, Obiekty nie mieszkalne w gospodarstwach agroturystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 2008
 • Majewski J. (red.) 2007, Wioski tematyczne – od aktywizacji społeczności lokalnych do produktu turystycznego, Akademia Rolnicza i Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 2007 
 • Majewski J. (red.) 2006, Terapie w agroturystyce, Akademia Rolnicza i Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 2006 
 • Majewski J. (red.) 2005, Zwierzęta i goście w agroturystyce, AR i MTP, Poznań 2005
 • Majewski J. (red.) 2004, Jak przygotować atrakcyjną ofertę agroturystyczną dla dzieci, AR i MTP, Poznań 2004
 • Majewski J. (red.) 2003, Skuteczne zastosowanie narzędzi marketingowych w agroturystyce, AR i MTP, Poznań 2003 
 • Majewski J. (red.) 2002, Regionalne produkty agroturystyczne, AR i MTP, Poznań 2002                      
 • Majewski J. (red.) 2001, Specjalizacja w agroturystyce, AR i MTP, Poznań 2001  
 • Majewski J. (red.) 2000, Agroturystyka w programach pomocowych dla polskiej wsi, AR i MTP, Poznań 2000, 
 • Majewski J. (red.) 1999, Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich, UKFiT, Warszawa 1999, ss. 60
 • Majewski J. (red.) 1999, Hotelarstwo przyjazne środowisku, UKFiT, Warszawa, ss. 46

