Prof. dr hab. Barbara Wilkaniec

 

Przebieg pracy naukowej:

 • doktor nauk przyrodniczych – 1974
 • habilitacja -1990
 • tytuł – 2003

 

Zainteresowania i główne kierunki badawcze:

Główne kierunki badawcze to: entomologia ogrodnicza, rolnicza i afidologia – badania nad fauną, bionomią, ekologią i szkodliwością mszyc.

Rezultatem tych badań jest opracowanie: bionomii kilku gatunków mszyc (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidinea) – szkodników roślin sadowniczych; różnych aspektów szkodliwości mszyc, bionomii parazytoidów mszyc jabłoniowych (Hymenoptera: Aphidiidae) a także fauny mszyc środowisk refugialnych krajobrazu rolniczego oraz terenów zurbanizowanych, głównie w zakresie gatunków dendrofilnych.

 

Członkostwo i pełnione funkcje:

 • kierownik Katedry Entomologii w latach 1994-2009,
 • członek Senackiej (2 kadencje) i Wydziałowych Komisji ds. Studiów i Nauki,
 • członek Senatu Uczelni w latach 2008-2012,
 • członek Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury od 1990 r.,
 • przewodnicząca Uczelnianej Komisji Oceniającej w kadencji 2008-2012
 • rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2012 -2016,
 • przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studiów – 4 kadencje,
 • przewodnicząca Wydziałowego Zespołu  Antyplagiatowego,
 • wielokrotnie przewodnicząca lub członek doraźnym wydziałowych komisji ds. stopni naukowych (doktoraty, habilitacje, profesury)
 • przewod. Kom. Rewiz. i Oddziału  Poznańskiego PTEnt.,
 • członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2001)
 • Złota Odzn. PTEnt. (2008)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013)

 

Dorobek naukowy:

 • Oryginalne prace twórcze

Mai VC, Bednarski W, Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Samardakiewicz S, Morkunas I. (2013): Oxidative stress in pea seedling leaves in response to Acyrthosiphon pisum infestation. Phytochemistry. 2013 Sep;93:49-62. doi: 10.1016/j.phytochem.2013.02.011. Epub 2013 Apr 6. (40 pkt) IF=3.050

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec A., Breś W., Frużyńska-Jóźwiak D. (2013): The evaluation of factors determining the health condition of Acer platanoides and Tilia cordata plantigs in selected sites of Urban greenery in Poznań, Poland. Journal of Plant Protection Research 53(1): 60-64.

Wilkaniec B., Wilkaniec A. (2013): The biology and ecology of Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov (Hemiptera, Aphidoidea) on Prunus cerasifera Ehrhart in western Poland. Journal of Plant Protection Research 53(1): 42-47.

Wilkaniec B., Breś W., Frużyńska-Jóźwiak D., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec A. (2012): The assessment of chemical properties of soil, the chemical composition of leaves and the occurrence of diseases on Acer platanoides and Tilia mordata in selected sites of Urban greenery in Poznań. Phytopathologia 65: 19-28.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Durak R. (2012): Afidofauna drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Część 2: Ogród Zoologiczny – Nowe  ZOO. Wiad .entomol. 31(4):259-263.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Durak R. (2012): Afidofauna drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Część 1: Ogród Zoologiczny – Stare ZOO. Wiad .entomol. 31(3): 141-152.

Wilkaniec B., Lewandowski R., Borowiak-Sobkowiak B. (2012): The effectiveness of catching aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidinea) in Moericke and light traps. J. Plant Prot. Res. 52(2): 252-256.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Przybyłowicz Ł. (2011): Salvinia natans (L.) All. nowa roślina żywicielska Rhopalosiphum nymphaeae Linnaeus (Hemiptera: Aphidoidea) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 30 (1) 55.

Ratajczak J., Wilkaniec B., Wilkaniec A. (2011): Infestation of dendrological collection in central Poland by aphids. Dendrobiology 66:85-99.

Ratajczak J., Wilkaniec B. (2011): Structure of aphids communities (Hemiptera: Aphidoidea) in the Kórnik Arboretum near Poznań (West Poland). Polish Journal of Entomology 80(3): 429-443.

