Dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka, prof. UPP

H_Piekarska-Boniecka

Przebieg pracy naukowej:

 • 1979 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera zootechniki na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Poznaniu,
 • 1989 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych nadanego przez Radę Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu,
 • 2006 rok – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych nadanego przez Radę Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

 

Zainteresowania i główne kierunki badawcze:

 • Entomologia stosowana – badania ekologiczne, faunistyczne i bionomiczne dotyczące wybranych szkodników roślin żerujących w uprawach sadowniczych; czynniki biotyczne regulujące ich liczebność.
 • Hymenopterologia – parazytoidy z rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrita) ze szczególnym uwzględnieniem podrodzin Pimplinae, Poemeniinae, Rhyssinae i Diacritinae; badania faunistyczno-ekologiczne tej grupy owadów występujących w agrocenozach, urbanocenozach i biocenozach leśnych.

 

Członkostwo i pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału Ogrodniczego w latach 1990-1993 i od 2006 roku członek Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów w latach 1990-1993,
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Warunków Pracy w latach 1990-1993,
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich przez Studentów – 1996,
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2003-2005 i w roku 2008,
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich ze specjalnego funduszu nagród w 2008 roku,
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w latach 2009-2012,
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Zmian w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w 2012 roku,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego od 1982 roku,
 • V-ce Przewodnicząca Sekcji Hymenopterologicznej PTE od 2008 roku,
 • Członek Komisji Rewizyjnej PTE od 2013 roku,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych od 2006 roku.

 

Staże i wyprawy naukowe:

 • 1985  – staż naukowy w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1985 – Nagroda Rektora AR za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami,
 • 1987 – Nagroda Rektora AR za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami,
 • 1989 – Nagroda  Rektora AR za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami,
 • 1999 – Nagroda Rektora AR za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne,
 • 2010 – Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami,
 • 2010 – Srebrny Krzyż za Długoletnią Służbę,
 • 2011 – Nagroda Rektora UP za redakcję i autorstwo podręcznika oraz publikacje,
 • 2013 – Nagroda Rektora UP za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami.

 

Dorobek naukowy:

 • Oryginalne prace twórcze

Piekarska-Boniecka H., Mazur R., Wagner A., Trzciński P. (2015): Selected elements of cultural landscape structure in Wielkopolska region of Poland as habitats for the parasitoid hymenoptera Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). Insect Conserv. Diver. 8(1), 54-70.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H., Rzańska M. (2014): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące na terenach zieleni miejskiej na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prog. Plant Prot. 54(3), 326-333.

Olszewski P., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. (2013): Nysson distinguendus Chevrier, 1867 (Hymenoptera, Crabronidae) a new species to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica, 56, 1: 43-46.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2013): Spasożytowanie populacji zwójki różóweczki [Archips rosana (L.)] w sadach jabłoniowychz integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 53, 1: 117-120.

Olszewski P., Wiśniowski B., Kostro-Ambroziak A., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. (2013): Psenulus meridionalis Beaumont, 1937 – the first record from Poland (Hymenoptera: Crabronidae). Frag. Faunist.

Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. (2013): Social wasp communities (Hymenoptera; Polistinae, Vespinae) in agricultural landscape of Poland. Eur. J. Entomol.

Boniecki P., Piekarska-Boniecka H., Świerczyński K., Koszela K., Zaborowicz M., Przybył J. (2013): Detection of the wheat weevil based on x-ray image of damaged wheat kernels. J. Stored Prod. Res.

Boniecki P., Piekarska-Boniecka H., Weres J., Koszela K., Nowakowski K., Kujawa S., Majewski A., Raba B. (2013): Neural identification of selected apple pests.  Comput. Electron. Agric.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2013): Parasitizing of rose tortrix moth population [Archips rosana (L.)] in apple orchards with integrated plant protection in Wielkopolska. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 53, 1: 117-120.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2013): Dynamics of predatory Syrphidae in the apple orchard and neighbouring shrubberies. J. Plant Prot. Res., 53,2: 119-123.

Piekarska-Boniecka H., Siatkowski I., Trzciński P. (2013): The occurrence frequency of Syrphidae (Diptera) species in apple orchards and on their edges. Acta Sci. Pol., Hort. Cultus, 12, 5: 143-154.