dr inż. Aleksandra Spychała

 • Graja S., Spychała A., 2002, Możliwości rozwoju ekoturystyki w „Polskiej Amazonii”, [w:] Zielona Planeta 4.
 • Spychała A., 2003, Agroturystyka a ośrodki doradztwa wiejskiego w Wielkopolsce, [w:] Mirończuk A. (red) Turystyka wiejska i agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju, Akademia Podlaska, Siedlce.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Jak rozumieć ekoturystykę, [w:] Pietrzak M. (red.) Krajobraz – Turystyka – Ekologia, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom IX, Leszno.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Parki narodowe w świadomości młodego człowieka, [w:] Szwichtenberg A. (red.) Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 10, Międzyzdroje.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Tworzenie regionalnych produktów turystycznych w oparciu o walory obszarów wiejskich, [w:] Gambusi F. (red.) Turystyka wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie nr 402, Kraków.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Po co nam agroturystyka?, w: BOSS. Rolnictwo nr 4.
 • Graja S., Spychała A., 2003, Pieniądze na agroturystykę, [w:] Farmer nr 11 (wkładka agroturystyczna).
 • Spychała A., 2004, Markowe produkty w agroturystyce –  studium przypadku, [w:] Markowe produkty w turystyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 143-150.
 • Graja S., Spychała A., 2004, Podlasie – region predysponowany do rozwoju specjalistycznych produktów turystyki wiejskiej, [w:] Przychodzeń J.Z. (red.) Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu, t. VI, SGGW, Warszawa, 145-155. 
 • Graja S., Spychała A., 2005, Turystyka a lokalne władze. Przykład Parku Narodowego „Ujście Warty”, [w:] Bergier J., Sawicki B. (red.) Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, 2 (27). Biała Podlaska, 11-15.
 • Graja S., Spychała A., 2005, Turystyka a samorząd lokalny. Studium przypadku – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, [w:] Panasiuk A. (red.) Polityka turystyczna, 2 (4), Szczecin – Kopenhaga, 157-163..
 • Spychała A., 2006, Turystyka aktywna na terenach wiejskich. Jak organizować gościom czas wolny, z. 2, Akademia Kletta Sp. z o.o., Warszawa.
 • Graja S., Spychała A., 2007, Gospodarstwo agroturystyczne jako miejsce edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, [w:] Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • Spychała A., Jęczmyk A., 2008, Agroturistic Farms – An Alternative Accommodation Base for Euro 2012, Географія і туризм: європзйський досвід, Bicник Лвiвского Үнівеситетy, Серія mіжнародні відносини, Випуск 24, Львів, Львівський Національний Универсітет іміені Івана Франка, Міністерство Освіти і Науки України.
 • Graja S., Jęczmyk A., Karczewska M., Sikora J., Spychała A., 2008, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi, [w:] Bosiacki S. (red.) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, AWF, Poznań.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2008, Tourism function and chosen protected areas in Poland. The example of "Warta's Estuary" National Park and "Barycz Valley” Landscape Park, [w:] Cистемная трансформация общества: исторический oпыт, современность и перспективы, Сьорник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук, Выпуск V, Брестский Государственный Технический Универснтет, Министерство Образования Республики Беларусь, Brześć.
 • Spychała A., 2009, Atrakcyjność turystyczna Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 4(23), Rogów, 253-259.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2009, Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywność turystyczną Wielkopolan, [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E. (red.) Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, Monografie WSHiG w Poznaniu,  nr 6, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 389-396.
 • Spychała A., 2009, Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, [w:] Piechota S. (red.) Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego; stan i perspektywy badań, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 25, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Polska Asocjacja Krajobrazu, Warszawa.
 • Spychała A., 2010, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze polskich parków krajobrazowych, [w:] Młynarczyk Z., Zajadacz A., Słowik M. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki, t. 5, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Spychała A., 2010, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze polskich parków krajobrazowych, [w:] Młynarczyk Z., Zajadacz A., Słowik M. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki, t. 5, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., 2010, Oferta edukacyjna realizowana w ramach specjalności „agroturystyka” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, [w:] Tanaś S. (red.) Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 213-224.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2010, Percepcja obszarów chronionych przez młodzież akademicką kierunków turystycznych, [w:] [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E. (red.) Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych, Monografie WSHiG w Poznaniu, nr 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 121-130.
 • Spychała A., 2010, Możliwość rozwoju usług turystycznych w warunkach globalizacji w opinii ich potencjalnych kreatorów, [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E. (red.) Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji, Monografie WSHiG w Poznaniu, nr 7, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 169-176.
 • Spychała A., 2010, Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2011, Funkcja turystyczna jako element konkurencyjności gmin. Studium przypadku obszarów chronionych, [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, Jelenia Góra, 236-247.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., Sikora J., 2011, Stan wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, 155-158.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2011, Sylwaturystyka w świadomości potencjalnych kreatorów ruchu turystycznego, [w:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, nr 3(28), Rogów, 227-231.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Poznań – destynacja turystyczna przyjazna seniorom? [w:] Stasiak A. (red.) Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, 281-294.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Aktywność turystyczna wielkopolskich rodzin, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.) Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, PTTK „Kraj”, Warszawa, 141-148.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Dynamika i kierunki zmian funkcji turystycznej województwa wielkopolskiego w latach 1995-2009, [w:] Włodarczyk B. (red.) Turystyka polska w latach 1989-2009, Warsztaty z Geografii Turyzmu, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 81-93.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2011, Atrakcyjność turystyczna Krakowa w opinii Wielkopolan, .) [w:] Drużkowski M. (red.) Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa, Kraków, 129-140. 
 • Uglis J., Spychała A., 2011, Obiekty światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO jako zasób dla turystyki kulturowej, [w:] Puchnarewicz E. (red.) Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, 43-56.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Spychała A., 2012, Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 9, 5-35. 
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., Wlekła E., 2012, Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego. Przykład Rzeczpospolitej Ptasiej, [w:] Panasiuk A., Buko J. (red.) Popyt turystyczny. Uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 698, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 83, Szczecin, 251-264. 
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2012, Aktywność turystyczna wielkopolskich seniorów, [w:] Rapacz A. (red.) Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 259, Wrocław, 54-63.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2012, Rower – alternatywa poznańskiego studenta? [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.) Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, PTTK „Kraj”, Warszawa, 281-294.
 • Maćkowiak P., Maćkowiak M., Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Spychała A., Uglis J., 2013 Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy „Weekend Forteczny” w Poznaniu – sylwetka uczestnika, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 2, 5-35.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2013, Nadgoplański Park Tysiąclecia – ocena atrakcyjności turystycznej w aspekcie jednakowej toponimii, [w:] Włodarczyk B. (red.) Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii turyzmu, nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 275-270.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2013, Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej, Turyzm 1 (23), 2013, Łódź.
 • Graja-Zwolińska S., Rączkiewicz E., Spychała A., 2013, Fauna sposobem podnoszenia przyrodniczej atrakcyjności turystycznej obszaru, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 15, z. 37/4.
 • Szczepanowska E., Majewski J., Spychała A., Graja-Zwolińska S., Rycicka-Kwaśniewska I., Dobosiewicz N., 2013, Windsurfing – atrakcyjna oferta sportowo-rekreacyjna, „Zeszyty Naukowe ALMAMER”, z. 1 (67), Warszawa.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2013, Specyfika turystyki edukacyjnej na obszarach chronionych. Studium przypadku parków narodowych, [w:] Rapacz A. (red.), „Gospodarka turystyczna w regionie”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, Jelenia Góra.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2014, Turystyka na obszarach parków krajobrazowych. Studium przypadku Zespołu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, S.J. Snarski, M. Jalinik (red.) Przedsiębiorczość w turystyce, EkoPress, Białystok, 295-305.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w parkach narodowych, „Barometr Regionalny”, t. 12, nr 4.
 • Kasprzak K., Spychała A., 2014, Gospodarstwo agroturystyczne jako miejsce edukacji, „Czysta energia”, nr 5 (153).
 • Jęczmyk A., Uglis J., Graja-Zwolińska S.,Maćkowiak M., Spychała A., Sikora J., 2015, Economic benefits of agritourism development in Poland - an empirical study, Tourism Economics, vol. 21, no. 5.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2015, Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 847, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1 (29), Szczecin
 • Andrzejewski W., Graja-Zwolińska S., Spychała A., Urbańska M., Mazurkiewicz J., 2015, Czym jest „Szlak karpia”? Percepcja przez Wielkopolan, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 17, z. 45/4, Rogów
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2015, Using biodiversity in creating the tourism offer of rural areas, [w:] T. Păduraru, D. Ugureanu, G. Tacu (eds) Romanian rural tourism in the context of sustainable development, vol. 36.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2016, Dziedzictwo kulturowe a turystyka w polskich parkach narodowych, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 1.
 • Spychała A., 2016, Parki krajobrazowe jako destynacja turystyczna, „Przegląd Komunalny”, nr 2.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., Kasprzak K. (red.). 2016. Turystyka wiejska. Tom II. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe. Wydawnictwo Wieś Jutra (Warszawa), Poznań, 150 str., ISBN 978-83-62815-30-2.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 1). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 2). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 9-10 (216-217): 11-12.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 1), Wieści Akademickie, Poznań, 5-6 (212-213), 14-16.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 2), Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215),18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016.Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 11-12 (218-219): 18-19.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., Krajoznawstwo w obliczu nowych form interpretacji przestrzeni miejskiej. Studium przypadku Poznania,  [w:] A. Stasiak, J. Sledzińska, B. Włodarczyk,  „Współczesne oblicza krajoznawstwa”, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 283-300.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2016, Turystyka kajakowa w województwie wielkopolskim, [w:] M. Prochorowicz, B. Stankiewicz (red.), Turystyka wodna dla regionu, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 93-102.
 • Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2015, Turystyka przyrodnicza w miastach, „Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (potwierdzenie przyjęcia do druku)
 • Graja-Zwolińska, Kulińska M., Spychała A., 2015, Rzeczpospolita Ptasia" jako przykład produktu ekoturystycznego kreowanego w Euroregionie "Pro Europa Viadrina", "Europa Regionum", z. 24, Uniwersytet Szczeciński, s. 161-17.
 • Maćkowiak M. , Graja-Zwolińska S., Spychała A., 2017, Aktywność lokalnych grup działania jako wsparcie rozwoju turystyki na obszarach chronionych, "Folia Turistica", AWF w Krakowie, nr 42, 183-200.
 • Graja-Zwolińska S., Spychała A., Maćkowiak M. 2018, Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych : Zbiór dobrych praktyk / Pr. zbior. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 105.

dr hab Ryszard Steppa

1.      Oryginalne prace twórcze

1. Kozal E., Gut A., Steppa  R.(1988):

               Wzrost jagniąt owcy wielkopolskiej w zależności od  typu ich urodzenia i wieku matek.

               Prace Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 65: 117-122.

2. Kozal E., Klewiec  J., Steppa R.(1989):

               Odziedziczalność przyrostu masy ciała jagniąt owcy wielkopolskiej do wieku 28 dni.

