Dr hab. Piotr Zydlik

Przebieg pracy naukowej:

 • Rok 1993 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera ogrodnictwa nadanego przez Radę Wydziału Akademii Rolniczej w Umaniu;
 • Rok 1997 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych nadanego przez Radę Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu;
 • Rok 2009 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych nadanego przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zainteresowania i główne kierunki badawcze:

Głównymi kierunkami badan są m.in.:

 • Ocena wpływu antropogenicznych zmian środowiska na jakość produkcji sadowniczej w Polsce;
 • Rola i znaczenie proekologicznych metody produkcji w sadownictwie
 • Problematyka zmęczenia gleby w intensywnych uprawach sadowniczych

Ponadto:

 • Współudział oraz doradztwo w zakresie w przygotowaniu raportów oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • Realizacja szkoleń dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz przedsiębiorców w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie środowiska.

 

Członkostwo i pełnione funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, sekcja poznańska;
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Ogrodniczego (lata 2002,2003,2004);
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
 • Członek Rektorskiej komisji ds. nagród (lata 2008-11)
 • Członek zespołu ds. zapobiegania i wykrywania plagiatów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (od 2013 r.)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. stypendiów doktoranckich na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (od  2013 r.)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Staże i wyprawy naukowe:

 • Rok 1996 – Uczestniczenie w pracach laboratorium in-vitro nad rozmarzaniem niektórych gatunków roślin sadowniczych. Instytut Sadownictwa w Rzymie.
 • Rok 1997 – Ocena odporności na mróz wybranych gatunków roślin ozdobnych na Wydziale Ogrodnictwa Uniwersytu w Madrycie.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Rok 2001 – zespołowa Nagroda Rektora II st. za publikacje naukowe wykonane w ramach polsko-niemieckiego programu badawczego „Odra – Baltic Sea Interactions”
 • Rok 2003 – zespołowa Nagroda Rektora II st. za wydanie anglojęczycznej monografii „Restoration of carbon sequestrating capacity and biodiversity in abandoned grassland on peatland in Poland”

 

Dorobek naukowy:

 • Oryginalne prace twórcze

Zydlik Z., Zydlik P., Kleiber T. (2019): The effect of the mycorrhization on the content of macroelements in the soil and leaves of blueberry cultivated after replantation. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (4): 345–350.

Nowacki J., Wąsala R., Zydlik P. (2018): Noctuid moths of xerothermic habitats in the Chorna Hora Botanical Reserve in Transcarpathia (Ukraine) (Lepidoptera: Nolidae, Erebidae, Noctuidae). SHILAP Revista de Repidopterologia, 46 (184): 593-614

Zydlik, Z., Zydlik P. (2016): Wpływ doglebowych preparatów mikrobiologicznych na wybrane właściwości gleby oraz jej aktywność enzymatyczną w warunkach replantacji. Nauka Przyr. Technol., 10, 3, #32. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.32

Zydlik P., Zydlik, Z. (2016): Sadownicze uprawy ekologiczne w Polsce – dynamika zmian oraz perspektywy rozwoju. Nauka Przyr. Technol., 10, 2, #25. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.25

Lewandowski P., Zydlik P. (2016): The use of eco-development programs for the assessment of environmental changes and the effectiveness of pro-ecological actions of local government administration at municipal level. Economic and Environmental Studies, 2: 303-317.

Zydlik P., Zydlik Z. (2016): The influence of effective microorganisms on the occurrence of fungal diseases, growth and the quality of strawberry fruits. Bulg. J. Agric. Sci., 22:408-414 

Zydlik Z., Pacholak E., Rutkowski K., Styla K., Zydlik P. (2016): The influence of a mycorrhizal vaccine on the biochemical properties of soil in the plantation of blueberry. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 61-66, (Impact Factor – 0.327)

Zydlik Z., Zydlik P. (2013): The effect of microbiological products on soil properties in the conditions of replant disease. Zemdirbyste-Agriculture. Vol. 100. Nr 1: 19-24. (Impact Factor – 0.327, pkt. 20).

Zydlik P., Zydlik Z. (2008): Effect of biological Effective Microorganisms (EM) preparations on pH and some physico-chemical properties of soil and on the vegetative growth of apple-tree rootstocks. Nauka Przyr. Technol. t. 1, 2.

Zydlik Z., Zydlik P. (2008): Effect of soil fatigue on frost resistance of one-year old apple-tree shoots, Topaz cultivar. Acta Sci. Pol., Horturum Cultus 7(2): 83-88.

Zydlik P. (2008): Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w zwalczaniu niektórych chorób roślin sadowniczych. Nauka Przyr. Technol. t. 2, 1.

Zydlik P., SOBKOWIAK J. (2006): Pesticide residue in selected frutis produced in Poland Pesticidu Atliekas Polija Razotos Auglos, Agronomijas Vestis (Larvian Journal of Agronomy), No. 9, LLU, 2006, 177-181.

Zydlik P. (2003): Zawartość kadmu i ołowiu w jabłkach w głównych rejonach sadowniczych Polski. Horticulturae, supl. 2003/1: 471-473.