Bąkowski M., Piekarska-Boniecka H., Dolańska-Niedbała E. (2013): Monitoring of the pest Synanthedon myopaeformis and its parasitoid Liotryphon crassiseta in apple orchards of yellow pan traps. J. Insect Sci., 13,4.  

Pilarski K., Boniecki P., Slosarz P., Dach J., Piekarska-Boniecka H., Koszela K. (2012): Classification of chore orchard pest jusing the self-organizing feature maps neural network. Afr. J. Agric. Res., 7, 47: 6357-6362.

Piekarska-Boniecka H., Siatkowski I., Ratyńska H. (2012): The analysis of similarities between agricultural landscape structural units on the basis of flora and parasite entomofauna. Nauka Przyr. Technol., 6, 4, # 69.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2012): Fauna bzygowatych (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 52, 4: 975-981.

Boniecki P., Dach J., Pilarski K., Piekarska-Boniecka H. (2012): Artificial neural networks for modeling ammonia emissions released from sewage sludge composting. Atmos. Environ., 57: 49-54.

Piekarska-Boniecka H., Siatkowski I., Szabelska A. (2011): The usefulness of similarity coefficients in the comparison of biocenosis structural units. Nauka Przyr. Technol., 5, 6, # 111.

Trzciński P., Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H. (2011): Wpływ otoczenia sadu jabłoniowego na występowanie drapieżnego gatunku Episyrphus balteatus (Deg.) (Diptera, Syrphidae. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 51, 4: 1792-1796.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2011): Dynamika pojawu parazytoidów Liotryphon Ashmead, 1900 (Hymenoptera: Pimplinae) regulujących liczebność przeziernika Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) (Lepidoptera: Sesiidae) w sadach okolic Poznania. Wiad. entomol., 30, 4: 223-228.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2010): Dynamika liczebności przeziernika jabłoniowa (Synanthedon myopaeformis (Brah.)) – masowo występującego szkodnika w sadach okolic Poznania. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 50, 1: 103-106.

Piekarska-Boniecka H., Siatkowski I., Ratyńska H. (2010): The influence of agricultural landscape structure on the flora and communities of parasitoids in statistical terms. Pol. Pismo entomol., 79, 4: 353-365.

Piekarska-Boniecka H., Siatkowski I., Zyprych J. (2010): Comparison of the collecting of the parasitoids belonging to the Pimplinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae). Pol. Pismo entomol., 79, 3: 283-290.

Piekarska-Boniecka H., Siatkowski I., Zyprych J. (2010): Model for bionomy of privet sawfly (Macrophya punctumalbum L.) (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta Sci. Pol., Hort. Cultus, 9, 3: 161-166.

Piekarska-Boniecka H., Ratajczak J., Dolańska-Niedbała E. (2009): Parasitic wasps of the Pimplinae, Poemeniinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) subfamilies at Kórnik Arboretum. Folia Hort., 21, 1: 119-127.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2009): Występowanie bzyga prążkowanego Episyrphus balteatus (Deg.) (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i ich otoczeniu. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 49, 4: 1987-1990.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Wilkaniec A., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Stopień zasiedlenia dendroflory Parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 49, 1: 91-94.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Dolańska-Niedbała E. (2009): Parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 49, 2: 874-877.

Boniecki P., Piekarska-Boniecka H., Nowakowski K. (2009): Neuronowa identyfikacja wybranych owadów z wykorzystaniem komputerowych technik analizy obrazu. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 54, 2: 24-27. (J. Res. Appl. Agric. Eng.)

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Dolańska-Niedbała E. (2008): Parasitic wasps of the Pimplinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae) of agricultural landscape refugium habitats in central Wielkopolska. Acta Sci. Pol., Hort. Cultus, 7, 4: 23-30.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Dolańska-Niedbała E. (2008): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae (hymenoptera, Apocrita) ograniczające liczebność zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) w wybranych sadach Wielkopolski. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 48, 4: 1319-1322.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H.  (2008): Nowy gatunek mszycy zasiedlający Prunus cerasifera Ehrh. w Wielkopolsce. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 48, 1: 155-157.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2008): Selected insect groups of shrubbery complexes of „Biedrusko” Protected Landscape. Part II: Parasitic wasps of Pimplinae and poemeniinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae). Pol. Pismo entomol., 77,2: 109-124.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Piekarska-Boniecka H. (2008): Selected insect groups of shrubbery complexes of „Biedrusko” Protected Landscape. Part I: Aphids (Hemiptera: Aphidoidea). Pol. Pismo entomol., 77,2: 93-107.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2008): Aphid infestation of decorative perennials. Acta Sci. Pol., Hort. Cultus, 7, 1: 13-19.