Ratajczak J., Wilkaniec B. (2011): Fauna mszyc (Hemiptera: Aphidoidea, Phylloxeroidea) w Arboretum Kórnickim (Wielkopolska). Wiad.entomol. 30(1): 17-26.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B. (2010): Occurrence of aphids (Hemiptera, Aphidoidea) on tree and shrubs in Cytadela Park in Poznań. Aphids and Other  Hemipterous Insects, 16: 27-35.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Wilkaniec A., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Stopień zasiedlenia dendroflory parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 49 (1): 91-94.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Dolańska-Niedbała E. (2009): Parasitic wasps of  the Pimplinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae) of agricultural landscape refugium habitats in central Wielkopolska. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7, 4: 23- 30.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (2009): Muscaphis musci Börner, 1933 (Hemiptera, Aphidoidea) – an aphid species new to Poland. Polish Journal of Entomology 78: 157- 160.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Dolańska-Niedbała E. (2008): Parasitic wasps of the Pimplinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae) of agricultural landscape refugium habitats in central Wielkopolska. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(4) 2008, 23-29.

Borowiak-Sobkowiak B., Durak R., Wilkaniec B. (2008): Appendiseta robiniae (Gilette) 1907 (Hemiptera: Aphidoidea). Polish Journal of Entomology 77(2): 93-107.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Dolańska-Niedbała E. (2008): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrita) ograniczające liczebność zwójki różóweczki  (Archips rosana L.) w wybranych sadach Wielkopolski. Progress in Plant Protection /  Postępy w Ochronie Roślin, 48 (4): 1319-1322.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2008): Nowy gatunek mszycy zasiedlający Prunus  cerasifera Ehrh. w Wielkopolsce. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie  Roślin, 48(1): 155-157.

Wilkaniec B., Sztukowska K. (2008): Periphyllus testudinaceus (Fernie, 1852) /Hemiptera, Aphidoidea/ number dynamics on the domestic species of maple-trees. Aphids and Other Hemipterous Insects (14): 83-89.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2008): Selected insect groups of shrubbery complexes of „Biedrusko” Protected Landscape. Part II: Parasitic wasps of Pimplinae and  Poemeniinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae). Polskie Pismo  Entomologiczne 77(2): 109-124.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Piekarska-Boniecka H. (2008): Selected insect groups of shrubbery complexes of „Biedrusko” Protected Landscape. Part I: Aphids  (Hemiptera: Aphidoidea). Polskie Pismo Entomologiczne 77(2): 93-107.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2008): Aphid infestation of decorative perennials.  Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(1): 13-19.

Wilkaniec B., Ratajczak J., Sztukowska K. (2007): Aphid males in urban green space. W:  Aphids and Other Hemipterous Insects (13): 83-90.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2006): Pimplinae, Diacritinae, Poeminiinae and Rhyssinae parasitoid subfamilies (Hymenoptera, Ichneumonidae) of refugium habitats  in agricultural landscape of Central Wielkopolska. Rocz. AR Pozn.  CCCLXXIX, Ogrodn.  40: 33-41.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich  otoczeniu. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46, 2: 498-502.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archip. rosana (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym w Tarkowie w okolic Inowrocławia. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46, 2: 495-497.

Budka A., Kozłowska M., Wilkaniec B. (2006): A comparison of some methods of detecting    influential observations in studies of aphidofauna. Biometrical Letters 43/2, 79-89.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2006): Badania  wstępne nad różnorodnością gatunkową mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) środowisk ostojowych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol. 25,  Supl.2: 201-211.

Sztukowska K., Wilkaniec B. (2006): Observations of Hemiptera: Aphidoidea aphids of the  Periphyllus genera on maples and sycamores in the Botanical Garden of the  University of Poznań. Aphids and Other Hemipterous Insects (12): 167-176.

Sekulak J., Wilkaniec B. (2006): A comparison of several methods applied in aphidological research to assess the number of dendrofilous species. Aphids and Other Hemipterous Insects (12): 161-166.