Zydlik P. (2003): Localization of main fruit growing regions against the background of ecologically threatened areas. Electronic J. Pol. Agriculture Uni. Horticulture, AR Lublin.

Gruca Z., Hołubowicz T., Iwaniszyniec P. (2003): Wyniki 10-letnich obserwacji nad wpływem podkładek pigwy na wzrost i plonowanie trzech odmian grusz. Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk. Leśn. PTPN 95: 273-280.

Iwaniszyniec P. (2000): Zanieczyszczenia środowiska naturalnego w głównych rejonach sadowniczych Polski. Roczn. AR Poznań, CCCXXIII, Ogrodn. 31, cz. 2: 81-86.

Iwaniszyniec P. (2000): Level of soil pollution by heavy metals in selected orchards of Wielkopolska. Acta Agroph. 51: 77-84.

Ilnicki P., Iwaniszyniec P., Korol R. (2000): Stickstoff und Phosphorfrachten in der Oder und ihren Nebenflüssen. Z. Kulturtech. Landentwicklung, 41: 211-217.

Ilnicki P., Iwaniszyniec P., Korol R. (2000): Emission share of point and non point sources in the nitrogen load of rive Warta by different yearly discharge. In: Scientific Basis to Migrate the Nutrient Dispersion into the Environment. IMUZ Falenty: 198-208.

Ilnicki P., Iwaniszyniec P. (1999): Zależność ładunku azotu odprowadzanego w wodach Odry, Warty i Noteci od ich przepływów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, IOŚ Warszawa 18: 289-298

Iwaniszyniec P. (1998): Frost resistance of one-year-old shoots on the trees of three pear cultivars. Folia Hort. 10/2: 63-72.

Iwaniszyniec P., Hołubowicz T. (1998): Wpływ podkładek pigwy na plonowanie grusz w pierwszych pięciu latach po posadzeniu. Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśnych PTPN 85:105-113.

Iwaniszyniec P. (1998): Wzrost, plonowanie i mrozoodporność drzew w intensywnym sadzie gruszowym. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 57: 439-443.

 

 • Książki i monografie

Lewandowski P., Zydlik P. (2015): Funkcjonowanie przepisów o dostępie do informacji o środowisku w praktyce na przykładzie gmin powiatów poznańskiego i wągrowieckiego. W: Chmielewski J., Wojciechowska M. (red.). Praca środowisko edukacja – wzajemne korelacje. IOŚ, Warszawa, ss. 155-164 (ISBN 8385805761)

Zydlik. Z, Zydlik P. (2015): Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w uprawie truskawki. Cz. I. Plonowanie oraz jakość owoców. W: Brodny J. (red.). Agrotechnika roślin uprawnych, Monografia Naukowa Instytutu Nauk Ekonomiczno-Technicznych w Legnicy, ss. 122-129 (ISBN 978-83-943861-1-5)

Zydlik P., Zydlik Z. (2015): Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w uprawie truskawki. Cz. II. Podatność na choroby grzybowe. W: Brodny J. (red.) Agrotechnika roślin uprawnych, Monografia Naukowa Instytutu Nauk Ekonomiczno-Technicznych w Legnicy, ss. 130-137 (ISBN978-83-943861-1-5)

Zydlik P. (2006): Wpływ stanu środowiska na zawartość zanieczyszczeń w jabłkach w głównych regionach sadowniczych Polski. Rozpór. Nauk. 375. AR w Poznaniu.

Ilnicki P., Iwaniszyniec P. (2002): Emission of greenhouse gases (GHG) from peatland. Monografia – Restoration of Carbon Sequestration Capacity and Biodiversity in Abandoned Grassland on Peatland in Poland. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu: 19-55

Ilnicki P., Iwaniszyniec P. (2001): Przemieszczanie ładunku fosforu ogólnego w wodach rzeki Warty w latach 1996-1998. Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia IOŚ Warszawa 1: 137-143.

Hołubowicz T., Iwaniszyniec P. (1997): The influence of quince rootstocks (Cydonia Vulgaris L.) on frost resistance of three pear cultivars. Crop development for cool and wet European climate. IHAR Radzików: 221-224.

 

 • Komunikaty i doniesienia naukowe:

Zydlik Z., Zydlik P. (2017): Wpływ preparatów biologicznych na wzrost truskawek uprawianych na glebie zmęczonej. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ziemia Roślina Człowiek organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych oraz UP w Krakowie w dniach 20-21.09.2017 roku, s. 131

Zydlik Z., Zydlik P. (2011): Effect of microbiological preparation on selected biological properties of soil in replantation disease conditions. International Sci. Conference Climate change: Agro-and forest systems sustainability. 21-22.06.2011. Babtai Lithuania: 80

Zydlik P. (2011): Ocena oddziaływania na środowisko jako podstawowe narzędzie zarządzania ochroną środowiska. VII Ogólnopolska Konf. Szkol. Nowe prawo ochrony środowiska. 27-28.01.2011. Poznań: 153-158.