Piekarska-Boniecka H., Kadłubowski W., Siatkowski I. (2008): A study of bionomy of the privet sawfly (Macrophya punctumalbum (L.)) (Hymenoptera, Tenthredinidae) – a pest of park plants. Acta Sci. Pol., Hort. Cultus, 7, 1: 3-11.

Boniecki P., Piekarska-Boniecka H. (2007): Neutronowa identyfikacja wybranych szkodników zbóż w oparciu o informację zawarta w postaci dwuwymiarowych obrazów. J. Res. Appl. Agric. Eng., 52, 1: 30-36.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2006): Pimplinae, Diacritinae, Poemeniinae and Rhyssinae parasitoid subfamilies (Hymenoptera, Ichneumonidae ) of refugium habitats in agricultural landscape of central Wielkopolska. Rocz. AR Pozn. 379, Ogrodn. 40: 33-41.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich otoczeniu.  Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 46, 2: 498-502.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archip. rosana (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym w Tarkowie w okolic Inowrocławia. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 46, 2: 495-497.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2006): Badania wstępne nad różnorodnością gatunkową mszyc (Hemiptera: Aphidodea) środowisk ostojowych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol., 25, Supl. 2: 201-211.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P. (2005): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) w środowisku sadowniczym okolic Śremu. Progress in Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 45, 2: 986-987.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2005): Mszyce jako stały element entomofauny zieleni parkowej Poznania. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 45, 1: 516-523.

Boniecki P., Piekarska-Boniecka H. (2004): The SOFN Neural Network in the process of identification of selected orchard pests. J. Res. Appl. Agric. Eng., 49, 4: 5-9.

Boniecki P., Piekarska-Boniecka H. (2004): Neuronowa identyfikacja wybranych szkodników drzew owocowych w oparciu o cyfrowe techniki analizy obrazu. J. Res. Appl. Agric. Eng., 49, 3: 25-29.

Piekarska-Boniecka H. (2004): Pimplinae, Diacritinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumoninae) terenów zieleni miasta Poznania. W: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. P. Indykiewicz, T. Barczak (red.). Wyd. LOGO, Bydgoszcz: 179-186.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Kórnika. Progress in Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 44, 2: 1017-1019.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Rozwój pokoleń jesiennych mszyc na śliwie i brzoskwini. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 44, 2: 1212-1215.

Piekarska-Boniecka H. (2004): Natural control of rose tortix moth (Archips rosanus (L.)) occurring in an apple orchard in Rosnowo. Rocz. AR Pozn. 360, Ogrodn. 38: 119-122.

Piekarska-Boniecka H. (2003): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring a fruit-growing environment of Poznań region. Part 4. Rocz. AR Pozn. 348, Ogrodn. 36: 65-72.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Rozwój pokoleń jesiennych mszycy różano-szczeciowej (Macrosiphum rosae L.). Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 43, 2: 1035-1037.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B., Szotkiewicz S. (2003): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym okolic Inowrocławia. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 43, 2: 856-858.

Piekarska-Boniecka H., Suder-Byttner A. (2002): Pimplinae, Diacritinae and Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae ) occurring in a fruit-growing environment in Przybroda. J. Plant Prot. Res., 42, 3: 221-227.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w środowisku sadowniczym okolic Poznania. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 42, 1: 223-227.

Piekarska-Boniecka H. (2001): Pimplinae and Rhyssinae  (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in refuge habitats of an agricultural landscape of Poznań environs. Rocz. AR Pozn. 339, Ogrodn. 34: 51-57.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2001): Pimplinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in refuge habitats of an agricultural landscape of Poznań environs. Rocz. AR Pozn. 339, Ogrodn. 34: 59-65.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2001): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea Pass) na wielkość owoców jabłoni odmian Primula. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 41, 2:467-469.

