1. Lata 1945 - 1970

W 1945 roku Stefan Barbacki przeniósł się z Puław na Uniwersytet Poznański (UP).

Z Jego inicjatywy i pod Jego kierownictwem na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP została utworzona Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii. Katedra zlokalizowana była w Collegium Cieszkowskich przy ulicy Wojska Polskiego 71C. Był to początek rozwoju statystyki matematycznej i biometrii w ośrodku poznańskim. Równocześnie do poznańskich studiów rolniczych wprowadzono wykład z metodyki doświadczalnictwa rolniczego i statystyki matematycznej.

Profesor Barbacki był rolnikiem i zdawał sobie sprawę z tego, że do rozwoju metodyki badań potrzebny jest matematyk. Dlatego, zatrudnił w 1946 roku Reginę Elandt magistrantkę prof. Władysława Orlicza. Była ona odpowiedzialna za matematyczne podstawy doświadczeń. Regina Elandt prowadziła wykłady i ćwiczenia z metodyki doświadczalnictwa rolniczego uwzględniające zastosowania statystyki matematycznej. W zajęciach tych brali udział doświadczalnicy praktycy i teoretycy, m.in. przyszły profesor Tadeusz Caliński. Wkrótce pod kierunkiem prof. Stefana Barbackiego powstały pierwsze prace magisterskie z metodyki doświadczalnictwa rolniczego.

W 1949 roku nastąpił podział Wydziału Rolniczo-Leśnego na dwa wydziały: Rolniczy ze Studium Ogrodniczym oraz Leśny. Rok 1951 był niezwykle istotny dla naszej Uczelni – na bazie Wydziałów Rolniczego i Leśnego UP powstała Wyższa Szkoła Rolnicza. Dotychczasowa Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii została rozbudowana, poszerzono zakres jej działalności zarówno badawczej jak i dydaktycznej. Po tej reorganizacji Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Od 1951 roku w skład Katedry weszły dwa zakłady: Zakład Hodowli Roślin i Nasiennictwa z pracowniami: cytogenetyczną i biochemiczną oraz Zakład Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii. W Zakładzie Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii pod kierunkiem prof. Barbackiego prace doktorskie przygotowali i obronili Regina Elandt (1955), Tadeusz Caliński (1961) oraz Eugeniusz Bilski (1964). Należy podkreślić, że były to pierwsze w Poznaniu doktoraty z zastosowań statystyki matematycznej w doświadczalnictwie rolniczym. Równolegle z działalnością naukową, pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia dydaktyczn

29.06.2022 // merlin.up.poznan.pl/kmmis2