              Prace Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 67: 83-88.

3. Kozal E., Klewiec  J., Steppa R.(1990):

               Odziedziczalność i powtarzalność plenności u owcy wielkopolskiej.

               Prace Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 69: 63-69.

4. Kozal E., Klewiec  J., Steppa R.(1991):

               Fenotypowe i genetyczne parametry użytkowości wełnistej maciorek owcy wielkopolskiej.

               Prace Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 71: 51-57.

5.  Steppa  R., Kozal E.(1991):

               Genetyczne parametry cech produkcyjnych owcy wielkopolskiej w stadzie Brody.

               Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 4: 37-43.

6. Kozal E., Steppa R.(1992):

               Użytkowość wełnista i wydajność rozrodcza maciorek owcy wielkopolskiej.

               Prace Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 73: 49-54.

7. Steppa R.(1993):

               Genetyczne parametry masy ciała i użytkowości wełnistej maciorek owcy wielkopolskiej.

               Prace Komis. Nauk Rol. Leś., PTPN, 75 : 201-206.

8. Steppa R., Kozal E. (1994):

                Genetyczne i fenotypowe parametry cech wzrostu jagniąt w typie berrichone du cher.

                Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 13: 83-87.

9. Wójtowski J., Steppa R. (1995):

                Versuch der Berarbeitung der Selektionsindizes fur Schafe aus synthetischer fruchtbarkeits-fleisch  Linie.

                Wyd. AR w Poznaniu: 97-102.

10. Wójtowski J., Gut A., Steppa R., Stanisz M. (1995):

               Wykorzystanie plennych syntetycznych linii owiec w użytkowaniu mlecznym w RGD Złotniki.

               Wyd. AR Poznaniu: 87-90.

11. Steppa R. (1996):

               Genetyczne parametry cech wzrostu jagniąt owcy wielkopolskiej.

               Rocz. AR Poznań, 289, 1:157-165.

12.   Gronek P., Słomski R., Kwiatkowska J., Lisiecka D., Steppa R., Pławski A.(1999):

                 Homology of DNA sequences encompassing malignant hyperthermia mutation site in the ovine (Ovis aries) and                       porcine (Sus scrofa) ryr 1 gene.

                 J. Anim. Breed. Genet., 116: 263-267.

13.  Ślósarz P., Steppa R., Gądek A.(1999):

                 Zastosowanie metody USG do wczesnej diagnostyki ciąży u owiec.

                 Medycyna Wet., 55 (10): 686-688.

14.  Steppa R.,  Ślósarz P.(1999):

Plenność owiec linii matecznej 05 w zależności od typu transferyny i   hemoglobiny.

                Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 43: 323-329.

15.  Steppa R.(1999):

                 Dystans genetyczny pomiędzy matecznymi liniami owiec.

                 Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 43: 315-321.

16.  Steppa R.,  Ślósarz  P (1999):

                A note on the relationship between the polymorphic forms of transferrin and  haemoglobin and chosen                                     reproduction traits in sheep of Polish synthetic high- prolificacy line 09.

                 Anim. Sci. Pap. Rep., 17, 3: 137-143.        

17.  Olechnowicz J.,  Steppa R. (2000) :

                 Wpływ stanu zdrowotnego gruczołów mlekowych na jakość mleka owczego.

Rocz. Nauk. Zoot., 6: 269-273.

18.  Steppa R.(2001):

Genetic distance between sheep coming from three synthetic lines.

Prace Kom. Nauk Rol. Leś., PTPN, 91: 261-265.

19.  Ślósarz P., Gut A., Stanisz M.,  Steppa R.,  Wójtowski J.,  Danków R.(2001):         

Assessment of intramuscular fat content in the longissimus dorsi muscle in live lambs on the basis of ultrasound image.

Arch. Tierz., 44 (s): 344-350.

20.  Wójtowski J.,  Danków R.,  Gut A.,  Pikul J., Ślósarz P., Stanisz M., Steppa R. (2001):

Fat composition and cholesterol content in sheep and goat milk during lactation.

Arch. Tierz., 44 (s): 299-308.

21.  Steppa R., Olechnowicz J., Danków R. (2002):

Oddziaływanie alleli  transferyny na jakość higieniczną i podstawowy skład chemiczny mleka owczego.

Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 63: 133-137.

22.  Steppa R., Kaźmierczak P. (2003):

Genetic distance between three sheep populations.

Annales UMCS, Sec. EE, 21(1): 151-156.

23.  Ślósarz P., Stanisz M., Pietrzak M., Gut A., Łyczyński A., Steppa R. (2004):

The use of computer image analysis for evaluation of selected meat quality indices in lambs.

Arch. Tierz., 47: 169-174.

24.  Górecki M.T., Andrzejewska I., Steppa R. (2005):

Ekstensywność inwazji Toxoplasma gondii u owiec i kóz utrzymywanych w tym samym gospodarstwie.

 Medycyna Wet., 61 (1): 98-99.

25.  Steppa R. (2005):

Polimorficzne warianty transferyny i hemoglobiny jako genetyczne markery plenności w stadach owiec różnych typów użytkowych.

Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 363. (rozprawa habilitacyjna).

26.  Górecki M.T., Andrzejewska I., Steppa R. (2006):

Prevalence of agglutinating antibodies against Listeria monocytogenes in sheep and goats kept at one farm.

       Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Animal Science, 8: 83-86.

27.  Steppa R., Ślósarz P., Strojna A., Stanisz M. (2007):

Transferrin genotypes as genetic markers of lifetime prolificacy of ewes in a flock of prolific sheep 09.

Annales UMCS, Sec. EE, vol. XXV (1): 55-62.

28.  Stanisz M., Pietrzak M., Ślósarz P., Steppa R. (2007):

        Acidity and electrical conductivity of selected muscles in lamb carcass.

        Annales UMCS, Sec. EE, vol. XXV (1): 1-6.

29.  Górecki M.T., Andrzejewska I., Steppa R. (2008):

       Is order of voluntarily entrance to milking parlour related to Toxoplasma gonidii infection in sheep – A brief note.

      Applied Animal Behaviour Science 110: 392-396. IF= 1,823

30. Steppa R., Wójtowski J., Bielińska S., Kęszycka M. (2009):

                        Effect of transferrin and haemoglobin polymorphism on hygienic quality of milk in sheep.