Piekarska-Boniecka H. (2000): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej na porzeczce czarnej w okolicach Poznania. Rocz. AR Pozn. 327, Ogrodn. 32: 17-21

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Mszyce zbożowe środowisk ostojowych krajobrazu rolniczego Wielkopolski. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 40, 2:558-560.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2000): Zasiedlenie dwóch odmian jabłoni przez mszycę jabłoniowo-babkową (Dysaphis plantaginea Pass.). Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 40, 2:561-563.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Suder A. (1999): Aphids (Homoptera) of refuge habitats in the agricultural landscape of Wielkopolska. Aphids and Other Homopterous Insect, 7:118-123.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Zawieja M. (1999): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek zwójkówek występujących w sadzie jabłoniowym okolic Gostynia. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 39, 2:452-454.

Piekarska-Boniecka H. (1999): Pimplinae i Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybranych środowisk krajobrazu rolniczego okolic Poznania. Część 1. Wiad. entomol., 18, 2:77-84.

Piekarska-Boniecka H. (1999): Naturalna regulacja kwieciaka jabłkowca (Anthonomus pomorum (L.)) przez parazytoidy z rodziny Ichneumonidae w okolicach Poznania. Rocz. AR Pozn. 288, Ogrodn. 24:47-51.

Piekarska-Boniecka H. (1998): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w środowisku sadowniczym okolic Poznania. Część 3. Rocz. AR Pozn. 301, Ogrodn. 26:91-96.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1998): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw kwieciaka jabłkowca (Anthonomus pomorum L.) w okolicach Poznania. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 38, 2:448-450.

Tian M., Piekarska-Boniecka H. (1998): The effects of ichneumonids (Hymenoptera) and other parasitoids on the rose leafroller, Archips rosanus (L.) (Lepidoptera: Tortricidae), from black currant. Rocz. AR Pozn. 301, Ogrodn. 26:79-89.

Piekarska-Boniecka H. (1997): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w środowisku sadowniczym okolic Poznania. Część 2. Rocz. AR Pozn. 296, Ogrodn. 25:55-64.

Piekarska-Boniecka H. (1996): Zwójkówki (Lepidoptera, Tortricidae) i ich parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae), występujące na plantacjach porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w okolicach Poznania. Wiad. entomol.,15, 4:241-247.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (1996): Mszyce zasiedlające klon zwyczajny (Acer plantanoides L.) w warunkach miejskich. Rocz. AR Pozn. 288, Ogrodn. 24:91-99.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1996): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w środowisku sadowniczym okolic Poznania. Część I. Rocz. AR Pozn. 288, Ogrodn. 24:53-61.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1996): Naturalna regulacja zwójkówek (Lepidoptera, Tortricidae), występujących na porzeczce czarnej w okolicach Poznania. Prog. Plant Protec. / Post. Ochr. Rośl., 36, 2:82-84.

Piekarska-Boniecka H. (1994): Przyczynek do poznania zwójkówek (Lepidoptera, Tortricidae) i ich parazytoidów (Hymenoptera, Ichneumonidae), występujących na porzeczce czerwonej w okolicach Poznania. Wiad. entomol., 13, 3: 185-190.

Piekarska-Boniecka H., Sawoniewicz J. (1994): Przyczynek do poznania Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujących w basenie dolnym Biebrzy. Wiad. entomol., 13, 1: 41-53.

Piekarska-Boniecka H. (1992): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumondae) in the collection of the Museum of the Enviroument (Research Center of Agricultural and Forest Enviroument, Polish Academy of Sciences) in Poznań. Rocz. Muzeum Górnośl. Bytom – Entomol., 3: 71-79.

Piekarska-Boniecka H. (1991): Wybrane zagadnienia z bionomii gąsienicznika Itoplectis maculator (Fabr.) (Hymenoptera, Ichneumonidae). Wiad. entomol., 10, 4:227-232.

Piekarska H., Strzykała-Trybuła E., Boniecki P. (1991): Studia nad rozwojem preimaginalnym gąsienicznika Itoplectis maculator (Fabr.) (Hymenoptera, Ichneumonidae). Cz.II. Długość rozwoju. Rocz. AR Pozn. 225, Ogrodn. 19: 101-105.

Piekarska H. (1991): Studia nad rozwojem preimaginalnym gąsienicznika Itoplectis maculator (Fabr.) (Hymenoptera, Ichneumonidae). Cz.I. Morfologia stadiów preimaginalnych. Rocz. AR Pozn. 225, Ogrodn. 19: 93-100.