Wilkaniec B. (2005): Many years’ dynamics of aphid recurrence in urban green spaces of Poznań. Aphids and Other Hemipterous Insects (11): 203-212.

Trzciński P., Wilkaniec B. (2005): Hoverfly species (Diptera:Syrphidae) of refugial enviroments. Aphids and Other Hemipterous Insects (11): 185-197.

Sztukowska K., Wilkaniec B. (2005): Obserwacje nad występowaniem mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) na drzewach i krzewach ozdobnych w Ogrodzie Dendrologicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wiad. Entomol. 24(3):133-146.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P. (2005): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.) w środowisku sadowniczym okolic Śremu. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 45(2): 986 – 988.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P (2005): Mszyce jako stały element entomofauny zieleni parkowej Poznania. Progress in Plant Protection/ Postepy  w  Ochronie Roślin 45(1): 516 – 523.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Rozwój jesiennych pokoleń mszyc na śliwie i brzoskwini. Progress in Plant  Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 44(2): 1212 -1215.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P.,Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Kórnika. Progress in Plant Protection/ Postępy  w Ochronie Roślin 44(2): 1017-1019.

Wilkaniec B. (2004): Afidofauna Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku P. Indykiewicz, T. Barczak (red.) Wyd. LOGO, Bydgoszcz: 167- 177.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Rozwój pokoleń jesiennych mszycy różano-szczeciowej (Macrosiphum rosae L.). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43(2) 1034-1037.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B.,Trzciński P. (2003): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym okolic Inowrocławia. Progress in Plant Protection/ Postepy  w Ochronie Roślin 43(2): 856-862.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Overwintering of  Myzus persicae (Sulz.) on black cherry (Prunus serotina Eurh.). Aphids and Other Hemipterous Insects 9: 189-192.

Wilkaniec B. (2003): Male aphids caught in midfield thickets. Aphids and Other  Hemipterous Isects 9: 181-188.

Ruszkowska M., Wilkaniec B. (2002): Urban fauna of aphids (Homoptera, Aphidoidea) related to trees and shrubs in the Poznań district. J.Plant  Protection Research 42 (3): 205-214.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Regulacja naturalna  liczebności zwójki różóweczki  (Archips rosanus L.)  występującej w środowisku sadowniczym okolic Poznania. Progress in Plant Protection/ Postepy w Ochronie Roślin 42(1): 223-227.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B. (2001): Preliminary results of the studies on development of aphids occurring on raspberry bushes. Rocz. AR Pozn. 339, 34: 3-9.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2001): Pimplinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in refuge habitats of an agricultural landscape of Poznań environs. Rocz.AR Pozn. 339, 34: 59-65.

Trzcinski P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2001): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea (Pass.)) na wielkość owoców jabłoni odmiany  Primula. Progress in Plant Protection / Postepy w Ochronie Roślin  41(2): 467-469.

Wilkaniec B. (2001): Afidofauna Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu w: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.) Wyd. NICE, Bydgoszcz 2001: 32-37.

Wilkaniec B. (2001): Aphidofauna of midfield thickets. Aphids and  Other   Homopterous Insect  8: 301-313.

Wilkaniec B., Borowiak–Sobkowiak B., Suder A. (2001): Aphids collected from alloments of Poznań surroudings. Aphids and Other Homopterous Insects, 8: 135-154.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B. (2001): Preliminary results of the studies on development  of aphids occurring on raspberry bushes. Rocz. AR Pozn. 339, Ogrodn. 34: 3-9.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2000): Zasiedlenie dwóch parcho-odpornych odmian jabłoni przez mszycę jabłoniowo-babkową (Dysaphis plantaginea Pass.)  Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 40(2): 561-563.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Mszyce zbożowe siedlisk ostojowych krajobrazu rolniczego Wielkopolski. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 40(2): 558-560.

Wilkaniec B. (2000): Seasonal numerical changes of aphids in uncultivated habitats of agricultural landscape in Wielkopolska. J. Plant Protection Research 40(2): 122- 131.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (2000): New electron microscope techniques in Aphidology. Aphids and Other Homopterous Insects 7: 333-338.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Suder A. (2000): Aphids (Homoptera, Aphidodea) of refuge habitats in the agricultural  landscape  of  Wielkopolska.  Aphids  and  Other Homopterous Insects, 7: 117-124.