                        Züchtungskunde,81, (2): 125-132.

31 . Kamieniarz R., Wolc A., Lisowski M., Dabert M., Grajewski  B., Steppa R., Szwaczkowski T. (2011):

                        Inter and Intra Subpopulation Genetic Variability of Roe Deer (Capreolus capreolus L.) Assassed by I and II                           Class Genetic Markers. Folia biologica (Kraków), 59, 3-4: 127-133.

32. Stanisz M., Ślósarz P., Steppa R. (2012):

                        Post-slaughter carcass evaluation in whiteheaded muton sheep according to the EUROP classification.

                        African Journal of Biotechnology 11 (75): 14017-14024.

 33. Dobek A., Steppa R., Moliński K., Ślósarz P. (2013):

                        Use of entropy in the analysis of nominal traits in sheep

                        Journal of Applied Genetics, 54 (1): 97-102.

 34. Steppa R., Szkudelska K., Wójtowski J., Stanisz M., Szumacher-Strabel M., Czyżak- Runowska G., Cieślak A., Markiewicz- Kęszycka  M., Pietrzak M. (2014):

                        The metabolic profile of growing lambs fed diets rich in unsaturated fatty acids

                        Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 98: 914-920.

 35. Kurek P., Steppa R., Grzywaczewski G., Tryjanowski P. (2016):

                        The silence of the lambs? Plants diversity in abandoned sheep pens

                        Plant Soil Environment, 62, 1: 1-8.

 

Niedbała, G.; Jęczmyk, A.; Steppa, R.; Uglis, J. Linking of Traditional Food and Tourism. The Best Pork of Wielkopolska—Culinary Tourist Trail: A Case Study. Sustainability 202012, 5344.

2. Rozdział w monografii    

1. Uglis J., Steppa R., Jęczmyk A. (2014):

                        Przyrodnicza różnorodność elementem uatrakcyjniającym ofertę agroturystyczną.

                        We „ Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III” , t. 2: 333-341.

                        Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II, Biała Podlaska.

 

3.       Prace w materiałach konferencji o zasięgu międzynarodowym

1.Wójtowski J.,  Danków  R., Gut  A., Pikul  J., Ślósarz  P.,  Stanisz  M., Steppa  R.  (2001):

           Fat composition and cholesterol content in sheep and goat milk during lactation International Symposium "Results of              new studies on small ruminants" Poznań, Poland, 29-31 March 2001: 32-33.

2.    Jackowiak H.,  Godynicki S.,  Steppa R.,  Ślósarz P. (2003):

            Three-dimensional organization of the connective tissue of the gastric mucosa in the sheep.

            2nd "Morphological Days" in Ceske Budejovice,University of South Bohemia, 30-31. January 2003,: 15-19.

 

4.  Prace w materiałach konferencji o zasięgu krajowym

1. Ślósarz P., Steppa R.,  Stanisz  M.(1998):

                Wstępne wyniki wczesnej diagnostyki ciąży u owiec metodą USG.

                Sympozjum Naukowe "Nauka Polskiej Zootechnice XXI Wieku", Lublin 10-11.09.1998,: 191-192.

2. Steppa R., Kaźmierczak P. (2003):

                Dystans genetyczny pomiędzy trzema populacjami owiec.

                 Konferencja Naukowa "Środowisko ,Zwierzę, Produkt", Lublin 22-24.09.2003

                 Wydawnictwo AR w Lublinie: 154.

3. Steppa R., Stanisz M., Krywuć P. (2009):

                 Dystans genetyczny pomiędzy owca plenno-mięsną 08  a matecznymi populacjami owiec.

                 Konferencja Naukowa „Małe przeżuwacze elementem ekosystemu lądowego”, Lublin,29.06.2009: 37.

4. Stanisz M., Ślósarz P., Steppa R.(2010):

                 Wpływ wieku jagniąt białogłowej owcy mięsnej na udział ubocznych surowców poubojowych.

                 LXXV Zjazd Naukowy PTZ „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Olsztyn, 6-9.09.2010: 154.

5. Kamieniarz R., Wolc A., Lisowski M., Dubert M., Grajewski B., Steppa R., Szwaczkowski T. (2010):

                 Dystanse genetyczne między subpopulacjami sarny (Capreolus Capreolus L.) w Polsce.

                 LXXV Zjazd Naukowy PTZ „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Olsztyn, 6-9.09.2010: 238.

6 . Gut A., Pietraszak-Dmowski M., Steppa R., Pietrzak J. (2011):

                 Wypas owiec na terenach chronionego krajobrazu w Majątku Rogalin.

                 Konferencja Naukowo-Techniczna „Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu                            regionalnym. Kołuda Wielka, 21-22 .06.2011: 35.

7. Stanisz M., Ślósarz P., Steppa R. (2011):

                 Ocena tuszy białogłowej owcy mięsnej według klasyfikacji EUROP.

                 LXXVI Zjazd naukowy PTZ „Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji”. Poznań, 14-

                 16.09.2011: 157.

8. Stanisz M., Pietrzak M., Steppa R. (2011):

                Skład chemiczny podrobów u koźląt.

                LXXVI Zjazd naukowy PTZ „Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji”. Poznań, 14-                         16.09.2011: 158.

9. Steppa R., Stanisz M., Kalitka J., Pietrzak M. (2011):

                Dystans genetyczny pomiędzy owcą plenno-mięsną 08 a dwoma mięsnymi populacjami owiec.

                 LXXVI Zjazd naukowy PTZ „Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji”. Poznań, 14-                       16.09.2011: 160.

10. Stanisz M., Pietrzak M., Ślósarz P., Steppa R. (2012):

                  Jakość tuszy jagniąt dwóch typów użytkowych.

                  LXXVII Zjazd Naukowy PTZ„Zootechnika- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław, 10-12.09.2012: 140.

11. Stanisz M., Ślósarz P., Steppa R., Wójtowski J. (2012):

                 Wpływ zastosowania makuchu z Camelina Sativa i suszonego wywaru zbożowego na wartość rzeźną jagniąt.

                 LXXVII Zjazd Naukowy PTZ „Zootechnika- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław, 10-12.09.2012:                          141.