Piekarska H., Kuśmierczak B. (1990): Przyczynek do poznania fauny gąsieniczników (Hymenoptera, Ichneumonidae) pasożytujących na zwójkówkach „liściowych” jabłoni w sadach okolic Poznania. Rocz. AR Pozn. 217, Ogrodn. 18: 53-64.

Piekarska H. (1989): Gąsieniczniki (Hymenoptera, Ichneumonidae) pasożytujące na zwójkówkach „liściowych” jabłoni w sadach okolic Poznania. Rocz. AR Pozn. 202, Ogrodn. 17: 153-162.

Piekarska H. (1988): Gąsieniczniki z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) pasożytujące na poczwarkach Galleria mellonella L. (Lepidoptera, Pyralidae) wprowadzonych do sadu. Rocz. AR Pozn. 180, Ogrodn. 16: 143-150.

Sawoniewicz J., Piekarska H. (1987): Ichneumonidae (Hymenoptera) w zbiorach Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Rocz. Nauk Rol., s. E, 17, 2: 189-224.

Kadłubowski W., Piekarska H. (1986): Materiały do znajomości męczelkowatych (Hymenoptera, Braconidae) pasożytujących na zwójkówkach liściowych jabłoni w sadach okolic Poznania. Rocz. AR Pozn. 165, Ogrodn. 13: 63-68.

Kadłubowski W., Piekarska H. (1984): Materiały do znajomości fauny gąsieniczników Ichneumonoidea (Hymenoptera, Parasitica), występujących w sadach jabłoniowych okolic Poznania. Rocz. Nauk Rol., s. E, 14, 1-2: 47-71.

 

 • Książki i monografie
 • Podręczniki

Wilkaniec B., Bunalski M., Burdajewicz S., Kubasik W., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2012): Entomologia stosowana. Wydawnictwo UP w Poznaniu,  255 ss.

Bunalski M., Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2010): Entomologia, entomologia szczegółowa 2. PWRiL, 388 ss.

Bunalski M., Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2009): Entomologia, entomologia ogólna 1. PWRiL, 280 ss.

Wilkaniec B., Bunalski M., Burdajewicz S., Kubasik W., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Entomologia stosowana. Wydawnictwo UP w Poznaniu, 257 ss.

Wilkaniec B., Bunalski M., Burdajewicz S., Kubasik W., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2006): Entomologia stosowana. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 257 ss.

Wilkaniec B., Burdajewicz S., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Bunalski M., Kubasik W. (2002): Entomologia stosowana. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 246 ss.

Wilkaniec B., Burdajewicz S., Nowacka W., Nowacki J., Piekarska-Boniecka H., Bunalski M. (1998): Entomologia stosowana. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 233 ss.

 

 • Monografie

Piekarska-Boniecka H. (2005): Dynamika zgrupowań Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) w krajobrazie rolniczym środkowej Wielkopolski. Rocz. AR w Poznaniu, Rozp. Nauk., 366: 204 ss.

 

 • Komunikaty i doniesienia naukowe

Boniecki P., Koszela K., Piekarska-Boniecka H., Nowakowski K., Przybył J., Zaborowicz M., Raba B., Dach J. (2013): Identification of selected apple pests, based on selected graphical parameters. 5th International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2013), Pekin, April 21-22, 2013, 8878, 88782S: 1-7

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2013): Spasożytowanie populacji zwójki różóweczki [Archips  rosana (L.)] w sadach jabłoniowych z integrowaną ochrona roślin. 53 Sesja Naukowa IOR – PIB, Streszczenia, Poznań, 7-8 lutego 2013: 134-135.

Piekarska-Boniecka H., Dolańska-Niedbała E. (2012): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. XIX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 14-15 V 2012: 5-6.

Pawlikowski T., Olszewski P., Piekarska-Boniecka H. (2011): Zespoły os społecznych (Hymenoptera: Vespidae) w krajobrazie kulturowym Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolic. XVIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Toruń-Ojców, 9-11 V 2011: 6-7.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H. (2011): Pasożytnicze błonkówki  z rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrtita) występujące w zieleni miejskiej Poznania. XVIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Toruń-Ojców, 9-11 V 2011: 3-4.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H. (2010): Liotryphon crassiseta (Thoms.) (Ichnumonidae, Pimplinae) – parazytoid masowo występujący w sadach jabłoniowych okolic Poznania. XVII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 10-11 V 2010: 3.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2010): Dynamika liczebności przeziernika jabłoniowa (Synanthedon myopaeformis (Brah.)) – masowo występującego szkodnika w sadach okolic Poznania. 50 Sesja Naukowa IOR – PIB, Streszczenia, Poznań, 4-5 lutego 2010: 334-335.