Wilkaniec B. (1999): Studies of bionomy and ecology of large walnut aphid, Callaphis juglandis (Goetz.) (Homoptera, Phyllaphididae) on  walnut  tree. Annals of  Agric.Sc. s.E. 28 ½: 37-43.

Wilkaniec B. (1999): Występowanie mszyc w zadrzewieniach i zakrzewieniach śródmiejskich Poznania. Wiad. Entomolog. 18(3): 135-142.

Wilkaniec B., Topolska E., Fifielski S. (1999): Zachowanie się mszyc (Homoptera, Aphiddae na  jabłoni w okresie  jesieni.  Progress in Plant Protection/Postępy w chronie Roślin 39(2): 531-533.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Zawieja M. (1999): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek zwójkówek występujących w sadzie jabłoniowym okolic Gostynia. Progress  in  Plant  Protection/Postępy  w Ochronie  Roślin 39(2): 452-453.

Wilkaniec B. (1998): Effect of rosy apple aphid, Dysaphis plantaginea (Pass.) feeding on the growth of apple-tree. Aphids in natural and  managed  ecosystems. Univ. de  Leon I.S.B.N. 639-643.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1998): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw kwieciaka   jabłkowca (Anthonomus pomorum L.) w okolicach Poznania. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 38(2): 447-449.

Wilkaniec B., Ruszkowska M., Harrington R. (1998): Europejska sieć aspiratorów Johnsona w badaniach entomologicznych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin Vol. 38(1): 140-146.

Wilkaniec B., Trzciński P. (1997): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej, Dysaphis plantaginea (Pass.) (Homoptera, Aphididae) na wielkość owoców odmiany Primula. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 37(2): 36-40.

Wilkaniec B., Borowiak B. (1996): Lygus rugulipennis  Popp. (Heteroptera, Miridae) groźny szkodnik szparaga. Progress in Plant Protection/ Postepy w Ochronie Roslin 36  (2): 94 –96.

Piekarska-Boniecka H.,  Wilkaniec B.  (1996): Naturalna regulacja zwójkówek  (Lepidoptera, Tortricidae) występujących na porzeczce czarnej w okolicach Poznania.  Progress in  Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 36 (2): 82-84.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1996): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumoidae) występujące w środowisku  sadowniczym okolic  Poznania  Cz.I.  Rocz. AR  Pozn. 288, 24: 53-59.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (1996): Mszyce zasiedlające klon zwyczajny (Acer platanoides L.) w warunkach miejskich. Rocz. AR Pozn. 288 Ogrodn.24:91-99.

Wilkaniec B. (1996): Występowanie Eucallipterus tiliae (L.) (Homoptera, Phyllaphididae) na lipie w warunkach miejskich. Rocz. AR Pozn.288.Ogrodn. 24:83-90.

Wilkaniec B. (1996): Effect of aphids feeding on peach seedlings growth. Aphids and Other Homopterous Insects 5:197-205.

Wilkaniec B., Karczewska M. (1994): Studies on the  bionomy and  ecology of mealy  peach aphid, Hyalopterus amygdali (Blanch.) (Homoptera, Aphididae)  injuring   peach trees . Rocz.Nauk Rol  s.E 24:15-20.

Wilkaniec B. (1994): Aphidofauna of selected tree species in the urban area of Poznań. Aphids and Other Homopterous Insects    4:71-79.

Wilkaniec B., Karczewska M. (1993):  Studies  on the bionomy and ecology of peach potato aphid. Myzus persicae  (Sulz.)  (Homoptera,  Aphididae) on peach trees Rocz. Nauk Roln. S.E 23:  79-83.

Kadłubowski W., Wilkaniec B. (1993): Przyczynek do poznania  parazytoidów drążeli  pędowej – Blastodacna atra (How.)  (Lepidoptera, Blastodacnidae). Wiad.Entomolog.  12(1): 51-53.

Wilkaniec B. (1993): The influence of feeding of the rosy apple aphid, Dysaphis plantaginea (Pass.)(Homoptera:Aphididae) on the growth of apple fruits. Rocz.Nauk Rol. S.E 23: 75-78.