12. Steppa R., Stanisz M., Grzyl M., Pietrzak M. (2012):

                  Dystans genetyczny pomiędzy owcami rasy suffolk a matczynymi populacjami owiec.

                  LXXVII Zjazd Naukowy PTZ „Zootechnika- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław, 10-12.09.2012:                         143.

13. Steppa R., Szkudelska K., Stanisz M., Wójtowski J. (2012):

                  Profil metaboliczny tuczonych jagniąt.

                  LXXVII Zjazd Naukowy PTZ „Zootechnika- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”,Wrocław, 10-12.09.2012:                            144.

14. Uglis J., Steppa R., Jęczmyk A.(2014):

                   Przyrodnicza różnorodność elementem uatrakcyjniającym ofertę agroturystyczną

                   III Konferencja Naukowa „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”

                   Biała Podlaska, 24-25 czerwca 2014.

15. Stanisz M., Ludwiczak A., Pietrzak M., Ślósarz P., Steppa R. (2014):

                  Wpływ rasy burskiej na właściwości fizykochemiczne wybranych mięśni i organów u mieszańców.

                  LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”

                  Siedlce, 15-17 września 2014: 223.

16. Steppa R., Bździel M., Stanisz M. (2014):

                  Dystans genetyczny pomiędzy owcami rasy suffolk a białogłowa owca mięsną  i owcą plenno-mięsną 08

                  LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”

                  Siedlce, 15-17 września 2014: 224.

17. Steppa R., Gut A., Kozal E., Turczynowski Ł., Pietrzak J., Stanisz M., Ślósarz P.  (2015):           

                  Owca wielkopolska- historia, współczesność, przyszłość

                  Konferencja naukowa „Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec  wytworzonych w Polsce po II wojnie                       światowej”, Poznań, 24-25 czerwca 2015: 47-49.

18. Stanisz M., Ślósarz P.  Gut A., Kozal E., Turczynowski Ł., Pietrzak J., Ludwiczak A., Steppa R. (2015):

                        Białogłowa owca mięsna- polska rasa ojcowska

                        Konferencja naukowa „Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II                                   wojnie światowej”, Poznań, 24-25 czerwca 2015: 50- 52.

 

     5. Streszczenia w materiałach konferencji międzynarodowych

1. Steppa R., Kozal  E.(1993):

                   Out of season breeding in the flock of Wielkopolska Sheep.

                   44th Annual Meeting of the European Association for

                   Animal Production, Aarhus, Denmark 16-19 August 1993, vol. 2:181.

2.  Wójtowski J., Steppa R. (1995):

   Genetische Vervollkommnung der Schafe aus synthetischer

   fruchtbarkeits- fleischLinie

   46th Annual Meeting of the European Association for Animal Production,

    Prague, Czech Republic 4-7 September 1995, Wageningen Pers, vol.1: 247.

3.  Steppa R.,  Wójtowski J. (1996):

                  Polymorphic forms of blood proteins in sheep of  synthetic prolific line.

                  47th Annual Meeting of the European Association for Animal Production,

                  Lillehammer, Norway 25-29 August 1996, Wageningen Pers,vol.2: 238.

4.  Steppa R.,  Kozal E. (1997):

                  Polymorphic blood proteins in sheep of the prolific line 05

                  48th Annual Meeting of the European Association for Animal Production

                  Vienna, Austria 25-28 August 1997, Wageningen Pers, No.3: 302.

5.   Steppa R.,  Ślósarz P (1998):

                  The effect of haemoglobin and transferrin polymorphism on reproduction traits in synthetic prolific line of sheep.

                  49th Annual Meeting of the European Association for Animal Production,

                  24-27 August 1998, Warsaw, Poland, , Wageningen Pers, vol.4: 227.

6.    Steppa R.,  Olechnowicz J. (2000):

                  The effect of transferrin type on composition and hygienic quality of the ovine milk.

                  51st Annual Meeting of the European Asociation for Animal Production,

                  21-24 August 2000, The Hague, The Netherlands, Wageningen Pers, No 6: 315.

7.    Ślósarz  P.,  Gut  A., Stanisz  M., Steppa  R., Wójtowski  J., Danków  R., (2001):  Predicting intramuscular fat in                   lamb longissimus muscle from real-timeultrasound scans.

International Symposium "Results of new studies on small ruminants" Poznań, Poland, 29-31 March 2001.

8.      Górecki M.T., Andrzejewska I., Steppa R. (2005):   Does Toxoplasma gondii infection influence order voluntarily entrance to milking parlour in sheep. Abstracts   of 10th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Kraków, Poland, 15- 20 August 2005.

9.      Górecki M.T., Andrzejewska I., Steppa R. (2006):

Prevalence of agglutinating  antibodies against Listeria monocytogenes in sheep and goats kept at one farm.

 Konferencja Naukowa "Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska", Lublin, 1-2 czerwca 2006r.

10.  Ślósarz P., Steppa R., Stanisz M., Frankowska A. (2006):

Ultrasonograficzna ocena przeżywalności zarodków u maciorek owcy plennej 09.

Konferencja Naukowa "Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska", Lublin, 1-2 czerwca 2006r.

11.  Steppa R., Ślósarz P., Strojna A. (2006):

Genotypy transferyny jako genetyczne markery całożyciowej plenności maciorek w stadzie owcy plennej 09.

Konferencja Naukowa "Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska", Lublin, 1-2 czerwca 2006r.

12.  Górecki M.T., Andrzejewska I., Steppa R. (2006):

Toxoplasma gondii and milking order in sheep - parasite influence on its host behaviour?

I Kongres Polskiego Towarzystwa Etologicznego "Zachowanie - Fizjologia - Środowisko", Warszawa, 22-24 września 2006r. 

13. Kamieniarz R., Steppa R., Szwaczkowski T. (2007):

                  Wstępne badania nad zmiennością genetyczną populacji sarny

                   (Capreolus capreolus L.) w Polsce.

                  II Polski Kongres Genetyki, Warszawa, 18-20 września 2007.

14. Steppa  R., Wójtowski J., Bielińska S. (2007):

                  The effect of transferrin and hemoglobin polymorphism on milk traits in sheep.

                  Międzynarodowe Sympozjum “Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa”, Iden, 4-6 Oktober                            2007.