Dolańska-Niedbała E., Piekarska-Boniecka H. (2009): Parazytoidy z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w sadzie jabłoniowym okolic Poznania. XVI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 11-12 V 2009: 3.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2009): Występowanie bzyga prążkowanego Episyrphus balteatus (Deg.) (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i ich otoczeniu. 49 Sesja Naukowa IOR – PIB, Streszczenia, Poznań, 19-20 lutego 2009: 422.

Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec B., Wilkaniec A., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2009): Stopień zasiedlenia dendroflory Parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce. 49 Sesja Naukowa IOR – PIB, Streszczenia, Poznań, 19-20 lutego 2009: 390-391.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Dolańska-Niedbała E. (2009): Parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. 49 Sesja Naukowa IOR – PIB, Streszczenia, Poznań, 19-20 lutego 2009: 389-390.

Piekarska-Boniecka H. 2008 (2009): Sprawozdanie z XV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Ojców, 12-13 maja 2008, Wiad. entomol. 28, 3: 187-189.

Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B., Dolańska-Niedbała E. (2008): Pimplinae i Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybranych zbiorowisk łąkowych Wielkopolski. XV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 12-13 V 2008: 16-17.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Dolańska-Niedbała E. (2008): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae (hymenoptera, Apocrita) ograniczające liczebność zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) w wybranych sadach Wielkopolski. XLVIII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 31.0I-1.II 2008: 359-360.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2008): Nowy gatunek mszycy zasiedlający Prunus cerasifera Ehrh. w Wielkopolsce. XLVIII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 31.0I-1.II 2008: 346-347.

Piekarska-Boniecka H., Ratajczak J. (2007): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w Arboretum Kórnickim. XIV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 11-12 VI 2007:

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2007): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrita) regulujące liczebność zwójki różóweczki (Archip. rosana (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Wronek. XLVII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 15-16 II 2007: 277-278.

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (2006): Różnorodność gatunkowa mszyc środowisk ostojowych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Ochrona owadów w Polsce, PTE, Materiały konferencyjne, Zwierzyniec, 3-5 lipca 2006: 48.

Piekarska-Boniecka H. (2006): Dynamika zgrupowań Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujących w środowiskach ostojowych krajobrazu rolniczego środkowej Wielkopolski. XIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 5-6 VI 2006: 3-4.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Bzygowate (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną produkcją owoców i w ich otoczeniu. XLVI Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 16-17 II 2006: 275.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P.,  Borowiak-Sobkowiak B. (2006): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym w Tarkowie w okolicach Inowrocławia. XLVI Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 16-17 II 2006: 274.

Piekarska-Boniecka H. (2005): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosana (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Wronek. XII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 9-10 V 2005: 10-11.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P. (2005): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) w środowisku sadowniczym okolic Śremu. XLV Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 3-4 II 2005: 274-275.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2005): Mszyce jako stały element entomofauny zieleni parkowej Poznania. XLV Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 3-4 II 2005: 82-83.

Piekarska-Boniecka H. (2004): Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) wystepujące w zbiorowiskach zaroślowych na terenie poligonu w Biedrusku. XI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 10-11 V 2004: 11-12.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P.,  Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Rozwój pokoleń jesiennych mszyc na śliwie i brzoskwini. XLIV Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 12-13 II 2004:215-216.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2004): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadach jabłoniowych okolic Kórnika. XLIV Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 12-13 II 2004:216-217.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (2003): Pimplinae, Diacritinae, Poemeniinae i Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w środowiskach ostojowych krajobrazu rolniczego Wielkopolski. X Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 12-13 V 2003: 8-9.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B. (2003): Rozwój pokoleń jesiennych mszycy różano-szczeciowej (Macrosiphum rosae L.). XLIII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 13-14 II 2003:209.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Borowiak-Sobkowiak B., Szotkiewicz S. (2003): Naturalna regulacja liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym okolic Inowrocławia. XLIII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 13-14 II 2003:210

Piekarska-Boniecka H. (2002): Pimplinae, Diacritinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w środowisku sadowniczym w Przybrodzie. IX Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 6-7 V 2002: 11-12.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2002): Regulacja naturalna liczebności zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w środowisku sadowniczym okolic Poznania. XLII Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 7-8 II 2002: 61.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Trzciński P. (2001): Działalność naukowa pracowników Katedry Entomologii AR w Poznaniu. Cz.I. Badania z zakresu entomologii stosowanej. Materiały zjazdowe 44 Zjazdu PTE, Spała, 14-16 września 2001, Poznań 2001: 52-53.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Borowiak-Sobkowiak B. (2001): Wpływ żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) na wielkość owoców jabłoni odmiany Primula. XLI Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 8-9 II 2001: 117.