Zydlik P. (2009): Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Mat. Ogołn. Konf. Szkol. Nowe Prawo Ochrony Środowiska: 21-27. Obrys. Poznań.

Zydlik P. (2005): Ocena zagrożenia występowania uszkodzeń mrozowych w głównych regionach uprawy jabłoni w zależności od zawartości wybranych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Referaty i doniesienia zaakceptowane XIV ogólnopolskiego seminarium Sekcji Mrozoodporność. 17-18.05.2005 r. Kórnik: 71-76.

Ilnicki P., Iwaniszyniec P., Korol R. (2000): Emission Share of point and non point sources in the nitrogen load of rive Warta by different yearly discharge. In: Scientific Basis to Migrate the Nutrient Dispersion into the Environment. IMUZ Falenty: 198-208.

Iwaniszyniec P., Hołubowicz T. (1997): Wpływ trzech podkładek pigwy na wzrost i plonowanie trzech odmian grusz. Materiały II Ogólnopolskiego Seminarium pracowników katedr sadownictwa i Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Współczesne trendy w agrotechnice sadów. Lublin: 131-133.

Iwaniszyniec P., Hołubowicz T. (1997): Porównanie wyników oceny wytrzymałości na mróz jednorocznych pędów gruszy trzema metodami: różnicową analizą termiczną, testem przeżyciowym i metodą konduktometryczną,. Referaty i doniesienia X Ogólnokrajowego Seminarium Grupy Roboczej Mrozoodporność. Poznań: 97 – 105.

Iwaniszyniec P. (1996): Efekty prowadzenia pasowo – rzędowego sadu gruszowego w ściółce z trocin. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum – Nowe Rośliny i Technologie w Ogrodnictwie. Poznań: 159-161.

Iwaniszyniec P. (1995): Wpływ trzech podkładek pigwy na wzrost i mrozoodporność trzech odmian grusz w pierwszych latach po posadzeniu. Wykłady i doniesienia I Ogólnopolskiego Seminarium- Postęp w Intensyfikacji Upraw Sadowniczych. Poznań, Przybroda: 154-160.

Iwaniszyniec P. (1995): Wpływ odmiany i podkładki na wytrzymałość na mróz jednorocznych pędów gruszy. Referaty i doniesienia IX ogólnokrajowego seminarium Grupy Roboczej Mrozoodporność. Poznań: 129 – 135.

 

 • Prace popularno-naukowe

 

Zydlik P. (2017): Rola roślin fitosanitarnych w zmęczeniu gleby. Sadivnuctvo po ukraińsku, 4:7

Wieczorek R., Zydlik P. (2016): Produkcja materiału szkółkarskiego w Polsce. Dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju. Sadivnuctvo po ukraińsku.

Zydlik Z., Zydlik P. (2008): Preparaty biologiczne w uprawie truskawek. Sad Nowoczesny, 11: 30-31.

Zydlik P. (2015): Grusza w Polsce. Sadivnuctvo po ukraińsku, 5: 22-26 (ukr.)

Zydlik P. (2015): Ekologiczne sadownictwo w Polsce. Sadivnuctvo po ukraińsku, 6: 26-26 (ukr.)

Zydlik P., Zydlik Z. (2016): Produkcja jabłek na Ukrainie. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Miesięcznik Praktycznego sadownictwa SAD, 2: 88-90.

Zydlik P. (2016): Rośliny fitosanitarne w uprawie truskawki. Truskawka, malina, jagody, 11-12: 12-13

Zydlik P., Zydlik Z. (2016): Preparaty pochodzenia naturalnego w uprawie truskawki. Jagodnik I-II 2016

Zydlik P. (2007): Sadownictwo na Ukrainie i w Polsce – wybrane aspekty. Nauka Przyroda Technologie, Ogrodnictwo, t.1, z.1, AR Poznań,2007.

Zydlik P. (2007): Dostęp do informacji o środowisku w praktyce. Przegląd komunalny nr 2.

Iwaniszyniec P., Hołubowicz T. (1998): Współzależność między typami podkładek pigwy a wzrostem i plonowaniem grusz. Sad Nowoczesny 7: 20-21.

Iwaniszyniec P. (1998): Wytrzymałość na mróz grusz. Sad Nowoczesny 8: 10-12.

Iwaniszyniec P. (1995): Perspektyvni napriamku zakhustu sadu vid shkidnukiv ta khvorib. (Ukr.) Novuny Sadivnuctva 2-3: 15-17.

Iwaniszyniec P. (1994): Siogodni na polskiomu rynku dominuje Idered, a shcho dali? (Ukr.). Novuny Sadivnyctva 3: 31-32.

Iwaniszyniec P., Hołubowicz T. (1994): Korenevlasni dereva – odyn iż zasobiv pidvushchennia produktyvnosti nasadzhen’ vushni. (Ukr.) Novuny Sadivnyctva 4: 4-6.

Hołubowicz T., Bojar K., Iwaniszyniec P. (1994): Wytrzymałość na mróz trzech typów pigwy (Cydonia oblonga Mill) w latach 1989 – 1993. Szkółkarstwo. Numer specjalny: 5.

Powrót do PRACOWNICY