Wilkaniec B., Niemier L. (1991): Porównanie wskaźników demograficznych  mszyc jabłoniowych. Mszyce ich  bionomia, szkodliwość  i  wrogowie naturalni. PAN, W-wa,  5-9.

Wilkaniec B. (1990):  Studia nad bezpośrednią szkodliwością mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea (Pass.) na  jabłoni  (Malus sp.)  Z. 195  Rozpr. Nauk.,  Rocz. AR Pozn. 66 ss.

Wilkaniec B. (1990):  Wpływ   żerowania mszycy   jabłoniowo-babkowej  Dysaphis  plantaginea (Pass.) na fotosyntezę i oddychanie  siewek jabłoni. Zesz. Probl. Nauk Rol.  392: 259-265.

Wilkaniec B. (1990): Rozwój populacji mszycy jabłoniowo-babkowej, Dysaphis plantaginea (Pass.) w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Zesz.  Probl. Nauk  Rol. 392: 65-71.

Wilkaniec B. (1988): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej,Dysaphis plantaginea (Pass.) na wzrost jednorocznych siewek jabłoni. Rocz. AR Pozn. 189: 257- 263.

Kadłubowski W., Wilkaniec B. (1982): Udział pasożytów w ograniczaniu szrotówka białaczka, Phyllonorycter blancardella (F.) (Lepidoptera,Gracilaridae) w sadach okolic  Poznania. Rocz. Nauk Rol.s.E  12: 109-120.

Wilkaniec B. (1976): Studia nad ekologią Trioxys angelicae (Hal.) (Hymenoptera, Aphidiidae) parazytoida mszycy jabłoniowej, Aphis pomi Deg. (Homoptera, Aphididae) Rocz.Nauk Rol.s.E : 77-89.

Cierniewska B. (1976): Studia nad ekologią  Ephedrus  persicae Frog. (Hymenoptera, Aphidiidae) parazytoida mszycy  jabłoniowo-babkowej, Dysaphis plantaginea (Pass.) (Homoptera, Aphididae). Rocz.Nauk Rol. S.E 6: 59-75.

Cierniewska B. (1976): Wpływ spasożytowania na zachowanie się mszycy jabłoniowo-babkowej Dysaphis plantaginea (Pass.)   (Homoptera, Aphididae). Rocz. AR Pozn. 85:  25-28.

Cierniewska B. (1973): Pasożyty mszyc występujących w sadach okolic Poznania (Hymenoptera, Aphididae).Pol. Pismo Entomol.43: 837-839.

Węgorek Wł., Cierniewska B. (1972): Badania nad jednoczesnym przenoszeniem wirusaostrej mozaiki grochu (Pisum Virus 1 Smith)oraz zwykłej mozaiki grochu (Pisum Virus 2) przez mszycę grochową (Acyrthosiphon pisum Harris).Prace Nauk. IOR 14: 13-17.

 

 • Książki i monografie

Wilkaniec B., Bunalski M., Burdajewicz S., Kubasik W., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2012): Entomologia stosowana. V wyd. uzupełnione.  Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 287 ss.

Bunalski M., Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2010): Entomologia Cz. II. Entomologia szczegółowa. PWRiL, Poznań, 388 ss.

Bunalski M., Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2009): Entomologia  Cz.I.  Entomologia   ogólna. PWRiL, Poznań, 280 ss.

Wilkaniec B., Bunalski M., Burdajewicz S., Kubasik W., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Entomologia stosowana. IV wyd.   Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 257 ss.

Wilkaniec B., Bunalski M., Burdajewicz S., Kubasik W., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2006): Entomologia stosowana. III wyd. Wydawnictwo  AR im A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 257 ss.

Wilkaniec B., Burdajewicz S., Nowacka W., Nowacki J.,Piekarska-Boniecka H., Bunalski M.,Kubasik W. (2002): Entomologia stosowana. II wydanie uzupełnione.  Wydawnictwo AR im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu, 246 ss.