15. Jackowiak H., Godynicki S., Gęziak A., Steppa R. (2009):

                  The structural changes of the mucosal epithelium In the forestomach of sheep during postnatal development.

                  29 th Congress of Polish Anatomical Society, Bydgoszcz, September 3-5, 2009.

         

6.  Artykuły popularnonaukowe

 1. Kozal E., Steppa R.(1985):

               Jak zwiększyć efekty tuczu jagniąt.

               Poradnik Gospodarski, 13/14: 10.

2. Kozal E., Steppa R.(1987):

               Żywienie maciorek po wykocie.

               Poradnik Gospodarski, 2:10-11.

3. Kozal  E., Steppa R.(1987):

               Pielęgnacja maciorek w czasie ciąży.

               Poradnik Gospodarski, 21: 6-7.  

4. Steppa R.(1987):

               Kiedy jagnię staje się przeżuwaczem.

               Plon, 35: 11.

5. Ślósarz P., Steppa R.(1988):

               Zachowanie się owiec przy wykocie.

               Owczarstwo, 5: 7-8.

6. Steppa R.(1988):

               Pastwisko a mleczność owiec.

               Plon, 36: 10.

7. Steppa R.(1988):

               Wpływ mleczności maciorki na wyniki odchowu jagniąt.

               Poradnik Gospodarski, 23: 10.

8. Steppa R.(1989):

               Przydatność do tuczu tryczków owcy wielkopolskiej.

               Poradnik Gospodarski, 13/14: 20.

9. Steppa R.(1990):

               Zyskają  jagnięta.

               Plon, 38/39: 11.

 10. Steppa R.(1991):

               Jak zwiększyć efekty chowu owcy wielkopolskiej.

               Poradnik Gospodarski, 10:15.

11. Steppa R.(1993):

               Czy doić owce?

               Poradnik Gospodarski, 6: 20.

12. Steppa R.(1994):

               Przed rozpoczęciem wiosennego wypasu owiec...

               Polskie Zwierzęta Gospodarskie, 3 :17.

13. Steppa  R. (1994):

               Dbajmy o tryki

               Poradnik Gospodarski, 10: 14.

14. Steppa R.(1995):

               Wykoty w stadzie owiec

               Polskie Zwierzęta Gospodarskie, 1: 6-7.

15. Steppa R. (1995):

                Koza- zwierzę o wielokierunkowej użytkowości

               Poradnik Gospodarski, 2: 27.

16. Steppa R. (1995):

                Kilka słów o rasach kóz

                Poradnik Gospodarski, 3: 36.

17. Steppa R. (1995):

                Mleko kozie i jego przetwory

                Poradnik Gospodarski, 4: 36.

18. Steppa R. (1995):

                Kozy wymagają pielęgnacji

                Poradnik Gospodarski, 5: 35.

19. Steppa R. (1995):

                Dojrzałość rozpłodowa kóz. Ruja i krycie.

                Poradnik Gospodarski, 6: 28.

20. Steppa R. (1995):

                Przebieg ciąży i porodu u kóz

                Poradnik Gospodarski, 7/8: 40.       

21. Steppa R. (1996):

                Jak poprawić u kóz cechy mięsności ?

                Poradnik Gospodarski, 3: 42.

22.  Steppa R. (1996):

                Kozom nie jest obojętne, gdzie mieszkają.

                Poradnik Gospodarski, 6: 29.       

23.  Steppa R.(2000):

               Sezon pastwiskowy za pasem.

               Poradnik Gospodarski, 4: 33.    

24.   Steppa R. (2000):

               Owca -"zbieraczka grosza"

               Poradnik Gospodarski, 5: 36.

25.  Steppa R. (2000):

               Dni coraz krótsze, więc stanówka blisko

               Poradnik Gospodarski, 7/8: 41.

26. Steppa R. (2015): Owczarska konferencja naukowa. Wieści akademickie, 7-8: 14.

27.Steppa R. (2019): Owce na groble Przegląd Rybacki, 1: 9-10.

