Katedra Turystyki Wiejskiej

Katedra Turystyki Wiejskiej, utworzona została w marcu 2013 r. W Katedrze zatrudnionych jest sześciu pracowników naukowych-dydaktycznych, jeden dydaktyczny i jeden techniczny. Pracownicy prowadzą zajęcia dotyczące tematyki turystycznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, na kierunkach: turystyka i rekreacja, specjalność agroturystyka – studia licencjackie oraz turystyka przyrodnicza – studia magisterskie.
Początki jednostki sięgają 1996 r., kiedy to zawarta została umowa pomiędzy ówczesną Akademią Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu a Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w celu powołania interdyscyplinarnej specjalności agroturystyka. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez pracowników obu jednostek.  W tymże roku utworzony został Zakład Hodowli Koni i Agroturystyki.
W 1998 r. w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego utworzono Podyplomowe Studium Agroturystyki, w którym wykładali pracownicy obu wcześniej wymienionych uczelni, a także Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz praktycy z różnego rodzaju przedsiębiorstw turystycznych.
W 1996 r. na kierunku zootechnika zaadaptowano niektóre programy przedmiotów „hodowlanych” i „rolniczych” pod kątem specjalności agroturystyka i przyjęto do pracy dwóch asystentów, specjalistów z zakresu agroturystyki.
Począwszy od 2001 r. kontynuowano stopniowe przejmowanie przez pracowników Akademii Rolniczej przedmiotów nauczanych dotąd przez naukowców Akademii Wychowania Fizycznego. Proces ten zakończył się w 2003 r.; od tego czasu prowadzącymi są pracownicy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz innych Wydziałów naszego Uniwersytetu.
Tymczasem w wyniku reorganizacji zrealizowanej w maju 2002 r. Zakład Hodowli Koni i Agroturystyki został przekształcony w Pracownię Agroturystyki zatrudniającą pięciu pracowników, z których dwie osoby uzyskały w 2006 r. stopnie doktora nauk ekonomicznych, a kolejne dwie w 2008 r. stopnie doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność geografia turyzmu.
Od roku akademickiego 2002/2003 na specjalności agroturystyka realizowane są studia pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie).
Wychodząc naprzeciw znacznemu zainteresowaniu studiami z zakresu agroturystyki wśród absolwentów szkół średnich w 2005 r. dziekani różnych wydziałów uczelni rolniczych brali udział w konstruowaniu standardów kształcenia dla kierunku agroturystyka. Po konsultacjach przeprowadzonych w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i wobec odmowy utworzenia nowego kierunku studiów, przewodniczący Rady Głównej zaproponował dziekanom tych uczelni udział w tworzeniu nowych standardów dla kierunku turystyka i rekreacja. W standardach tych w wyniku prowadzonych prac i konsultacji wprowadzono treści kształcenia typowe dla szeroko pojętych studiów rolniczych.
W 2007 r. ukazały się nowe standardy dla kierunku turystyka i rekreacja uwzględniające w ramach treści kształcenia kierunkowego zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów, przedmioty o charakterze rolniczym. Wprowadzenie nowych standardów umożliwiło dawnym uczelniom rolniczym (aktualnie w większości uniwersytetom przyrodniczym) prowadzenie studiów na kierunku Turystyka i rekreacja ze specjalnością uwzględniającą specyfikę każdej z uczelni.
Na Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością agroturystyka realizowany jest od 1 października 2010 r.
W międzyczasie, w 2007 r., w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu zniesiono Pracownię Agroturystyki i powołano Zakład Agroturystyki. Jednostka liczyła wtedy sześciu pracowników.
W dniu 14 lutego 2013 r. Rada Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt poparła wniosek Dziekana Wydziału, prof. dr hab. Małgorzaty Szumacher-Strabel, kierowany do JM Rektora w sprawie powołania Katedry Turystyki Wiejskiej z wyodrębnionym Zakładem Drobiarstwa. Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zarządzeniem nr 33/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt zniósł Katedrę Hodowli i Użytkowania Drobiu z wydzielonym Zakładem Agroturystyki i w to miejsce utworzył Katedrę Turystyki Wiejskiej z wyodrębnionym Zakładem Drobiarstwa.
Na swoim IX posiedzeniu Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (22 maja 2013 r.) pozytywnie zaopiniował starania Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zmierzające do utworzenia kierunku turystyka przyrodnicza na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W dniu 7 listopada 2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o nadanie Wydziałowi Hodowli i Biologii Zwierząt uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku turystyka przyrodnicza na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Uruchomienie tego kierunku umożliwi kontynuację nauki absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja oraz wzbogaci ofertę dydaktyczną Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Decyzja nadania Wydziałowi Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim na kierunku "turystyka przyrodnicza"