Wilkaniec B. (1990):  Studia nad bezpośrednią szkodliwością mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea (Pass.) na  jabłoni  (Malus sp.)  Z.195  Rozpr. Nauk.,  Rocz. AR Pozn. 66 ss.

Wilkaniec B., Burdajewicz  S.,  Nowacka  W.,  Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Bunalski  M. (1998): Entomologia stosowana. Wydaw. AR  im. A. Cieszkowskiego w   Poznaniu, 233 ss.

 

 • Komunikaty i doniesienia naukowe:

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Formela M., Morkunas I. (2013): Wpływ ołowiu na rozwój mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum Harris na siewkach Pisum sativum L. cv. Cysterski. Mat. Konf. XXIII Ogółnopol. Konf. Hemipterologicznej:34.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Dolańska-Niedbała E. (2013): Aktywność migracyjna mszyc w środowiskach ostojowych Krajobrazu rolniczego centralnej Wielkopolski. Mat. Konf. XXIII Ogółnopol. Konf. Hemipterologicznej: 10.

Van Chung Mai, Bednarski W., Kęsy J., Jeleń H., Floryszak-Wieczorek J., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Gabryś B., Morkunas I. (2013): Udział cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej grochu siewnego (Pisum sativum L.) na żerowanie mszycy grochowej (Acyrthosiphum pisum Harris). Mat. Konf. XXIII Ogółnopol. Konf. Hemipterologicznej: 32.

Van Chung Mai, Morkunas I., Rucińska-Sobkowiak R., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Bednarski W. (2011): Response of pea to pea aphid Acyrthosiphon pisum infestation. Konf. Experimental Plant Biology in 3P (Past , Present. Perspectives). Wrocław wrzesień 2011.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Przybyłowicz L. (2011): Salvinia natans (L.) ALL. Nowa roślina żywicielska Rhopalosiphum nymphaeae Linnaeus (HemipteraAphidoidea) w Polsce. Wiad.entomol. 30(1): 55.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Wilkaniec A., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Stopień zasiedlenia dendroflory parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce.  Streszczenia XLIX Sesji Nauk. IOR: 390-391.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Dolańska-Niedbała E. (2008): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrita) ograniczające liczebność zwójki różóweczki (Archips rosana L.) w wybranych sadach Wielkopolski. Streszczenia   XLVIII Sesji Nauk. IOR : 359-360.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2008): Nowy gatunek mszycy zasiedlający Prunus cerasifera Ehrh. w Wielkopolsce. Streszczenia XLVIII Sesji Nauk. IOR : 346-347.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2006): Bioróżnorodność gatunkowa mszyc środowisk ostojowych w otulinie WPN. Mat.  Konf. „Ochrona Owadów w Polsce”: 48.

Budka A., Kozłowska M., Wilkaniec B. (2006): A comparison of some methods of detecting Influential observations in studies of aphidofauna. XXXVI International Biometrical  Colloquium, Abstracts 19.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną owoców i w ich otoczeniu.  Streszczenia XLVI  Sesji Nauk. IOR: 275.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2006):  Naturalna regulacja liczebnosci zwójki różóweczki (Archips rosana (L.) występującej w sadzie jabłoniowym w Tarkowie w okolicach Inowrocławia. Streszczenia XLVI  Sesji Nauk. IOR: 274.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B. (2005): Development of aphids occurring on raspberry bushes. 7th International Symposium on Aphids. Fremantle (Australia): 53- 54.

Wilkaniec B., Suder-Byttner A. (2005): Aphidofauna of field thickets in orchard surrouding. 7th International Symposium on Aphids. Fremantle (Australia): 49.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P. (2005): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) w środowisku sadowniczym okolic Śremu. Streszczenia XLV Sesji Nauk. IOR: 274-275.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2005): Mszyce jako stały element entomofauny zieleni parkowej Poznania. Streszczenia XLV Sesji Nauk. IOR: 82-83.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Kórnika. Streszczenia XLIV Sesji Nauk. IOR: 216-217.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka  H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Rozwój pokoleń jesiennych mszyc na śliwie i brzoskwini. Streszczenia XLIV Sesji Nauk. IOR: 215-216.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B., Szotkiewicz S. (2003): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus L.) występującej w sadzie jabłoniowym okolic Inowrocławia. Streszczenia XLIII Sesji Nauk. IOR:210

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Rozwój pokoleń jesiennych mszycy różano-szczeciowej, Macrosiphum rosae (L.). Streszczenia XLIII Sesji Nauk. IOR: 209.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002):  Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki  (Archips rosanus L.) występującej w środowisku sadowniczym okolic Poznania. Streszczenia XLII Sesji Nauk.  IOR: 61.