dr inż. Jarosław Uglis

 • Uglis J., 2000, Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych w rejonie Kotliny Kłodzkiej, [w:] Jarosz A. (red.) II Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, PWSZ w Jarosławiu, Jarosław, 307-312.
 • Uglis J., 2001, Agroturystyka szansą rozwoju gospodarstw na Pogórzu Sudeckim, XXX Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych, UWM, Olsztyn, 61-63.
 • Uglis J., 2002, Działalność pozarolnicza szansą poprawy efektywności gospodarowania na terenach wiejskich, Materiały Konferencyjne, t. II, Lwów, 83-88.
 • Uglis J., 2002, Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego w Miliczu, [w:] Jarosz A. (red.) VI Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, PWSZ w Jarosławiu, Jarosław, 209-213. 
 • Południak A., Uglis J., 2002, Kredytowanie gospodarstw indywidualnych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXIII, nr 444, 127-136.
 • Uglis J., Dyszewski A., 2002, Directions of agricultural production in milicki district in front of joining European Union, [w:] Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich, t. III, Szczecin, 39-43.
 • Uglis J., 2003, Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich podregionu wrocławskiego, Roczniki Naukowe SERiA, t. V, z. 2, Warszawa – Poznań – Koszalin, 192-195.
 • Uglis J., 2003, Aktywność przedsiębiorcza mieszkańców terenów wiejskich (na przykładzie powiatu milickiego), [w:] Michalak J. (red.) Przedsiębiorczość. Zagadnienia wybrane, UWM, Olsztyn, 125-130. 
 • Uglis J., 2004, Pozarolnicza aktywność gospodarcza rolników województwa dolnośląskiego, Roczniki Naukowe SERiA, t. VI, z. 4, Warszawa – Poznań – Puławy, 224-227.
 • Uglis J., 2004, Non-agricultural economic activity of farmers in Wroclaw region, Materiały Konferencyjne, t. II, Česke Budějovice, 95-98.
 • Uglis J., 2004, Determinanty podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników, [w:] Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLI, BTN Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, seria B, nr 54, Bydgoszcz, 534-540.
 • Uglis J., 2005, Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w podregionie wrocławskim. [w:] Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIV, BTN Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, seria B, nr 58, Bydgoszcz, 595-601. 
 • Uglis J., 2006, Przedsiębiorczość pozarolnicza i innowacje szansą rozwoju gospodarstw w podregionie wrocławskim. [w:] Wyszkowska Z. (red.) Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich, UTP, Bydgoszcz, 221-225.
 • Uglis J., 2007, Wpływ działalności dodatkowej na funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 1,Warszawa – Poznań – Kraków, 503-507. 
 • Dyszewski A., Uglis J. (red.), 2007, Warunki rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.
 • Uglis J., Tratwal-Uglis N., 2008, Rozmieszczenie agroturystycznej bazy noclegowej w województwie wielkopolskim, [w:] Dyszewski A. (red.) Warunki rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 222-228.
 • Uglis J., 2008, Turystyka jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w gminie Rewal. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 2,Warszawa – Poznań – Lublin, 263-266.
 • Uglis J., 2009, Turystyka wiejska na Dolnym Śląsku, jej znaczenie i kierunki rozwoju, [w:] Deluga W. (red.) Turystyka we współczesnej gospodarce, Monografia  Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 285-297.
 • Uglis J., Jęczmyk A., 2009, Agroturystyka szansą ożywienia obszarów wiejskich, , Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4, Warszawa – Poznań – Olsztyn, 341-346.
 • Uglis J., 2009, Agroturystyka jako przykład dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.) Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa, 185-196.
 • Uglis J., 2009, Klaster turystyczny szansą wzmocnienia atrakcyjności regionu, [w:] Dyszewski A. (red.) Warunki rozwoju obszarów wiejskich, t. VI, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 91-97.
 • Uglis J., 2009, Rola agroturystyki w rozwoju gospodarczym powiatu milickiego, [w:] Marak J., Wyrzykowski J. (red.) Rola turystyki w gospodarce regionu. vol. II Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, 371-379.
 • Uglis J., 2009, Ekoturystyka i ekoagroturystyka – wakacje na wsi, Ekonatura, nr 10(71), 15-17.
 • Uglis J., 2010, Ocena stanu i warunków rozwoju turystyki w powiecie milickim, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Szczecin, 241-254.
 • Graja-Zwolińska S., Uglis J., 2010, Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim. [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 590, Ekonomiczne problemy usług Nr 52, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 609-620.
 • Uglis J., 2010, Próba oceny oddziaływania ruchu turystycznego na stopę bezrobocia, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 5, Warszawa – Poznań – Szczecin, 244-249.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., 2010, Oferta edukacyjna realizowana w ramach specjalności „agroturystyka” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, [w:] Tanaś S. (red.) Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 213-224.
 • Uglis J., 2010, Pomiar i ocena elementów podaży turystycznej województwa wielkopolskiego, [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E. (red.) Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji, Monografie WSHiG w Poznaniu, nr 7, BOGUCKI Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 229-248.
 • Uglis J., 2010, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.) Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, LIBRON, Warszawa, 287-305.
 • Uglis J., 2010, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych w województwie wielkopolskim, [w:] Jalinik M. (red.) Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 73-84.
 • Jęczmyk A., Uglis, J., 2011,  Atrakcyjność turystyczna powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego a aktywność turystyczna turystów zagranicznych, [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 157, Wrocław, 757-767.
 • Uglis J., 2011, Intensywność ruchu turystycznego w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza, [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 157, Wrocław, 1008-1018.
 • Maćkowiak M., Uglis J., 2011, Turystyka w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego [w:] Rapacz A. (red.) Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 157, Wrocław, 790-800.
 • Uglis J., Tratwal-Uglis N., 2011, Odnowa i rozwój wsi w województwie wielkopolskim – studium przypadku gminy Granow,o [w:] Brol R., Sztando A. (red.) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 179, Wrocław, 283-292.
 • Tratwal-Uglis N., Uglis J., 2011, Warunki rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Wielkopolsce, [w:] Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.) Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 647, Ekonomiczne Problemy Usług nr 65, Szczecin, 179-189.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., Sikora J., 2011, Stan wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, Warszawa – Poznań – Wrocław, 155-158.
 • Uglis, J., 2011, Miejsce turystyki w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 1, 405-411.
 • Uglis, J., Spychała, A., 2011, Obiekty światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO jako zasób dla turystyki kulturowej, [w:] Puchnarewicz E. (red.) Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, 43-65.
 • Szczepanowska E., Jęczmyk A., Maćkowiak M., Uglis J., Urbańska I., 2011, Turystyka i wypoczynek osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu – możliwości i ograniczenia. [w:] Mogiła-Lisowska J., Nowak D., Czarniecka-Skubina E. (red.) Turystyka i rekreacja w promocji zdrowia, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa, 24-40.
 • Uglis J., Krysińska B., 2012, Próba zdefiniowania profilu agroturysty, [w:] Popyt turystyczny. Konsumpcja – Segmentacja – Rynki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług 84, Szczecin, 155-166.
 • Uglis J., 2012, Miejsce agroturystyki w dywersyfikacji gospodarki wsi, [w:] Brol R., Sztando A. (red.) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 243, Wrocław, 495-405.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Spychała A., 2012, Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 9, 5-35.