Piekarska-Boniecka H. (2001): Pimplinae i Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w środowisku sadowniczym w Przybrodzie. VIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 23-24 IV 2001: 4-5.

Piekarska-Boniecka H. (2001): Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek Cydia funebrana Treit. w okolicach Poznania. Wiad. Ent., 19, 3-4: 188.

Piekarska-Boniecka H. (2000): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek zwójki różóweczki (Archips rosanus (L.)) występującej w sadzie jabłoniowym w Rosnowie. VII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 8-10 V 2000: 9.

Trzciński P., Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (2000): Wybiórczość pokarmowa mszycy jabłoniowo-babkowej (Dysaphis plantaginea Pass.) w stosunku do dwóch parchoodpornych odmian jabłoni. XL Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 24-25 II 2000: 120.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Mszyce zbożowe siedlisk ostojowych krajobrazu rolniczego Wielkopolski. XL Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 24-25 II 2000: 119.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., Trzciński P., Zawieja M. (1999): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek zwójkówek występujących w sadzie jabłoniowym okolic Gostynia. XXXIX Sesja Naukowa IOR, Streszczenia, Poznań, 11-12 II 1999: 85.

Piekarska-Boniecka H. (1999): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw i poczwarek zwójkówek występujących na porzeczce czarnej w okolicach Poznania. VI Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE, Streszczenia, Ojców, 19-20. IV 1999: 16.

Tian M., Piekarska-Boniecka H. (1998): Parasitoids of Archips rosanus (L.) (Lepidoptera; Tortricidae) and their effectiveness on black currant in Poznan region of Poland. International Conference of Integrated Pest Management (IPM) – Theory and Practice, Developing Sustainable Agriculture, Guangzhou, China, June 15-20: 269.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1998): Parazytoidy z rodziny Ichneumonidae wyhodowane z larw kwieciaka jabłkowca (Anthonomus pomorum (L.)) w okolicach Poznania. XXXVIII Sesja IOR, Streszczenia, Poznań 12-13 II 1998: 112.

Piekarska-Boniecka H. (1991): Itoplectis maculator (Fabr.) (Hymenoptera, Ichneumonidae) – nadparazytoid w sadach okolic Poznania. Wiad. entomol., 10, 3: 189.

 

 • Prace popularno-naukowe

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Szkodniki produktów żywnościowych naszych mieszkań i przechowalni. Część IV. Poradnik Gospodarski, 3: 40.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Szkodniki produktów żywnościowych naszych mieszkać i przechowalni. Część III. Poradnik Gospodarski, 2: 15.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (2000): Szkodniki produktów żywnościowych naszych mieszkań i przechowalni. Część II. Poradnik Gospodarski, 1: 26.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (1999): Szkodniki produktów żywnościowych naszych mieszkań i przechowalni. Część I. Poradnik Gospodarski, 12: 20.

Trzciński P., Piekarska-Boniecka H. (1999): Miodówki – pospolite szkodniki jabłoni i grusz. Poradnik Gospodarski, 4: 58.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. (1999): Owocówki – szkodniki jabłoni i śliw.Poradnik Gospodarski, 5: 32

Piekarska-Boniecka H. (1998): Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum L.) – szkodnik jabłoni. Poradnik Gospodarski, 4: 28.

Piekarska-Boniecka H. (1994): Zwójka różóweczka – szkodnik upraw porzeczek. Poradnik Gospodarski, 4: 16.

Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H. (1993): Czy mszyce zagrażają brzoskwiniom ?. Poradnik Gospodarski, 4 :19.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1992): Zwójkówki występujące w sadach (II). Poradnik Gospodarski, 11: 9.

Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B. (1992): Zwójkówki występujące w sadach (I). Poradnik Gospodarski, 9: 21.

 

Powrót do PRACOWNICY