Wilkaniec B. (2002): Rozpoznawanie szkodników  szparaga.  IX Międzynarod. Konf.  Szparagowa. Nowy Tomyśl: 13-16.

Wilkaniec B., Suder A. (2001): Wstępne obserwacje nad występowaniem mszyc w zakrzewieniach sąsiadujących z sadem.  Ogólnopolska  Nauk.  Konf.  Ochrony  Rośl.  Sadow.: 163-165.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2001): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea (Pass.) na wielkość owoców  jabłoni  odmiany Primula. Streszczenia XLI Sesji Nauk. IOR: 117.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2001): Działalność naukowa pracowników Katedry Entomologii AR w Poznaniu. Cz.I.   Badania z zakresu entomologii stosowanej. Mat. Zjazdowe 44 Zjazd PTE:52-53.

Wilkaniec B., Ruszkowska M. (2001): Aphids occurred on trees and  shrubs in  suction and  Moericke’s  traps from the west of Poland .  Abstracts  Sixth  Intern. Symp.   on  Aphids “Aphids in a New Millenium: 82-83.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2000): Wybiórczość pokarmowa mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) w stosunku do dwóch parchoodpornych odmian jabłoni. Streszczenia XL Sesji Nauk. IOR: 120.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Mszyce zbożowe siedlisk ostojowych krajobrazu rolniczego Wielkopolski. Streszczenia XL Sesji Nauk. IOR:  119.

Wilkaniec B., Hołubowicz T. (1999): Wstępne wyniki badań nad wpływem zasiedleni   mszyc (Dysaphis plantaginea (Pass.) na wytrzymałość na mróz młodych   drzew jabłoni. Referaty i doniesienia wygłoszone na XI ogólnokrajowym seminarium Grupy Roboczej „Mrozoodporność”: 131-135.

Wilkaniec B., Topolska E.,   Fifielski S. (1999):  Zachowanie się  mszyc (Homoptera,  Aphididae) na jabłoni w okresie jesieni. Streszczenia XXXIX Sesji Nauk. IOR: 115

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Zawieja M. (1999):  Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek zwójkówek występujących w  sadzie   jabłoniowym okolic Gostynia. Streszczenia XXXIX Sesji Nauk. IOR: 85.

Wilkaniec B., Ruszkowska M., Harrington R. (1998): Europejska sieć aspiratorów Johnstona w badaniach entomologicznych.  Streszczenia  XXXVIII  Sesji  Nauk IOR:   55.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1998): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw kwieciaka  jabłkowca   (Anthonomus pomorum L.)  w okolicach Poznania. Streszczenia XXXVIII Sesji Nauk.IOR: 112.

Wilkaniec B. (1998): Actual use of biological pest control on plants in Poland Mater. Międz. Spotk. Osiągnięcia realizacji Progr. Tempus: 63-77.

Wilkaniec B. (1997): Effect of rosy apple aphid, Dysaphis plantaginea (Pass.) feeding on the growth of apple-tree. Abstracts of Fith Inter. Symp. on Aphids: 83.

Wilkaniec B. (1997): Szkodniki szparaga i ich zwalczanie. IV Międz. Konf. Szparag.: 21-25.

Wilkaniec B. (1993): Aphids in peach  orchards  of  the  west  of  Poland. Proceedings  of 4th Inter. Symp. on Aphids. Critical Issues in aphid biology : 137-142.

Cierniewska B. (1976): Mszycarzowate w sadzie jabłoniowym. Mat. Jubil. Sesji Nauk. Wydz. Ogrodniczego: 70.

 

Powrót do PRACOWNICY