 • Uglis J., 2012, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu milickiego, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 3, 47-55. 
 • Uglis J., 2012, Analiza rynku usług agroturystycznych w województwie wielkopolskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4(20), 137-149.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., Uglis, J., 2013, Food products as an element influencing agritourism farms’ attractiveness, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 3, Warszawa – Poznań – Rzeszów, 136-141.
 • Uglis J., 2013, Agritourism product as a brand regional tourism product, [w:] Marak J., Wyrzykowski J. (red.) Tourism role in the regional economy vol. IV Regional tourism product – theory and practice, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, 601-614.
 • Uglis J., 2013, Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, [w:] Sobczak E., Markowska M. (red.) Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 281, Wrocław, 187-197.
 • Maćkowiak P., Maćkowiak M., Graja-Zwolińska S., Jęczmyk A., Spychała A., Uglis J., 2013, Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy „Weekend Forteczny” w Poznaniu – sylwetka uczestnika, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 2, 5-32.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Maćkowiak M. 2013, Развитиe агротуризма: на материале иccледoaния в Польшe, [w:] Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы. Коллективная монография. Под ред. д.э.н., проф. Е.Е. Шарафановoй. СПб.: Изд-вo СПбГУСЭ, Санкт-Петербург, 274-295.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Organizacyjno-prawne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, (w:). Zarzecka K., Kondracki S. (red. nauk.), Współczesne Dylematy Polskiego Rolnictwa III cz. I, Biała Podlaska, Wydawnictwo PSW JPII, 2014, 283-292. 
 • Uglis J., Kryszak W., 2014, Attractiveness of Inowrocław health resort offer in the patients' opinion [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Szymczyk (eds), Tourism role in the regional economy vol. 5 Health, wellness & spa tourism as the regional tourism product – theory and practice, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, s. 276-287.
 • Jęczmyk A., Maćkowiak M., Uglis J., 2014, Dziedzictwo kulinarne elementem przewagi rynkowej w ofercie gospodarstw agroturystycznych, Roczniki Naukowe SERiA, t. 16, z. 2, s. 103-108.
 • Uglis J., Nowak T., 2014, Agroturystyka jako cel wyjazdów weekendowych – studium przypadku miasta Poznań, [w:] Snarski S.J., Jalinik M (red. nauk.), Przedsiębiorczość w turystyce, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 307-318.
 • Uglis J., Steppa R., Jęczmyk A., 2014, Przyrodnicza różnorodność elementem uatrakcyjniającym ofertę agroturystyczną, (w:) Współczesne dylematy polskiego rolnictwa (red.) Zarzecka K., Kondracki S., III, Tom II, Biała Podlaska, 333-341.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Spychała A., Sikora J. 2015, Research note: Economic benefits of agritourism development in Poland - an empirical study. Tourism Economics, vol. 21, no. 5, s. 1120-1126.
 • Uglis J., Guth P. 2015, Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi - studium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (29), s. 303-314.
 • Uglis J., Jęczmyk A. 2015, Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 379, s. 57-66.
 • Kozera-Kowalska M., Uglis J. 2015, Kapitał intelektualny w agroturystyce - wyniki badań empirycznych w województwie wielkopolskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 17, z. 5, s. 146-151.
 • Uglis J., Jęczmyk A. 2015, Agritourism, a driver of sustainable development: appeal of Wielkopolska region, [w:] Romanian rural tourism in the context of sustainable development. Present and prospects. vol. 36 / Coordinators Teodor Păduraru, Dănuţ Ugureanu, Georgiana Tacu. Iaşi : "Gheorghe Zane" Institute of Economic and Social Research, Iaşi Department of Economic Research, Editura Pim, s. 135-148.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Maćkowiak M (red.) 2016. Turystyka wiejska. Tom I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Wydawnictwo Wieś Jutra (Warszawa), Poznań, 202 str., ISBN 978-83-62815-29-6
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 1). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215): 18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016. "Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka" (część 2). Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań 9-10 czerwca 2016 roku. Wieści Akademickie, Poznań, 9-10 (216-217): 11-12.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 1), Wieści Akademickie, Poznań, 5-6 (212-213), 14-16.
 • Graja-Zwolińska S., Jęczmyk J., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J. 2016. Turystyka wiejska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – ujęcie dydaktyczne (część 2), Wieści Akademickie, Poznań, 7-8 (214-215),18-20.
 • Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Majewski J., Spychała A., Uglis J., Kasprzak K. 2016.Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka (część 3). Wieści Akademickie, Poznań, 11-12 (218-219): 18-19
 • Jęczmyk A., Kasprzak K., Uglis J. 2017. Przedmowa. W: J. Uglis, A. Jęczmyk (red.), Agroturystyka w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 7-9.  (płyta CD). 
 • Jęczmyk A., Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., Uglis J. 2017, Economic aspects of education and tourism activity of Międzychód Forest District, Intercathedra 33/3, 37-42.
 • Maćkowiak M., Jęczmyk A., Uglis J. 2017, Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialność uczelni w kształceniu kadr turystycznych, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 38/2, 61-71. 
 • Uglis J., Jęczmyk A. 2017, Development of the tourist function within areas of Lower Silesian Landscape Parks Rozwój funkcji turystycznej obszarów Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 10, No. 2, 16-27.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Fedorczuk A, 2018. Wykorzystanie środków unijnych w gospodarce turystycznej - studium przypadku sektora holetarskiego w województwie wielkopolskim, INTERCATHEDRA No 35/2, 135.142. 
 • Kozera-Kowalska M., Uglis J. 2018, The impact of professional traineeship on the students perceptron of their knowledge and future work in the agribusiness sector. Roczniki Naukowe SERIA, XX (4), 91-96.
 • Minta S., Uglis J. 2018, Znaczenie sprzedaży bezpośredniej w rozwoju obszarów wiejskich. Intercathedra, 2 (35), 181-187.
 • Uglis J., Kozera-Kowalska M., Łopuszyńska Z. 2018. Staff education system for agribusiness – case study Poznań University of Life Sciences, Poland, International Scieentific days 2018, Conference proceedings, 2072-2081.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. 2019. Economic aspects of forest education for general public in Poland. Case study of Promotional Forest Complexes. Baltic Forestry, 25 (1), 152-160. 
 • Wartecka-Ważyńska A., Jęczmyk A., Jalinik M., Sikora J., Łuniewski S., Uglis J., 2019, The Context of Sustainable Development: Funding Society’s Nature and Forest Education through Promotional Forest Complexes in Poland in 2012–2016, Sustainability, vol.11, iss. 15, art. 4058.
 • Uglis J., Kozera-Kowalska M. 2019, Synthetic measure of rural area attractiveness for living, working and business activities - concept analysis and statistical evaluation, Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. (Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i agrobiznesu) 21, 2,  275-284.
 • Uglis J., Kozera-Kowalska M., 2019, Students' perception of ideal work - an agribusiness sector. Case study. W: Hradec Economic Days : Double-blind peer reviewed proceedings part II. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019 Hradec Králové, February 5-6, 2019, Hradec Králové, Czech Republic / Ed. by Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Conference proceedings.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Kasprzak K. 2019. Zanieczyszczenie powietrza a turystyka. Polish Journal for Sustainable Development, 23(2), 10.15584/pjsd.2019.23.2.2
 • Niedbała, G.; Jęczmyk, A.; Steppa, R.; Uglis, J. Linking of Traditional Food and Tourism. The Best Pork of Wielkopolska—Culinary Tourist Trail: A Case Study. Sustainability 202012, 5344.